ČR se snaží přilákat zahraniční specialisty

V posledních letech narůstá na českém trhu práce počet volných pracovních míst středně i vysoce kvalifikovaných profesí, ovšem pracovních sil se nedostává. Stát proto realizuje projekty, jejichž cílem je dostat k nám odborníky ze světa.Nově vznikající technologie znamenají nový vývoj, nové principy i novou roli pro zaměstnavatele i zaměstnance v Česku. S rostoucí ekonomikou přibývá i zahraničních investorů, kteří na území ČR budují a rozšiřují nejen výrobní závody, ale také vývojová a výzkumná centra podporující technologický rozvoj. A vzhledem k nedostatku odpovídajících pracovních sil je zřejmé, že podmínkou růstu inovačního a technologického potenciálu ČR je usnadnění příchodu vysoce kvalifikovaných specialistů ze zahraničí.

Žádat mohou manažeři i vědci

Zahraniční kvalifikovaní specialisté, manažeři či výzkumní pracovníci, kteří mají zájem pracovat v České republice, standardně žádají o zaměstnaneckou kartu, o modrou kartu nebo o kartu tzv. vnitropodnikově převedeného zaměstnance. Znamená to dočasné převedení cizince v rámci skupiny do dceřiné společnosti firmy sídlící na území ČR. Karty opravňují cizince jak k pobytu na území ČR, tak k tomu, že může být zaměstnán. Pro získání těchto pobytových oprávnění musejí zahraniční pracovníci z třetích zemí osobně podat žádost na místně příslušném zastupitelském úřadu ČR. Jejich vydání trvá 60 až 90 dní od podání žádosti.

Vysoce kvalifikovaní pracovníci z oblasti výzkumu a vývoje mají možnost žádat o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR

Vysoce kvalifikovaní pracovníci z oblasti výzkumu a vývoje mají možnost žádat o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky. Žádost mohou podat na zastupitelském úřadu, pokud uzavřeli s výzkumnou organizací dohodu o hostování a hodlají na území přechodně pobývat déle než tři měsíce. Tento pobytový titul je určen pracovníkům výzkumných institucí a vysokých škol a může se týkat i tzv. hostujících profesorů.

Projekty na získání specialistů

Obsazování volných pracovních míst pracovníky z třetích zemí může být komplikované. Právě proto se Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky (MPO) zaměřuje na zjednodušení přístupu na území ČR vybraným osobám, zvláště specia­listům a pracovníkům v oborech s vysokou přidanou hodnotou. MPO se podílí na realizaci několika projektů. Jde o Fast Track pro zahraniční investory, kteří již působí na území ČR, dále Welcome Package určený novým investorům a pilotní projekt Zvláštní postupy pro vysoce kvalifikované zaměstnance z Ukrajiny a Indie. Jejich hlavním cílem je dosáhnout časových úspor při přijímání a vyřizování žádostí o zaměstnanecké karty a jiné pobytové tituly kvalifikovaných pracovníků.

Stát myslí i na startupy

První dva projekty se zaměřují především na zahraniční investory. Welcome Package je určen v první řadě těm, kteří u nás chtějí podnikat, ale potřebují k tomu přemístit do ČR příslušné know-how i s klíčovými zaměstnanci. Od podzimu 2017 se do tohoto projektu mohou zapojit též startupy. Pokud jsou smluvně napojeny nebo majetkově provázány s českými společnostmi, které realizují investice do nových firem nebo poskytují služby začínajícím podnikatelům, mohou využít zjednodušeného postupu pro získání klíčových zaměstnanců pro svůj rozvoj. Jediným omezením je v současnosti kapacita, která je stanovena na sto zaměstnanců ročně.

Již etablovaným subjektům působícím v ČR alespoň dva roky je určen projekt Fast Track. Zahraničním investorům a českým firmám kapitálově či organizačně propojeným se zahraničím umožňuje vnitropodnikové převody, a to konkrétně příchod až tří set zahraničních specializovaných a vedoucích pracovníků ročně. Nábor se odehrává ve zrychlené nejdéle 30denní proceduře od podání žádosti až po vydání rozhodnutí, které je v gesci Ministerstva vnitra.

Z hlediska zaměření na vysoce kvalifikované pracovníky je nejčastěji využívaným pilotní projekt Zvláštní postupy pro vysoce kvalifikované zaměstnance z Ukrajiny a Indie. Kapacita byla stanovena na pět set uchazečů včetně rodinných příslušníků ročně z Ukrajiny a nově od podzimu 2018 také pět set z Indie. Projekt je určen českým zaměstnavatelům, kteří podnikají ve výrobě, službách nebo veřejné sféře. Na implementaci se podílí i Ministerstvo zdravotnictví, které posuzuje a zařazuje lékaře a další vysoce kvalifikované pracovníky ve zdravotnictví.

Poptávka poroste, vznikají nové programy

S vědomím rostoucí poptávky po nových silách pracuje v současnosti MPO spolu s dalšími ministerstvy na nových vládních programech. Jedná se o Program klíčový zaměstnanec, Program vysoce kvalifikovaný zaměstnanec a Program kvalifikovaný zaměstnanec (více viz box). Počítá s nimi nová Inovační strategie ČR jako s pomocnými nástroji k usnadnění a urychlení příchodu špičkových zahraničních expertů v oblasti pokročilých technologií. Programy mají být spuštěny souběžně s tím, jak vstoupí v platnost aktuální novela zákona o pobytu cizinců. Ta byla schválena Poslaneckou sněmovnou a čeká na souhlas senátorů a podpis prezidenta.

Nové projekty zrychlí procesy a nabídnou výhody

Výzkumníkům a vysoce kvalifikovaným pracovníkům budou určeny Program vysoce kvalifikovaný zaměstnanec a Program klíčový zaměstnanec. Prvně jmenovaný nahradí již zmiňovaný pilotní projekt, který tak bude nově teritoriálně neomezený a otevřený zaměstnavatelům usazeným na území ČR. Umožní rychlejší vyřízení žádosti o zaměstnaneckou, resp. modrou kartu. Velkým zjednodušením bude upuštění od některých náležitostí žádosti o zaměstnaneckou kartu.

Program klíčový zaměstnanec spojí a zastřeší dosavadní projekty Welcome Package a Fast Track. Projekt bude určen jak zahraničním investorům s organizační složkou nebo kapitálově propojenou společností na území ČR, tak i českým firmám s organizační jednotkou ve třetí zemi a startupům. Nebude již ovšem omezen pouze na vnitropodnikový převod. Doba od podání žádosti po vydání pobytového oprávnění bude do třiceti dní. Program zároveň žadatelům poskytne některé další výhody, jako je nahrazení dokladu o ubytování, pracovní smlouvy či dokladu o vzdělání písemným potvrzením.


Převzato z časopisu Export a podnikání, přílohy týdeníku Euro a měsíčníku Profit, vycházející ve spolupráci s agenturou CzechTrade a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Autor článku: Tomáš Kozárek a Lenka Štíplová, Odbor evropského a mezinárodního práva, MPO.
Rubrika časopisu na euro.cz

• Oblasti podnikání: Služby | Vzdělávání, lidské zdroje

Doporučujeme