ČR uspěla u Soudního dvora EU v oblasti DPH

Česko zaznamenalo významný úspěch u Soudního dvora EU, který 19. prosince 2018 potvrdil postup české finanční správy při zdaňování přeshraničních dodávek pohonných hmot. Rozhodnutí Soudního dvora EU bude mít dopad na celou řadu souvisejících kauz před vnitrostátními soudy a bude mít zejména pozitivní dopad na rozpočet ČR.V řízení před Soudním dvorem zastupovala ČR Kancelář vládního zmocněnce Martina Smolka, která je součástí Ministerstva zahraničních věcí.

Předmětem sporu byla otázka, jak z hlediska osvobození od DPH posoudit nákup pohonných hmot. Ty česká firma AREX nakoupila od českých dodavatelů jako jeden z článků řetězové transakce. Na jejím počátku byl rakouský prodejce, a to za situace, kdy tyto pohonné hmoty byly ve skutečnosti v Rakousku převzaty přímo společností AREX, která si následně sama zajišťovala jejich přepravu.

ČR v řízení zastávala názor, že s ohledem na výše uvedené okolnosti společnost AREX nepořídila zboží v tuzemsku, nýbrž realizovala pořízení zboží z jiného členského státu, jež musí být osvobozeno od DPH v Rakousku a naopak podléhat zdanění v ČR.

Čeští příjemci pohonných hmot měli za to, že by se povinnost odvést DPH měla odvíjet pouze od povinnosti odvést spotřební daň a nárokovali si odpočet DPH z vnitrostátního pořízení zboží. Soudní dvůr se ve svém rozsudku zcela ztotožnil s argumentací ČR a odmítl, že by určení přeshraničního dodání pro účely DPH jakkoliv souviselo s režimem spotřební daně a že se v případě společnosti AREX jednalo o pořízení zboží z Rakouska.

Doporučujeme