ČSÚ: Při patentování jsou nejúspěšnější vysoké školy

V roce 2020 bylo českým i zahraničním subjektům Úřadem průmyslového vlastnictví ČR (ÚPV ČR) uděleno či validováno celkem 7 470 patentů. Zahraničním přihlašovatelům náleželo 93 % z nich, na české subjekty připadlo zbylých 7 %, tedy 525 patentů.

Mezi zahraničními přihlašovateli dlouhodobě dominují subjekty z Německa, jimž bylo v roce 2020 validováno či uděleno 1 838 patentů. Na druhém místě se nacházely s 1 304 patenty Spojené státy americké. Mezi českými přihlašovateli, jimž byl ÚPV ČR udělen patent, dominují dlouhodobě podniky. Ty v loňském roce získaly polovinu všech patentů udělených českým přihlašovatelům.

Následují veřejné vysoké školy, které obdržely necelou třetinu tuzemských patentů a cca desetina patentů náleží shodně veřejným výzkumným institucím a fyzickým osobám. „Mezi patenty udělenými podnikům převažovaly ze dvou třetin patenty udělené domácním podnikům. Zbylá jedna třetina patentů pak patřila zahraničním afilacím,“ říká Karel Eliáš z oddělení statistiky výzkumu, vývoje a informační společnosti ČSÚ.

Domácí subjekty přihlásily v roce 2020 celkem 670 svých vynálezů nebo nových technických řešení do patentového řízení a ve stejném roce bylo českým subjektům uděleno celkem 525 patentů. Průměrná doba od podání přihlášky do udělení patentu je cca 5 let a zároveň není patent udělen všem přihlašovatelům. Úspěšnost se pohybuje okolo 45 %. Dlouhodobě nejvyšší úspěšnost vykazují veřejné vysoké školy a veřejné výzkumné instituce, kde se pohybuje mezi 75 – 80 %. Podniky jsou úspěšné přibližně z poloviny a nejméně patentů z podaných přihlášek je udělováno fyzickým osobám, kdy tento podíl nedosahuje ani jedné třetiny.

Přestože celkový počet patentových přihlášek meziročně poklesl téměř o stovku, v případě oboru Zdraví a zábava došlo mezi roky 2019 a 2020 k nárůstu o 34 přihlášek. Loni tak bylo v této oblasti podáno přihlašovateli z Česka 82 patentových přihlášek.

„Pokud se podrobněji podíváme na patenty v oblasti zdravotnictví, zjistíme, že například v podtřídě, která mimo jiné obsahuje přístroje pro sterilizaci materiálů a předmětů nebo dezinfekci či sterilizaci a dezodoraci vzduchu, se meziročně zvýšil počet patentových přihlášek ze 4 na 14,“ upozorňuje Eva Myšková Skarlandtová, vedoucí oddělení statistiky výzkumu, vývoje a informační společnosti ČSÚ.

V roce 2019 bylo u Evropského patentového úřadu (EPO) podáno celkem více než 181 tisíc patentových přihlášek, z nichž pocházelo více než 66 tisíc od přihlašovatelů ze zemí EU. Od českých subjektů směřovalo pouhých 199 patentových přihlášek. Mezi evropskými přihlašovateli u EPO dominují přihlašovatelé z Německa s 26 816 patentovými přihláškami, významný podíl patří také Francii (10 231) či Nizozemsku (6 953). Jednoznačně nejvíce patentových přihlášek u EPO podaly v roce 2019 subjekty z USA (46 128).

Více informací naleznete na webu ČSÚ.

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Věda, výzkum a vývoj

Doporučujeme