CzechTrade chápe peníze z EU jako šanci držet krok s dobou

Prostředky z evropských fondů směřuje agentura na podporu obchodu CzechTrade k usnadnění vstupu českých malých a středních podniků na zahraniční trhy, jejich konkurenceschopnost dále zvyšuje spolupráce designérů a podnikatelů v oblasti inovací.

Nový OP Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost bude klást důraz na orientaci na nové trhy a na hledání nových příležitostí, říká ředitel odboru Fondy EU a kreativní průmysly Petr Kraselovský.

Design Library CzechTrade

CzechTrade připravoval v končícím programovém období 2013-2020 možnosti čerpání z OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) na podporu MSP. O co konkrétně šlo, v čem spočívala práce vaší agentury?

Šlo o přípravu a úspěšnou realizaci tří interních projektů CzechTrade, jejichž administrace je naplánována až do 31. prosince 2022:

Projekt NOVUMM (Nové marketingové modely veletržních účastí) – hlavním cílem je usnadnění vstupu malých a středních podniků (MSP) na zahraniční trhy prostřednictvím jejich účasti na společných výstavách a veletrzích v zahraničí zaměřených na tradiční průmyslová odvětví.

Projekt NOVUMM KET (Nové marketingové modely veletržních účastí v oblasti klíčových technologií) – prioritou je usnadnění vstupu malých a středních podniků (MSP) na zahraniční trhy prostřednictvím jejich účasti na společných výstavách a veletrzích v zahraničí a marketingová podpora MSP především v oblasti klíčových technologií.

Pomoc s designem využili čalouníci i výrobci oblečení z nanovláken

Projekt DESIGN II – prvořadým záměrem je podpořit vzájemnou spolupráci designérů a podnikatelského sektoru v oblasti inovací. Díky této kooperaci mezi podniky a profesionálními designéry dochází ke zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti malých a středních podniků prostřednictvím kvalitního designu nových produktů včetně posouzení jejich tržního potenciálu. Klíčovým nástrojem je Adresář designérů www.designers-database.eu, který je příležitostí pro kreativce i průmyslové podniky, které chtějí přinést změnu do svého byznysu.

Petr Kraselovský, ředitel odboru fondů EU a komerčních akcí
agentury CzechTrade.
Petr Kraselovský

Existují nějaké statistiky, kolik bylo žadatelů, úspěšných projektů, kolik jich zbývá dokončit?

Všechny projekty mají plnění MI na 100 %, nicméně realizace klíčových aktivit (KA) jednotlivých projektů bude běžet až do konce tohoto roku.

NOVUMM – 87 úspěšně zrealizovaných specializovaných veletrhů s celkovou účastí 802 malých a středních podniků. V roce 2022 je možné zrealizovat ještě 33 veletrhů.

NOVUMM KET – 42 úspěšně zrealizovaných specializovaných veletrhů s celkovou účastí 297 malých a středních podniků. V roce 2022 je naplánováno zrealizovat ještě 18 veletrhů.

DESIGN II – do projektu je aktuálně zapojeno 94 českých firem a 41 produktových a průmyslových designérů, kteří společně realizují 160 kreativních projektů a účastnili se osmi zahraničních akcí (veletrhů). V případě aktivity Individuální spolupráce s designérem se jednalo o design inovace sériově vyráběných produktů českých výrobců. Firmy se do projektu DESIGN II (OPPIK) na aktivitu Individuální spolupráce s designérem mohou hlásit do 30. června 2022, s tím, že dokončení všech akcí musí proběhnout do konce roku 2022.

Můžete zmínit nějaký další projekt, na němž se CzechTrade podílel a na který může být vaše agentura pyšná?

Vedle velmi kladných ohlasů ze strany navrhovatelů, účastníků a relevantní odborné veřejnosti (české i zahraniční) na realizaci třech unikátních projektů NOVUMM, NOVUMM KET a DESIGN II, financovaných z OP PIK a určených pro MSP, nelze opominout obnovení Design Centra (národní garant průmyslového designu) v rámci agentury CzechTrade a jeho představení formou konceptu Design Library v klášteře St. Gabriel na Designbloku 21.

S jakým OP budete pracovat v období 2021-2027, půjde výhradně o OP Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost, nebo se k němu přidá i práce s dalšími programy?

Budeme mít co do činění s OP Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost, zapojíme se do práce s Národním plánem obnovy, OP Zaměstnanost+ a do iniciativy Horizon Europe, zaměřené na podporu výzkumu a inovací.

V čem se změnilo zaměření nového OP Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK) proti OP PIK?

Podpora podnikání a konkurenceschopnosti MSP zahrnuje aktivity za účelem zvyšování přidané hodnoty jejich výrobků a služeb. V důsledku stále trvajících dopadů celosvětové pandemie covid-19 a aktuální geopolitické situace bude nový OP akcentovat orientaci na nové trhy a hledání nových příležitostí. Agentura CzechTrade plánuje v rámci nových projektů poskytovat komplexní podporu MSP ve všech fázích rozvoje, včetně začínajících a inovativních, s cílem jejich efektivní prezentace v zahraničí a usnadnění přístupu na zahraniční (nové) trhy, vedoucí k umožnění účasti nebo posunu MSP v globálních hodnotových řetězcích. Projekt DESIGN III bude navíc klást důraz na principy Nového Evropského Bauhausu: udržitelnost, inkluze a design.

CzechTrade spouští krizové poradenství pro firmy vyvážející na Ukrajinu a do Ruska. Pomůže dostat se na jiný trh

S kým spolupracujete při práci s evropskými penězi?

Hlavní spolupráce se odehrává s ministerstvem průmyslu a obchodu, Evropskou komisí, podnikatelskými reprezentacemi (oborové svazy a asociace), Technologickou agenturou ČR, Technologickým centrem AV ČR a českou podnikatelskou reprezentací při EU CEBRE.

Jakým směrem by se měly MSP v končícím a novém programovém období posunout, v čem by jim evropské peníze měli v první řadě pomoci?

Budou naplňovány především cíle OP TAK ve Specifickém cíli (SC) 2.1 Podpora účasti MSP na zahraničních veletrzích, výstavách a dalších zahraničních akcích (sympoziích, seminářích aj.), včetně alternativní účasti např. online formou. Podporována bude organizace akcí/seminářů a další služby za účelem rozvoje mezinárodní konkurenceschopnosti MSP a rovněž využití podpůrných nástrojů pro vstup a působení na zahraničních trzích, včetně nástrojů využívajících inovativní technologie a digitalizaci.

Zároveň bude podpora zaměřena na využívání služeb expertů v oblasti internacionalizace MSP, marketingové strategie, designu, optimalizace materiálového ekodesignu výrobků ve vazbě na SC 5.2 OP TAK, či kreativních průmyslů a řemesel. Jedním z dílčích cílů je také efektivní propojování kreativní a podnikatelské sféry zaměřené zejména na rozvoj MSP se silnou vazbou na výrobní využití fyzických (nevirtuálních) technologií či rozvoj kreativních odvětví a služeb s vyšší přidanou hodnotou, která jsou rychle rostoucími odvětvími s velkým růstovým potenciálem. K tomuto účelu budou v novém programovém období probíhat jednání s místními samosprávami, vedoucí k identifikaci prostorů, vhodných pro zřízení regionálních kreativních center a vytvoření aktivit pro tyto kreativní centra typu creative labs, creative hubs apod.

Zdroj: ČTK PROTEXT

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Design | Kreativní průmysly

Doporučujeme