Další administrativní zátěž postihne firmy využívající operativní leasing

Nový standard sice umožní lépe srovnávat ekonomickou kondici podniků, ale pro firmy a leasingové společnosti bude znamenat mnoho nepříjemností. Řada podniků raději přejde na jinou formu financování.Od 1. ledna příštího roku vstoupí v účinnost nová pravidla účetního vykazování leasingů (nájmů) podle nového standardu IFRS 16 (viz. box). Ten umožní lépe srovnávat ekonomickou kondici firem, jež užívají leasingu, s firmami, které mají veškerý užívaný majetek ve svém vlastnictví.

Majetek užívaný na základě operativního leasingu se bude nově uvádět v účetní rozvaze obdobně jako dosud vykazovaný takzvaný finanční leasing. Firmy sestavující své účetní výkazy dle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví tak bude možné snáze navzájem porovnávat, jelikož forma pořízení a užívání, tedy nájem nebo koupě, majetku již nebude zkreslovat ukazatele finanční analýzy. Nový standard ale přinese změny ve způsobu účtování, oceňování a prezentace informací o majetku.

Administrativa i nákladný software

Firmy budou od příštího roku vykazovat pronajímaný majetek podle jednotného modelu. Jakmile nová pravidla vstoupí 1. ledna 2019 v účinnost, budou muset firmy téměř všechny své nájemní smlouvy takzvaně „aktivovat“, tedy vykázat pronajatá aktiva v rozvaze.

Pokud má společnost pronajatou nemovitost, nákladní automobil či výrobní stroj, bude muset tato aktiva při splnění určitých podmínek vykazovat mezi svým vlastním majetkem. Ocenění těchto najatých aktiv se stanoví podle postupu popsaného ve standardu IFRS 16.

Ty odvozují ocenění najatého aktiva mimo jiné také od délky nájemního vztahu. Nový způsob evidence leasingových (nájemních) smluv si vyžádá pečlivou přípravu a implementaci či úpravu podpůrných softwarových nástrojů, zátěž přinese zejména velkým firmám a skupinám účetních jednotek sestavujících konsolidovanou účetní závěrku, kde lze předpokládat velké množství leasingů (nájemních smluv).

Podobně jako v případě majetku pořízeného formou finančního leasingu budou i všechna další najatá aktiva vykázána v rozvaze nájemce přesto, že najatý majetek z právního hlediska nevlastní. Obchodním společnostem, které mají velké množství majetku v nájmu, se tak s aplikací nového standardu výrazně zvýší hodnota aktiv a hodnota dluhů vykázaných v rozvaze.

„Kondice firem bude díky mezinárodním účetním standardům lépe porovnatelná. Zejména velké firmy ale budou čelit vyšší administrativní zátěží i vysokým nákladům spojeným s implementací. Příprava může vyžadovat úpravu IT systémů, což je nákladné nejen finančně, ale i časově. Ty největší společnosti se na změnu připravují téměř dva roky,“ vysvětluje hlavní změny nového účetního standardu Lukáš Hendrych, partner auditorské a poradenské společnosti BDO

Firmy mají na výběr

Nová úprava se vztahuje nejen na nově uzavřené nájemní smlouvy, ale i na všechny již existující kontrakty. Podniky tak budou muset posoudit, zda se nová pravidla nevztahují také na nájemní prvky v jejich stávajících smlouvách.

Nový standard IFRS 16 sice bude zahrnovat výjimky z povinnosti vykázat najatá aktiva ve vlastním majetku, avšak výjimka z povinnosti vykázat najatá aktiva jako vlastní majetek se vztahuje pouze na nájemní smlouvy, kde doba nájmu je sjednána na období kratší 12 měsíců, a dále na nájmy drobných, individuálně nevýznamných předmětů, například kancelářského vybavení.

Nutnosti uvádět v účetní rozvaze pronájmy kanceláří či provozoven by se tak šlo teoreticky vyhnout pomocí krátkodobějších nájemních smluv. „V praxi se ale neočekává, že by firmy k takovému kroku přistoupily a sjednávaly si nový pronájem prostor na každý jednotlivý rok. Nový standard navíc obsahuje pravidla pro zabránění jeho účelovému obcházení,“ dodává Lukáš Hendrych.

Podle firem z oblasti leasingu však nástup nových pravidel nemusí být zcela hladký. „U velké části firem jsme překvapeni, že o této nové úpravě v podstatě nic nevědí. Byť je to již zcela konkrétní a schválená změna, a proto vnímáme za důležité profilovat se v roli poradce a trh edukovat. Celý proces máme detailně zpracovaný a kterákoli firma, které se to dotýká, se na nás může kdykoli obrátit,“ upozorňuje Martin Čmarada, Business Development Manager ve Volkswagen Financial Services.

„Je důležité říci, že dopady IFRS 16 jsou zásadní, protože představují relativně významný zásah do bilančních hodnot podnikatelů. Podle nového účetního standardu se totiž ztratí firmám jedna z velkých výhod operativního leasingu – vozy nebudou v rozvaze,“ zdůrazňuje Martin Čmarada. Podle bilančních hodnot se řídí například bankovní instituce při schvalování úvěrů nebo provozních půjček. „Kvůli této změně vzroste ve firemním účetnictví zastoupení financování cizími zdroji v případě využívání operativního leasingu,“ zmiňuje Martin Čmarada.

Změna postihne hlavně zákazníky

To potvrzují i další firmy z oboru. „Novým standardem budou nejvíce zasaženy nájemci, a to zejména ti, kteří mají velký objem často měnících se nebo obnovujících se leasingových smluv, jako je právě pronájem vozidel,“ konstatuje Tatiana Rakytová, Finance Manager společnosti LeasePlan Česká republika.

Negativní dopady nové úpravy pociťují leasingové firmy už nyní. „Již několik našich klientů nás informovalo, že vzhledem k nové legislativní úpravě, přejdou z operativního leasingu na jiné formy financování. A to buď úvěru nebo finančnímu leasingu nebo financování za své, čemuž nahrává i současná ekonomická situace. Vedle administrativní zátěže bude pro mnoho klientů rozhodující pro přechod k jinému financování nutnost navýšení bilanční sumy,“ upozorňuje Martin Čmarada.

Společnost se nyní snaží odhadnout, jak na změnu klienti zareagují. „U těch, na které standard bude mít dopad, zhruba třetina přejde téměř určitě na nějakou novou formu financování. Dalších zhruba 25 procent v současnosti ještě neví, jak budou v budoucnosti postupovat. A ostatní předpokládají, že u operativního leasingu zůstanou,“ zmiňuje Martin Čmarada.

Leasingové firmy se nyní snaží tvrdost nového opatření pro zákazníky co nejvíce zmírnit. „Pro ty klienty, kteří jsou povinni vykazovat podle IFRS, naše mateřská společnost ve spolupráci s jednou z ‚velkých čtyř‘ účetních firem vytvořili metodiku pro uplatňování takzvaného portfolia přístupu, který neposuzuje leasingové smlouvy na individuální bázi, ale sjednocuje leasingové smlouvy podle typu jejich splátky a délky leasingu. Tímhle přístupem můžou naši klienti snížit očekávanou administrativní zátěž nového standardu, přičemž jim zůstane možnost využívat výhody operativního leasingu,“ podotýká Tatiana Rakytová.

Podle leasingové asociace se však malé a střední firmy nástupu nových pravidel bát nemusí. „Nový účetní standard IFRS 16 bude povinný od ledna 2019 především pro největší kótované společnosti, které účtují podle mezinárodních účetních standardů, a rozhodně se nedotkne malých a středních podniků, které jsou typickými partnery leasingových společností,“ říká Jaroslav Krutilek, generální tajemník České leasingové a finanční asociace (ČLFA).

„Podle údajů evropské leasingové federace Leaseurope by se tato nová pravidla měla týkat jen přibližně 1 procenta firem,“ dodává Jaroslav Krutilek. ČLFA připravuje memorandum k doporučenému postupu pro vykazování podle IFRS 16. Pro co nejjednodušší implementaci účetního standardu bude sestaven seznam položek doporučených k vykazování nájemcům, připravený ve spolupráci s Leaseurope.

„ČLFA nesdílí názor, že by zavedení nového standardu mělo mít negativní dopady na operativní leasing, a to jak vzhledem k malému podílu ‚zasažených‘ společností, tak i vzhledem k asistenci, kterou jsou leasingové společnosti připraveny poskytnout,“ upozorňuje Jaroslav Krutilek.

Další změna na obzoru

Leasingové společnosti kromě toho upozorňují, že vedle účetního standardu IFRS 16, který bude mít vliv na operativní leasing, je v současnosti ve sněmovně i novela zákona, která prakticky eliminuje využití finančního leasingu. „Novela upravuje problematiku poslední ‚nerovnoměrné‘ splátky. Připravovaná úprava říká, že když je poslední splátka nižší než očekávaná tržní hodnota auta v té době, tak musí klient odvést DPH hned na počátku smlouvy. To fakticky poškozuje finanční leasing, protože kdyby chtěl klient odvádět DPH hned na počátku smluvního vztahu, dal by přednost úvěrovému produktu,“ podotýká Martin Čmarada. Navíc společnosti kvůli tomu prakticky odpadá možnost přejít v rámci IFRS 16 z operativního leasingu k finančnímu leasingu.

Objem evropského leasingu loni dosáhl 333,8 miliardy eur, což představuje meziroční růst o 9,5 procenta. Vyplývá to z předběžných výsledků za rok 2017, které zveřejnila organizace Leaseurope, zastřešující evropské leasingové společnosti. Podle Leaseurope loni v Evropě vzrostl leasing dopravních prostředků o 9,3 procenta a leasing strojů a zařízení o 12,9 procenta, naopak leasing nemovitostí vykázal pokles o 3,8 procenta. Údaje vycházejí ze souhrnu pořizovacích cen financovaných věcí bez DPH.

Největším evropským leasingovým trhem byla loni Velká Británie (s objemem obchodů 71,5 miliardy eur), následovaly Německo (59,6 miliardy eur), Francie (39,4 miliardy eur) a Itálie (26,6 miliardy eur). Členové České leasingové a finanční asociace (ČLFA), která sdružuje největší tuzemské poskytovatele účelových úvěrů a leasingu, loni poskytli firmám na jejich investice 112,6 miliardy korun, tedy o 5,1 procenta více než v roce 2016.

Dalibor Dostál

Co je to IFRS a IFRS16

IFRS se věnují finančnímu výkaznictví. Nejsou to proto „účetní standardy“ jako například ČÚS (české účetní standardy). Jinak řečeno, z metodického hlediska se nezaměřují především (nebo jen) na účetní postupy. Podobně nedefinují účty ani účtové osnovy. Ani se nezabývají klasickou účetní problematikou jako například souvztažnost mezi účty. Co IFRS naopak vyžadují, je, aby každá transakce byla popsaná pravdivě, úplně a bez předsudků. Tedy, že špatné informace se prezentují stejně prominentně jako dobré. Nový standard IFRS 16 se týká leasingu a „zruší“ operativní leasing. Veškerý leasing bude finanční. Jediné výjimky budou krátkodobé pronájmy do jednoho roka a drobné předměty s cenou do 5000 dolarů. Na ty se IFRS 16 vztahovat nebude.
Zdroj: 1. VOX, Robert Mládek

Doporučujeme