Další změny v DPH: Dobrovolná registrace i přenesení daňové povinnosti

Při dovozu zboží ze zahraničí se firmy mohou dobrovolně registrovat k platbě DPH. Režim přenesení daňové povinnosti se prodlužuje do roku 2018. Firmám, které uplatňují nárok na odpočet DPH při výrobě investičního zlata nebo při přeměně zlata na investiční zlato, se ukládají nové evidenční povinnosti.Dobrovolná registrace plátce DPH

Novela zákona rozšiřuje od roku 2015 možnost dobrovolné registrace firem a podnikatelů, kteří nejsou plátci DPH,  pokud budou pořizovat zboží z jiného členského státu a zvolí si možnost, že zboží bude předmětem daně, i když jím není podle zákona.

Dalším rozšířením dobrovolné registrace za identifikovanou osobu pro osobu povinnou k dani (OPD) neplátce, pokud bude přijímat:

  • služby od osoby neusazené (nemá zde sídlo ani provozovnu) v tuzemsku,
  • dodání zboží s instalací montáží (např. zabudované výrobní linky, atd.), nebo
  • dodání zboží soustavami nebo sítěmi (např. odběratel plynu, elektřiny atd.), nebo
  • bude poskytovat službu osobě podle základního pravidla (služba se zdaňuje ve státě odběratele, poskytne-li tento odběratel svoje DIČ), s výjimkou poskytnutí služby v jiném členském státě osvobozené od daně.

NEPŘEHLÉDNĚTE!

Chcete vědět, co vás čeká v příštím roce? Připravili jsme pro vás speciál Změny pro podnikatele 2015

Režim přenesení daňové povinnosti (reverse-charge)

Od roku 2015 dojde rovněž k úpravě struktury ustanovení zákona týkajícího se režimu přenesení daňové povinnosti, jehož součástí je možnost rozšíření vládním nařízením dočasné použití režimu reverse-charge (do 31. 12. 2018) na plnění uvedená v příloze č. 6.

Na které oblasti se vztahuje reverse-charge

Převod povolenek na emise skleníkových plynů, dodání mobilních telefonů, dodání zařízení s integrovanými obvody např. mikroprocesory atd., dodání plynu a elektřiny obchodníkovi, dodání certifikátů plynu a elektřiny, poskytnutí telekomunikačních služeb, dodání herních konzolí, laptopů a tabletů, dodání obilovin a technických plodin, dodání surových nebo polorozpadlých kovů a dodání zboží a poskytnutí služby, které povolila Rada EU.


Dále se zavádí takzvaný režim rychlé reakce, který umožňuje použití režimu přenesení daňové povinnosti na základě povolení Evropské komise, jenž nesmí mít proti tomuto režimu námitky. Vláda nařízením stanoví, kterého zboží nebo služeb se tento režim bude týkat, nicméně tento režim platí po omezenou dobu maximálně 9 měsíců.

Investiční zlato

Plátci, který má při výrobě investičního zlata nebo při přeměně zlata na investiční zlato nárok na odpočet daně, se ukládají navíc další evidenční povinnosti (obchodní firma, DIČ, evidenční číslo dokladu, rozsah a předmět plnění, den vystavení, den uskutečnění plnění nebo přijetí úplaty, celkovou částku za plnění, hmotnost a ryzost zlata, jméno, datum narození a místo pobytu fyzické osoby) a také povinnost uchovávat tento doklad po dobu 10 let.

Výrobce investičního zlata má povinnost vystavit doklad odběrateli, který je soukromou fyzickou osobou nepovinnou k dani (nejde o podnikatele ani o plátce DPH). A to v případě, když dodává investiční zlato osvobozené od daně a má nárok na odpočet daně u přijaté zprostředkovatelské služby, dále při nákupu zlata, které není investičním zlatem, nebo má nárok na odpočet daně při nakoupení, pořízení z jiného členského státu nebo dovozu zboží nebo služby, která přímo souvisí s výrobou investičního zlata nebo přeměnou zlata na investiční zlato.

Kromě vystavení dokladu osobě nepovinné k dani v tomto případě musí výrobce a současně dodavatel investičního zlata tento doklad 10 let uchovávat a evidovat ho včetně dalších údajů a náležitostí, které zákon nově stanoví.

Na daňovém dokladu vystaveném plátci nebo osobě povinné k dani je výrobce investičního zlata mimo běžných údajů povinen uvést hmotnost a ryzost zlata.

Výrobce je dále povinen vést v evidenci pro daňové účely za každé zdaňovací období u svých kupujících daňové identifikační číslo plátce, u osob povinných k dani neregistrovaných za plátce jejich obchodní firmu nebo jméno a u osob nepovinných k dani jejich jméno, datum narození a bydliště. U všech těchto osob je povinen vést v evidenci pro účely DPH hmotnost a ryzost zlata a den uskutečnění plnění nebo den přijetí úplaty.

Daňové doklady při dražbě

Dražebník nebo orgán veřejné moci budou povinni namísto plátce, kterému je dražen obchodní majetek nebo při prodeji mimo dražbu, vystavit daňový doklad a předat ho jak nabyvateli, tak i plátci, kterému byl obchodní majetek prodán.

Oprava základu daně a oprava výše daně

U dílčího plnění bude nyní možnost opravit základ daně a výši daně ve lhůtě 3 let od převzetí celkového díla, pokud bylo předáváno nebo přebíráno po částech (např. dílčí plnění u staveb).

Bude tedy možnost u dílčích dodávek díla, které byly dodány před více než třemi lety, a jsou např. částečně vráceny, upravit odpočet daně a výši daně, pokud byly součástí celkového díla, které bylo převzato.

„Podnikatelé by se měli pečlivě seznámit s účinnými změnami zákona, které se bezprostředně dotknou konkrétních předmětů podnikání jednotlivých osob povinných k dani,“ vysvětluje Petra Petlachová, mluvčí Generálního finančního ředitelství.

„V případě nejasností při použití režimu přenesení daňové povinnosti odkazujeme na současné ustanovení § 92f zákona o DPH ve znění pozdějších předpisů, jenž umožňuje závazné posouzení, zda určité plnění je plnění, u kterého se použije režim přenesení daňové povinnosti. Rozšířením možnosti aplikace závazného posouzení na všechny případy přenesení daňové povinnosti se zvyšuje komfort aplikace zákona o dani z přidané hodnoty (ZDPH) pro daňovou veřejnost,“ dodává Petlachová.

Dalibor Dostál

• Oblasti podnikání: Daně, účetnictví, pojištění | Služby

Doporučujeme