Daně: Postižení covid mají úlevy. Opožděné přiznání i platba bez sankcí

Pro zmírnění dopadů pandemie vydala ministryně financí několik takzvaných generálních pardonů. V praxi to znamená, že poplatníci, kteří prokážou, že byli ve svém podnikání postiženi restrikcemi spojenými s covid-19, mohou bez sankcí odložit své daňové povinnosti až do 16. srpna 2021.

Týká se to například placení silniční daně. Daň je možné uhradit bez sankcí až do 16. 8. 2021. Platí ovšem pouze pro poplatníky, kterým byla kvůli pandemii zakázána či omezena činnost a tuto skutečnost oznámili správci daně. Totéž se dá říci i o těch, kteří podají se zpožděním přiznání k dani z příjmů. O odklad ovšem musejí finanční správu požádat.

Postiženým subjektům také správce daně odpouští poplatky za žádost o prodloužení lhůty pro podání přiznání, kontrolního hlášení k DPH nebo vyúčtování. Žádosti lze bezplatně podávat také do 16. srpna 2021.

Celé znění pardonů ve Finančním zpravodaji

Některé generální pardony promíjejí poplatníkům úroky z prodlení, pokud určené daně zaplatí pozdě (nejpozději ale do 16.8.), nemění ale původní datum splatnosti.

Problémy s bezdlužností?

K nedorozuměním mezi poplatníky a finanční správou by mohlo dojít při vyřizování žádostí k potvrzení bezdlužnosti. Pokud by totiž podnikatel žádal o bezdlužnost právě v období, kdy využívá zmíněného pardonu, potvrzení finanční úřad nevydá, protože „nedoplatek na dani reálně existuje“.

Finanční správa pro tyto situace doporučuje následující postup:

  1. Poplatník požádá finanční správu o potvrzení o bezdlužnosti
  2. Současně ale požádá o potvrzení stavu osobního daňového účtu
    • toto potvrzení totiž obsahuje soupis konkrétních dluhů, takže lze identifikovat, že jde o nedoplatky dotčené generálním pardonem a tím pádem je možno je zaplatit opožděně (správní poplatek se opět do 16. srpna promíjí)

Dále můžete berňák požádat o takzvané posečkání daně. V případě, že vám vyhoví, bude dlužná částka úřadem vykazována jako „nevymahatelná“. Ani žádosti o posečkání se v období od 1. 1. 2021 do 16. 8. 2021 netýká správní poplatek.

S využitím tiskové zprávy FS ČR

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Daně, účetnictví, pojištění

Doporučujeme