Daně právnických osob od roku 2015: Změní se hlavně převodní ceny

Propojené podniky si budou od příštího roku obtížněji přesouvat zisky mezi sebou nebo do daňových rájů. Rozšiřuje se možnost uplatňování odčitatelných položek na podporu odborného vzdělávání, včetně podnikových zařízení založených podle školského zákona.Česká republika od příštího roku významným způsobem mění přístup k prověřování správnosti takzvaných převodních cen a rozšiřuje související dokumentační povinnost sdružených podniků. Důvodem změny v přístupu je podle Generálního finančního ředitelství snaha zamezit tomu, aby převodní ceny účtované mezi sdruženými podniky nebyly zneužívány k nežádoucím přesunům zisků mezi jednotlivými společnostmi či daňovými jurisdikcemi, tedy zejména do zemí s nižším daňovým zatížením.

Co jsou převodní ceny

Pod pojmem transferové ceny rozumí právo ceny, za které je realizována služba, dodáno zboží, hmotný či nehmotný majetek mezi společnostmi, které jsou kapitálové nebo jinak spojené. V praxi se nejčastěji jedná o prodej zboží v rámci koncernu, úroky z půjček od spojených osob, o IT a manažerské služby, licenční poplatky či další druhy služeb.
Zdroj: NSG Morison


V této souvislosti Generální finanční ředitelství rozhodlo o vytvoření nové přílohy k daňovému přiznání k dani z příjmů právnických osob, jež by měla být povinnou součástí přiznání od 1. ledna 2015, a která se již bude týkat zdaňovacího období za rok 2014.

NEPŘEHLÉDNĚTE!

Chcete vědět, co vás čeká v příštím roce? Připravili jsme pro vás speciál Změny pro podnikatele 2015

Daňové kontroly budou efektivnější

V této příloze budou muset společnosti ve skupině splňující jedno z níže uvedených kritérií uvést objemy transakcí se spřízněnými podniky, které byly uskutečněny během zdaňovacího období.

Co jsou spřízněné osoby

Podle zákona o daních z příjmů jde o osoby kapitálově nebo jinak spojené. Kapitálově spojenými osobami jsou subjekty, které mají alespoň 25procentní přímý či nepřímý podíl na základním kapitálu či hlasovacích právech druhé osoby či osob. Spojenými osobami jsou také subjekty, které se buď podílí na vedení či kontrole jiné osoby či osob, nebo kdy se osoby blízké podílejí na vedení či kontrole více osob. Dále jde o osoby ovládající a ovládané, osoby blízké dle definice občanského zákoníku (příbuzný v řadě přímé, sourozenec, manžel, registrovaný partner) a osoby, které vytvořily právní vztah převážně za účelem snížení základu daně nebo zvýšení daňové ztráty.
Zdroj: NSG Morison


Cílem zavedení této přílohy ze strany finanční správy je zaměřit se na systematický sběr informací o vnitroskupinových transakcích, jejich efektivní analýzu a posouzení potenciálních rizikových transakcí, což má vést k cílenějšímu výběru subjektů pro provedení specializované daňové kontroly.

Finanční úřady již nebudou jako v minulosti vybírat kontrolované subjekty namátkově, ale zaměří se primárně na problematické transakce a subjekty. To by mělo zvýšit efektivitu daňových kontrol.

„V tomto směru budou za nejrizikovější považovány subjekty, které nemají zpracovanou dokumentaci převodních cen a vykazují významné objemy vnitroskupinových transakcí ve vztahu k obratu společnosti. Dále pak společnosti, u nichž různé poměrové ukazatele (např. poplatky za služby vs. celkové náklady, licenční poplatky vs. obrat, úrokové náklady/výnosy vs. objem půjček, apod.) přesahují ´obvyklé´ hodnoty,“ uvádí Jaroslav Křivánek, partner daňového oddělení Mazars.

Povinnost vyplnit novou přílohu k daňovému přiznání by měla platit pro společnosti ve skupině, které splní alespoň jedno z následujících kritérií:

–  Hodnota aktiv nad 40 mil. Kč,
– čistý obrat nad 80 mil. Kč,
– průměrný počet zaměstnanců nad 50.

Nejdůležitější změny v dani z příjmu právnických osob v roce 2015:

  • Novela zavádí změny ve zdanění subjektů kolektivního investování, nově jsou definovány základní investiční fondy se sazbou daně 5 %. Fondy, které nebudou splňovat definici základních fondů, budou mít sazbu daně 19 %.
  • Za poskytovatele zdravotních služeb, kteří mají tzv. „široký“ základ daně z příjmů (všechny náklady proti všem výnosům), se podle zákona o dani z příjmu považuje veřejně prospěšný poplatník, který má oprávnění k poskytování zdravotních služeb podle zákona upravujícího zdravotní služby. Zákon o dani z příjmu vymezuje poplatníky se širokým základem daně, u nichž jsou předmětem daně všechny příjmy, kromě příjmů z investičních dotací. Mezi ně patří veřejné vysoké školy, veřejné výzkumné instituce, poskytovatelé zdravotních služeb, obecně prospěšné společnosti, ústavy.
  • Zákon o obchodních korporacích od roku 2014 neukládá poplatníkům povinnost vytvářet a udržovat rezervní či jiný obdobný fond. Pokud se poplatník rozhodne pro zrušení zmíněných fondů, stanovuje zákon o dani z příjmu jakým způsobem budou zdaněny či od daně osvobozeny finanční prostředky vyplacené členům obchodní korporace.
  • Zpětně s účinností od 1. ledna 2014 umožňuje zákon uplatnit osvobození od daně z příjmů z bezúplatných příjmů obcím a krajům.
  • Ve vazbě na obecnou promlčecí lhůtu u pohledávek podle občanského zákoníku se zkracuje doba pro tvorbu daňových opravných položek ve výši 100 % jejich hodnoty. Obdobně se zkracuje lhůta pro dodanění neuhrazených závazků z 36 měsíců na dobu 30 měsíců.
  • Uplatňování daňové ztráty jako odčitatelné položky od základu daně je nově umožněno (za dodržení zákonem stanovených podmínek) i při přeměnách družstev.
  • Zpřesnění podmínek pro uplatňování daňových nákladů v ustanovení § 24 odst. 2 písm. zc) zákona o dani z příjmu. To  umožňovalo uplatnit do daňově účinných nákladů i náklady nedaňové, a to jen do výše příjmů s nimi přímo souvisejícími. A to za podmínky, že tyto příjmy ovlivnily výsledek hospodaření ve stejném nebo předchozím zdaňovacím období. Od roku 2015 bude možné takto postupovat výhradně v případě „přefakturací“ nedaňových nákladů.
  • Byla rozšířena možnost uplatňování odčitatelných položek na podporu odborného vzdělávání i na situace, kdy vzdělávací zařízení založené podle školského zákona je odštěpným závodem poplatníka uplatňujícího odčitatelnou položku.
  • Zákon nebrání poplatníkovi uplatňovat vyšší částky odčitatelných položek i v jiných fázích daňového řízení než je dodatečné daňové přiznání na vyšší daňovou povinnost, zakládá však nově povinnost platit penále i v případě, kdy po dodatečném uplatnění těchto položek nevznikne poplatníkovi daňová povinnost. 
  • Od 1. ledna 2015 bude součástí daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob příloha, v níž bude vykazován přehled transakcí se spojenými osobami, a to za zdaňovací období započatá v roce. Přílohu k přiznání využije Finanční správa ČR v rámci analýzy rizik při výběru subjektů pro daňovou kontrolu.

Dalibor Dostál

• Oblasti podnikání: Daně, účetnictví, pojištění | Služby

Doporučujeme