Daňové přiznání: Jak správně zaplatit daň finančnímu úřadu v roce 2024

Pro bezproblémové placení daní v roce 2024 je nutné znát odpovídající číslo bankovního účtu finančního úřadu i správný postup při poukazování finančních prostředků. Přinášíme kompletní informace pro platbu daně různými přípustnými způsoby.

Na konci článku také přinášíme seznam odkazů na jednotlivé přílohy zmíněné v textu, z nichž mohou plátci čerpat další potřebné údaje, například čísla bankovních účtů finančních úřadů.

Ilustrační fotografie

Úvod

Dle zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů, je výběrem daní pověřeno 14 finančních úřadů a Specializovaný finanční úřad, který má působnost na celém území České republiky.

Daňový subjekt může daň, zálohy na daň, příp. splátky daně (daňovou povinnost) platit zejména těmito způsoby (§ 56 a § 163 DŘ):

 • Bezhotovostně prostřednictvím internetového a mobilního bankovnictví nebo bankovním příkazem k úhradě přímo v bance, V hotovosti prostřednictvím Poštovní poukázky A,
 • V hotovosti úřední osobě – na vybraných finančních úřadech a územních pracovištích finančních úřadů v úředních hodinách pokladny
 • Prostřednictvím SIPO – pouze k úhradě daně z nemovitých věcí

Finanční správa na základě své informační povinnosti dle § 56 DŘ, mj. dle odst. 1 písm. d) definuje a zveřejňuje čísla účtů, na které přijímá platby, a způsob označení úhrady na tyto účty podle jednotlivých daní, jejichž správa jí náleží, a to na úřední desce a na webových stránkách Finanční správy.

Každá platba musí být správně směrována na konkrétní daňový bankovní účet finančního úřadu místně příslušného pro konkrétní daň a konkrétní daňový subjekt:

 • Číslo bankovního účtu finančního úřadu:
  • předčíslí bankovního účtu – číslo před pomlčkou, které definuje druh daně (viz příloha č. 1),
  • matrika – číslo za pomlčkou, které definuje finanční úřad (viz příloha č. 2)
  • kód banky – kód ČNB (0710)
 • Variabilní symbol – prostřednictvím variabilního symbolu daňový subjekt sděluje finančnímu úřadu svou totožnost.
  • Má-li daňový subjekt přiděleno daňové identifikační číslo (DIČ), vepíše do příslušné kolonky pro variabilní symbol kmenovou část DIČ, tj. čísla za písmeny CZ.
  • Není-li daňový subjekt registrován, to znamená, že nemá přiděleno DIČ, uvede v případě fyzické osoby do kolonky pro variabilní symbol své rodné číslo, a to bez jakýchkoliv mezer, pomlček nebo lomítek, tj. uvede 9 nebo 10 číslic v řadě za sebou.
  • Neregistrované právnické osoby uvádějí své IČO.
  • V případě, že se jedná o osobu, která nemá taková čísla přidělena (zahraniční osoby), přidělí jim správce daně vlastní identifikátor v podobě tzv. VČP (vlastní číslo plátce), a to v souladu s § 130 odst. 4 DŘ.
  • Od 1. 1. 2021 jsou fyzické osoby oprávněny žádat o vlastní identifikátor, který nahradí jejich identifikátor obecný.
  • Pro zvláštní případ plnění platební povinnosti vůči finančnímu úřadu v rámci daňové exekuce, tzn. při placení na bankovní účet finančního úřadu s předčíslím 35 Zvláštní prostředky – exekuce, se do kolonky pro variabilní symbol vyplňuje variabilní symbol exekučního příkazu.
  • V případě zajištění daně dle § 109a ZDPH je třeba postupovat při vyplnění variabilního symbolu – viz samostatná kapitola V.
 • Specifický symbol – vyplňuje se v pouze v případě zajištění daně dle § 109a ZDPH – viz samostatná kapitola V.
 • Konstantní symbol – nepovinný údaj
 • Zpráva pro příjemce – nepovinná položka, vyplňuje se v případě zajištění daně dle § 109a ZDPH a placení DPH ve zvláštním režimu jednoho správního místa – viz kapitoly V. a VI. níže

Za den platby daně je považován den, kdy je částka připsána na bankovní účet příslušného finančního úřadu vedeného v ČNB a u platby prováděné v hotovosti finančnímu úřadu den, kdy úřední osoba platbu převzala (§ 166 DŘ).

Ilustrační fotografie

Na portálu Moje daně je poplatníkovi k dispozici podpora placení, prostřednictvím které si může na základě vyplnění intuitivního elektronického formuláře vygenerovat platební údaje včetně IBAN a QR kódu pro zaplacení své daňové nebo poplatkové povinnosti.

Přehled praktických informací pro placení daní:
Předčíslí bankovních účtů FÚ – viz Příloha č. 1
Čísla matrik bankovních účtů FÚ a SFÚ – viz Příloha č. 2
Bankovní účty SFÚ – viz Příloha č. 3
Nejčastěji používané bankovní účty pro placení daní – viz Příloha č. 4
Nejčastěji používané bankovní účty pro placení daní ve formátu IBAN – viz Příloha č. 5

Zpět na začátek

I. Bezhotovostní placení formou bankovního příkazu k úhradě

V případě příkazu k úhradě v rámci osobního, internetového nebo mobilního bankovnictví je nutné zadávat:

 • Číslo bankovního účtu finančního úřadu
 • Variabilní symbol

V případě zajištění daně dle § 109a ZDPH a Placení DPH v režimu OSS je třeba postupovat podle samostatných kapitol V. Placení zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a ZDPH a VI. Placení DPH ve zvláštním režimu jednoho správního místa – OSS níže.

Zpět na začátek

II. Hotovostní způsob placení daňové povinnosti – Poštovní poukázka A

Poštovní poukázka A se používá pro zasílání peněžních částek v hotovosti určených k připsání na účet finančního úřadu prostřednictvím České pošty, s.p. Tato služba je zpoplatněna dle ceníku poskytovatele.

Poštovní poukázka A musí být správně vyplněna. Při ručním vyplňování údajů je třeba dbát na to, aby jednotlivé údaje byly dobře rozeznatelné kvůli zamezení dezinterpretace.

Na Poštovní poukázce A je nezbytné vyplnit:

 • Částka Kččástka poukazované platby daně v hotovosti v Kč
 • Slovy -slovy vyjádřená odesílaná částka v Kč
 • Adresa majitele účtu – název a adresa příslušného finančního úřadu
 • Číslo účtu / Kód banky – číslo bankovního účtu musí být uvedeno v levé částiPoštovní poukázky A přesně ve tvaru odpovídajícím struktuře čísla bankovního účtu, tj. ve tvaru předčíslí – matrika/kód banky
 • Ve prospěch účtu – položka v pravé části Poštovní poukázky A obsahuje číselné označení předčíslí a matriky finančního úřadu, tzn. pomlčka, lomítko a kód banky se zde neuvádějí. Předčíslí i vlastní číslo účtu (tzv. matrika) jsou doplněné o vedoucí nuly. Předčíslí účtu doplněné o nuly se zapisuje do prvních 6 pozic zleva (maximální počet číslic pro předčíslí) a matrika do 10 pozic vpravo (maximální počet číslic pro číslo matriky finančního úřadu).
 • Variabilní symbol (V. symbol) – Identifikace daňového subjektu (DIČ – pokud mu bylo přiděleno, IČO, rodné číslo nebo VČP). V případě zajištění daně dle § 109a zákona o DPH – viz kapitola V
 • Specifický symbol (S. symbol) – vyplňuje se pouze v případě zajištění daně dle § 109a ZDPH
 • Konstatní symbol (K. symbol) – nepovinný údaj
 • Ve prospěch účtu – položka v pravé části Poštovní poukázky A obsahuje číselné označení předčíslí a matriky finančního úřadu. Předčíslí i vlastní číslo účtu (tzv. matrika) jsou doplněné o vedoucí nuly
 • Kód banky – Vyplní se kód ČNB 0710
 • Odesílateljméno a adresa bydliště (fyzické osoby) nebo název a adresa sídla (právnické osoby)
 • Zpráva pro příjemce – nepovinná položka, vyplňuje se v případě zajištění daně dle § 109a ZDPH
Příklad vyplněné poštovní poukázky A | Finanční správa

Zpět na začátek

III. Placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO

Prostřednictvím SIPO je možné platit pouze daň z nemovitých věcí, a to na základě § 56 DŘ ve spojení se zákonem o dani z nemovitých věcí.

Podmínky placení daně prostřednictvím SIPO:

 • pouze fyzické osoby, které jsou poplatníky, kterým bylo Českou poštou, s. p. přiděleno spojovací číslo, a na dané zdaňovací období jim byla stanovena daň z nemovitých věcí a předepsána na jejich osobní daňový účet
 • doručit vyplněné Oznámení o placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO místně a věcně příslušnému finančnímu úřadu nejpozději do 31. ledna zdaňovacího období dle § 71 DŘ; nedílnou součástí Oznámení je doklad prokazující přidělení spojovacího čísla (např. doklad o přidělení spojovacího čísla nebo aktuální platební doklad SIPO, resp. rozpis bezhotovostní platby SIPO)
 • pro placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO u různých finančních úřadů, musí být uplatněno Oznámení u každého z nich samostatně
 • nepřesáhne-li roční daň z nemovitých věcí částku 5 000 Kč, je splatná najednou, a to nejpozději do 31. května zdaňovacího období
 • pokud celková roční daň z nemovitých věcí přesahuje 5 000 Kč, bude prostřednictvím SIPO placena pouze ve splátkách podle § 15 odst. 1 zákona o dani z nemovitých věcí a nelze ji uhradit najednou
 • případné nedoplatky na dani z nemovitých věcí, doměřenou daň z nemovitých věcí a příslušenství daně z nemovitých věcí nelze hradit prostřednictvím SIPO
Ilustrační fotografie

Podrobné informace k možnosti platby daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO jsou k dispozici na webu Finanční správy.

Zpět na začátek

IV. Placení správních poplatků

Správní poplatky dle ZSP jsou z hlediska úkonů Finanční správy zařazeny pod legislativní zkratku „daň“ uvedenou v § 2 odst. 3 písm. a) DŘ.

Správní poplatky lze hradit:

Správní poplatky za správní úkony učiněné finančním úřadem se hradí na níže uvedené bankovní účty:

Název finančního úřaduPBÚMatrikaKód banky
FÚ pro hlavní město Prahu3711776280310710
FÚ pro Středočeský kraj3711776281110710
FÚ pro Jihočeský kraj3711 776272310710
FÚ pro Plzeňský kraj3711 776273110710
FÚ pro Karlovarský kraj 371177629341 0710
FÚ pro Ústecký kraj371177621411 0710
FÚ pro Liberecký kraj371177628461 0710
FÚ pro Královéhradecký kraj3711776265110710
FÚ pro Pardubický kraj3711776225610710
FÚ pro Kraj Vysočina3711676266810710
FÚ pro Jihomoravský kraj3711776286210710
FÚ pro Olomoucký kraj3711476238110710
FÚ pro Moravskoslezský kraj3711776217610710
FÚ pro Zlínský kraj3711476206610710
Specializovaný finanční úřad3711776200210710

Na účet s PBÚ 13717 se hradí správní poplatky spojené pouze se specifickými úkony Finanční správy, a to Generálního finančního ředitelství a Odvolacího finančního ředitelství, na tyto účty:

PBÚMatrikaKód banky
Generální finanční ředitelství 13717776280310710
Odvolací finanční ředitelství13717776286210710

Zpět na začátek

V. Placení zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a ZDPH

ZDPH upravuje ručení příjemce zdanitelného plnění za nezaplacenou daň (§ 109 ZDPH). V § 108a ZDPH je zakotveno ručení oprávněného příjemce, tj. osoby, jejíž postavení upravuje zákon o spotřebních daních. V § 109aa ZDPH je zakotveno ručení osoby povinné k dani, která dodala zboží provozovateli elektronického rozhraní. Využije-li oprávněný příjemce nebo osoba povinná k dani, která dodala zboží provozovateli elektronického rozhraní, zvláštní způsob zajištění daně (§ 109a ZDPH), hledí se na tyto osoby pro účely zvláštního způsobu zajištění daně jako na příjemce zdanitelného plnění.

Realizaci zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a ZDPH, tedy postupu, kdy příjemce plnění uhradí za poskytovatele zdanitelného plnění daň z dotčeného plnění přímo na účet místně příslušného finančního úřadu poskytovatele zdanitelného plnění, je třeba věnovat zvýšenou pozornost. Při placení daně za poskytovatele zdanitelného plnění je nutné vyplnit položky: variabilní symbol, specifický symbol a zprávu pro příjemce.

Ilustrační fotografie

Aby úhrada provedená příjemcem zdanitelného plnění byla v souladu s § 109a odst. 2 ZDPH a mohla být použita na úhradu daně z předmětného zdanitelného plnění, musí příjemce poskytnout finančnímu úřadu nezbytné identifikační údaje, a to:

 • a) identifikaci poskytovatele zdanitelného plnění,
 • b) daň, na kterou je úhrada určena,
 • c) identifikaci příjemce zdanitelného plnění,
 • d) den uskutečnění zdanitelného plnění nebo den přijetí úplaty poskytovatelem
 • zdanitelného plnění.

Příjemce zdanitelného plnění, popřípadě oprávněný příjemce uvede při bezhotovostním platebním styku nebo při hotovostní platbě přes Českou poštu, s. p. na Poštovní poukázce A následující údaje:

 • předčíslí bankovního účtu (PBÚ) – je nezbytné vyplnit 80039, matriku bankovního účtu relevantního finančního úřadu a kód banky 0710 (kód ČNB)
 • variabilní symbol – uvádí se kmenová část DIČ poskytovatele zdanitelného plnění
 • specifický symbol – uvádí se kmenová část DIČ příjemce zdanitelného plnění
 • zpráva pro příjemce
  • uvede se den uskutečnění zdanitelného plnění ve tvaru DD/MM/RRRR-P (Příklad: den uskutečnění zdanitelného plnění: 18. 3. 2024, tzn. 18/03/2024-P)
  • den přijetí úplaty ve tvaru DD/MM/RRRR-U (Příklad: den přijetí úplaty: 4. 2024, tzn. 22/04/2024-U)
  • oprávněný příjemce do zprávy pro příjemce uvede: den přijetí vybraných výrobků z jiného čl. státu ve tvaru DD/MM/RRRR-O (Příklad: den přijetí vybraných výrobků z jiného čl. státu: 8. 4. 2024, tzn. 08/04/2024-O). Toto datum se pro dané účely identifikace platby považuje za datum uskutečnění zdanitelného plnění

Zpět na začátek

VI. Placení DPH ve zvláštním režimu jednoho správního místa – OSS

V rámci zjednodušení plnění povinností k DPH byl pro poskytovatele vybraných plnění zaveden zvláštní režim jednoho správního místa. Tento režim se rovněž označuje jako tzv. OSS.

Podrobnější informace k OSS jsou k dispozici na internetových stránkách Finanční správy ČR v rámci nabídky Mezinárodní spolupráce – Mezinárodní spolupráce a DPH – One Stop Shop (OSS).

Daňový subjekt (osoba uskutečňující vybraná plnění nebo zprostředkovatel) platí DPH v eurech na příslušný bankovní účet finančního úřadu, a to bezhotovostním převodem. K platbě vždy uvádí jednoznačné referenční číslo příslušného daňového přiznání.

Platba je uhrazena finančnímu úřadu v den, kdy je podáno daňového přiznání nebo nejpozději v den, kdy mělo být daňové přiznání podáno. Platba je považována za provedenou v den, kdy je připsána na bankovní účet finančního úřadu. Každé daňové přiznání musí být uhrazeno samostatně.

Platby daně v režimu OSS je třeba provést bezhotovostním převodem na číslo bankovního účtu Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj vedeného v ČNB v eurech:

IBAN účtu: CZ55 0710 0345 3401 7765 3621
BIC (SWIFT kód) banky: CNBACZPP
Tuzemský formát účtu: 34534-177653621/0710

Referenční číslo daňového přiznání se uvádí v platebním příkazu do položky „Zpráva pro příjemce“.

Struktura Referenčního čísla daňového přiznání pro jednotlivé režimy:

EU režim
Kód členského státu identifikace (kód země)
DIČ – identifikační číslo pro DPH pro EU režim
Zdaňovací období (čtvrtletí a rok)
Formát: KÓD ZEMĚ/DIČ/ČTVRTLETÍ.ROK
Příklad: CZ/CZxxxxxxxxxx/Q3.2024

Non EU režim
Kód členského státu identifikace (kód země)
DEČ – daňové evidenční číslo pro Non EU režim
Zdaňovací období (čtvrtletí a rok)
Formát: KÓD ZEMĚ/DEČ/ČTVRTLETÍ.ROK
Příklad: CZ/EUxxxyyyyyz/Q3.2024

Dovozní režim
Kód členského státu identifikace (kód země)
DEČ – daňové evidenční číslo pro dovozní režim
Zdaňovací období (měsíc a rok)
Formát: KÓD ZEMĚ/DEČ/MĚSÍC.ROK
Příklad: CZ/IMxxxyyyyyyz/M07.2024

Zpět na začátek

VII. Seznam zkratek

ČNBČeská národní banka
DIČDaňové identifikační číslo
DPHDaň z přidané hodnoty
Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění
Finanční úřad14 finančních úřadů a Specializovaný finanční úřad
Finanční úřad
IČOdentifikační číslo osoby
OSSOne Stop Shop
PBÚPředčíslí bankovního účtu
SFÚSpecializovaný finanční úřad
SIPOSoustředěné inkaso plateb obyvatelstva
VČPVlastní číslo plátce
Zákon o dani z nemovitých věcíZákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů
ZDPHZákon č. 235/2004 Sb., dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
ZSPZákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějšíchpředpisů
OznámeníOznámení o placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO

Zpět na začátek

VIII. Seznam příloh

Příloha č. 1 – Předčíslí bankovních účtů FÚ
Příloha č. 2 – Čísla matrik bankovních účtů FÚ a SFÚ
Příloha č. 3 – Bankovní účty SFÚ
Příloha č. 4 – Nejčastěji používané bankovní účty pro placení daní
Příloha č. 5 – Nejčastěji používané bankovní účty pro placení daní ve formátu IBAN

Zpět na začátek

Zdroj: Finanční správa, autor: Ing. Milan Tvrdík, ředitel odboru evidence a vymáhání daní, Generální finanční ředitelství

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Daně, účetnictví, pojištění | Služby
Tématický Newsletter
Zajímá vás téma daní? Nepropásněte nové články na BusinessInfo.cz, přihlaste se k odběru našeho newsletteru.

Co můžete čekat? Jak a kdy splnit daňové povinnosti: návody, rady, informace o změnách, aktuality, daňový kalendář, jednotlivé druhy daní. Jak postupovat při placení daně z příjmů, DPH, silniční daně i daně z nemovitostí, nebo třeba přístup k daňovým formulářům.

Zpracování osobních údajů
Přihlášením potvrzuji souhlas, že jsem se seznámil(a) se Zásadami zpracování osobních údajů. Tento portál je chráněn technologií reCAPTCHA od společnosti Google a platí Zásady ochrany osobních údajů a Smluvní podmínky.

Doporučujeme