Daňové přiznání: Jak správně zaplatit daň finančnímu úřadu v roce 2023

Pro bezproblémové placení daní v roce 2023 je nutné znát odpovídající číslo bankovního účtu finančního úřadu i správný postup při poukazování finančních prostředků. Přinášíme kompletní informace pro platbu daně různými přípustnými způsoby.

Na konci článku také přinášíme seznam odkazů na jednotlivé přílohy zmíněné v textu, z nichž mohou plátci čerpat další potřebné údaje, například čísla bankovních účtů finančních úřadů.

Ilustrační fotografie

Úvod

Pole zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů, je výběrem daní pověřeno 14 finančních úřadů (finanční úřad s působností na území hlavního města Prahy a 13 finančních úřadů s územní působností krajů České republiky) a Specializovaný finanční úřad (dále též „SFÚ“) s působností na celém území České republiky.

Daňový subjekt může daň (zálohy na daň, splátky daně) uhradit bezhotovostně například pomocí internetového a mobilního bankovnictví nebo bankovním příkazem k úhradě přímo v bance – viz v článku kapitola I. Bezhotovostní placení formou bankovního příkazu úhradě, případně v hotovosti prostřednictvím Poštovní poukázky A – viz v článku kapitola II. Platby v hotovosti prostřednictvím Poštovní poukázky A.

K úhradě daně z nemovitých věcí lze využít i služeb České pošty, s. p. takzvané SIPO – viz v článku kapitola III. Placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO.

Dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o DPH), příjemce plnění uhradí za poskytovatele zdanitelného plnění daň z dotčeného plnění přímo na bankovní účet místně příslušného finančního úřadu poskytovatele zdanitelného plnění – viz v článku kapitola IV. Placení zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH.

Daně se platí příslušnému finančnímu úřadu v české měně, s výjimkou placení daně z přidané hodnoty (dále jen DPH) ve zvláštním režimu jednoho správního místa, které je realizováno bezhotovostním převodem v eurech na příslušný bankovní účet Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj – viz v článku kapitola V. Placení DPH ve zvláštním režimu jednoho správního místa – OSS.

Při bezhotovostním placení daní ze zahraničí je nutné uvádět čísla daňových bankovních účtů finančních úřadů ve speciálním formátu mezinárodního čísla bankovního účtu (International Bank Account Number) – viz v článku kapitola VI. IBAN a jeho použití při zasílání bezhotovostních plateb na účty finančních úřadů.

Při každé platbě musí být uvedeno, na kterou konkrétní daň je platba určena. Správné určení platby a její správné nasměrování v tomto smyslu znamená zaplatit na správný bankovní účet správce daně (finančního úřadu) místně příslušného pro danou daň a daný daňový subjekt.

Úplný tvar čísla bankovního účtu pro úhradu určité daně místně příslušnému finančnímu úřadu se sestaví z předčíslí bankovního účtu, z matrikové části a z kódu banky. Předčíslí bankovního účtu a matriková část jsou od sebe odděleny pomlčkou, za matrikovou částí bez mezery následuje lomítko a směrový kód České národní banky (dále jen ČNB), u níž mají finanční úřady vedeny účty (kód 0710).

Základní části bankovního účtu

Předčíslí bankovního účtu (PBÚ) v rozsahu dvou až šesti číslic jednoznačně určuje druh daně, k jejímuž vybírání je bankovní účet zřízen. Pro konkrétní druh daně je bankovní předčíslí účtu vždy shodné pro všechny finanční úřady. Seznam předčíslí bankovních účtů pro jednotlivé druhy daní je uveden v Příloze č. 2 (pro finanční úřady kromě SFÚ) a v Příloze č. 3 je uveden seznam bankovních účtů pro jednotlivé druhy daní pro Specializovaný finanční úřad (SFÚ).

Matriková část (matrika) jednoznačně určuje finanční úřad. Všechny bankovní účty jednoho finančního úřadu mají vždy stejnou matrikovou část. Jejich seznam je uveden v Příloze č. 1 (pro finanční úřady včetně SFÚ).

Jako příklad uvádíme konstrukci celého čísla bankovního účtu pro úhradu daně silniční u Finančního úřadu pro Středočeský kraj, kdy správný úplný tvar bankovního účtu je 748-77628111/0710.

Za den platby daně je považován den, kdy je částka připsána na bankovní účet příslušného správce daně, tzn. finančního úřadu, vedeného v ČNB.

Ilustrační fotografie

Zpět na začátek

I. Bezhotovostní placení formou bankovního příkazu k úhradě

V případě příkazu k úhradě v rámci internetového a mobilního bankovnictví upozorňujeme, že je důležité ověřit si u banky, jaká má pravidla při uvádění čísla bankovního účtu. Úplné číslo bankovního účtu pro úhradu určité daně místně příslušnému finančnímu úřadu se skládá z předčíslí, pomlčky a čísla matriky (tj. ve tvaru „předčíslí-matrika“). V rámci internetového a mobilního bankovnictví může být v některých případech vyžadováno vyplnění úplného čísla bankovního účtu, v jiných případech ale může být vyžadováno vyplnění jednotlivých položek.

Daňový subjekt má také možnost odeslat platbu daně formou bankovního příkazu k úhradě ze svého bankovního účtu na pobočce banky. Řídí se přitom pokyny příslušné banky k vyplnění bankovního příkazu buď vyplněním položek do příslušného bankovního formuláře, nebo k tomu použije rubovou stranu poštovní poukázky typu A. V tomto případě musí vyplnit identifikační údaje na zadní straně poukázky.

Jaké uvést údaje v bankovním příkazu

Předčíslí bankovního účtu (PBÚ) je nezbytné vyplnit správně, aby zaslaná platba byla přijata na konkrétní daň. Seznam předčíslí pro jednotlivé druhy daní je uveden v Příloze č. 2 (pro finanční úřady kromě SFÚ) a seznam bankovních účtů pro SFÚ pro jednotlivé druhy daní je uveden v Příloze č. 3.

Číslo účtu (matriková část) je uvedeno v Příloze č. 1 (pro finanční úřady včetně SFÚ).

Kód bankymusí být vždy vyplněn kódem 0710 (kód ČNB) a platí pro všechny typy plateb.

Žádáme všechny daňové subjekty, aby při vyplňování údajů příkazu k úhradě pomocí internetového bankovnictví nebo formuláře věnovaly zvýšenou pozornost vyplňování správného čísla účtu tak, aby se nevystavovaly případným sankcím vyplývajících z pozdě zaplacené daně.

Variabilní symbolprostřednictvím variabilního symbolu daňový subjekt sděluje finančnímu úřadu svou totožnost. Má-li daňový subjekt u druhu daně, kterou hradí, registrační povinnost a bylo mu přiděleno daňové identifikační číslo (DIČ), vepíše do příslušné kolonky pro variabilní symbol kmenovou část DIČ, tj. buď čísla za pomlčkou (pro původní variantu tvaru DIČ) nebo čísla za písmeny CZ (pro stávající variantu tvaru DIČ). Není-li daňový subjekt registrován, to znamená, že nemá přiděleno DIČ, uvede v případě fyzické osoby do kolonky pro variabilní symbol své rodné číslo, a to bez jakýchkoliv mezer, pomlček nebo lomítek, tj. uvede 9 nebo 10 číslic v řadě za sebou, v případě právnické osoby uvede své IČ. Pro zvláštní případ plnění platební povinnosti vůči finančnímu úřadu v rámci daňové exekuce, tzn. při placení na bankovní účet finančního úřadu s předčíslím 35 Zvláštní prostředky – exekuce, se do kolonky pro variabilní symbol vyplňuje variabilní symbol exekučního příkazu. V případě zajištění daně dle § 109a zákona o DPH je třeba postupovat při vyplnění variabilního symbolu dle kapitoly IV. Placení zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH.

Specifický symbol – v případě zajištění daně dle § 109a zákona o DPH je třeba postupovat při vyplnění specifického symbolu dle kapitoly IV. Placení zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH. V ostatních případech je vyplnění položky nepovinné.

Konstantní symbol není třeba vyplňovat.

Datum splatnostiby mělo být zadáno tak, aby byla částka připsána na účet banky finančního úřadu maximálně v den splatnosti daňové povinnosti.

Zpráva pro příjemce – zde může odesílatel uvést krátký text určený pro příjemce. V případě zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH je třeba postupovat při vyplnění zprávy pro příjemce dle kapitoly IV. Placení zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH.

Ostatní položky uvedené v nabídce internetového a mobilního bankovnictví nebo na bankovních formulářích jsou pouze pro potřebu klienta nebo banky klienta a nejsou pro finanční úřady potřebné. Současně doporučujeme ověřit si, jaká má příslušná banka pravidla u jednotlivých druhů plateb (platebního styku) pro data splatnosti.

Ilustrační fotografie

Zpět na začátek

II. Platby v hotovosti prostřednictvím běžné Poštovní poukázky A

Česká pošta s. p. používá Poštovní poukázky A pro zasílání peněžních částek v hotovosti určených k připsání na účet příjemce. Tato forma placení daní není osvobozena od poštovních poplatků. Poštovní poukázku A lze použít pro platby všech druhů daní.

Po vyplnění poukázky je při převzetí hotovosti na provozovně České pošty s. p. poukázka potvrzena, přičemž pravá část poukázky zůstává uložena u České pošty s. p. a levou část poukázky si ponechává odesílatel hotovosti jako doklad o poukázané platbě. Obsah údajů z převzaté poukázky Česká pošta s. p. automatizovaně přenáší finančnímu úřadu. Je tedy důležité dobře vyplnit údaje na poukázce, aby platba daně byla finančnímu úřadu doručena a byla bez problémů identifikována.

Na Poštovní poukázce A se musí do všech kolonek uvést správné a úplné údaje. Při ručním vyplňování údajů je žádoucí, aby jednotlivé číslice byly dobře identifikovatelné (jinak může dojít k mylné interpretaci čísla) a dále je vhodné, aby při vyplňování údajů byla používána černá barva písma (při použití jiné barvy dochází k většímu výskytu chybně nebo nečitelně sejmutých údajů).

Na Poštovní poukázce A se vyplňují následující údaje:

 • nebo Částka Kčuvádí se částka poukazované platby daně v hotovosti v Kč.
 • Slovy – v této kolonce se uvádí slovy vyjádřená odesílaná částka v Kč.
 • Adresa majitele účtu – uvádí se název a adresa příslušného finančního úřadu.
 • Č. účtu / Kód banky – číslo bankovního účtu musí být uvedeno v levé části Poštovní poukázky A přesně ve tvaru odpovídajícím struktuře čísla bankovního účtu, tj. ve tvaru předčíslí-matrika/kód banky.
 • Ve prospěch účtu – položka v pravé části Poštovní poukázky A obsahuje číselné označení předčíslí a matriky finančního úřadu, tzn. pomlčka, lomítko a kód banky se zde neuvádějí. Předčíslí i vlastní číslo účtu (tzv. matrika) jsou doplněné o vedoucí nuly. Předčíslí účtu doplněné o nuly se zapisuje do prvních 6 pozic zleva (maximální počet číslic pro předčíslí) a matrika do 10 pozic vpravo (maximální počet číslic pro číslo matriky finančního úřadu).
 • V. symbol (Variabilní symbol) – prostřednictvím variabilního symbolu daňový subjekt sděluje finančnímu úřadu svou totožnost. Má-li daňový subjekt u druhu daně, kterou hradí, registrační povinnost a bylo mu přiděleno daňové identifikační číslo (DIČ), vepíše do příslušné kolonky pro variabilní symbol kmenovou část DIČ, tj. buď čísla za pomlčkou (pro původní variantu tvaru DIČ) nebo čísla za písmeny CZ (pro stávající variantu tvaru DIČ). Není-li daňový subjekt registrován, to znamená, že nemá přiděleno DIČ, uvede v případě fyzické osoby do kolonky pro variabilní symbol své rodné číslo, a to bez jakýchkoliv mezer, pomlček nebo lomítek, tj. uvede 9 nebo 10 číslic v řadě za sebou, v případě právnické osoby uvede své IČ. Pro zvláštní případ plnění platební povinnosti vůči finančnímu úřadu v rámci daňové exekuce, tzn. při placení na bankovní účet finančního úřadu s předčíslím 35 Zvláštní prostředky – exekuce, se do kolonky pro variabilní symbol vyplňuje variabilní symbol exekučního příkazu. V případě zajištění daně dle § 109a zákona o DPH je třeba postupovat při vyplnění variabilního symbolu dle kapitoly IV. Placení zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH.
 • S. symbol (Specifický symbol) – v případě zajištění daně dle § 109a zákona o DPH je třeba postupovat při vyplnění specifického symbolu dle kapitoly IV. Placení zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH. V ostatních případech je vyplnění položky nepovinné.
 • Odesílateluvádí se jméno a adresa bydliště (u fyzických osob) nebo název a adresa sídla (u právnických osob).
 • Zpráva pro příjemce – zde může odesílatel uvést hůlkovým písmem do předtištěných kolonek krátký text určený pro příjemce. V případě zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH je nutné se řídit při vyplnění zprávy pro příjemce kapitolou IV. Placení zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH).
 • Tr. kód (Transakční kód) je povinný třímístný numerický údaj identifikující typ poukázky a tento údaj je již na formuláři předtištěn.
 • Kód banky musí být vždy vyplněn kódem 0710 (kód ČNB).
 • K. symbol (Konstantní symbol) – není třeba vyplňovat.
Ilustrační fotografie

Zpět na začátek

III. Placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO

Daň z nemovitých věcí je možné platit mimo jiné i prostřednictvím soustředěného inkasa plateb obyvatelstva (dále jen SIPO). Daň z nemovitých věcí se řídí zákonem č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o dani z nemovitých věcí).

Generální finanční ředitelství podle ustanovení § 56 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen daňový řád), určilo podmínky pro platbu daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO od zdaňovacího období roku 2016 (dále jen Podmínky). Úplné znění Podmínek je zveřejněno na internetových stránkách Finanční správy ČR a na úředních deskách všech finančních úřadů.

Platit daň prostřednictvím SIPO mohou pouze fyzické osoby, které jsou poplatníky, kterým bylo Českou poštou, s. p. přiděleno spojovací číslo, a na dané zdaňovací období jim byla stanovena daň z nemovitých věcí a předepsána na jejich osobní daňový účet. Poplatníkům není umožněno platit daň z nemovitých věcí prostřednictvím spojovacího čísla třetí osoby.

Podle Podmínek tedy není možné, aby společný zástupce poplatníků platil daň z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO, pokud je spojovací číslo přiděleno jinému z těchto poplatníků. Společný zástupce musí mít vždy přiděleno své vlastní spojovací číslo. Podává-li jeden z manželů daňové přiznání jako společný zástupce, nemůže použít spojovací číslo druhého z manželů, ale musí mít přiděleno své vlastní spojovací číslo.

Poplatník, který má zájem o placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO, vyplní tiskopis Oznámení o placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO (dále jen „Oznámení“). Oznámení poplatník uplatní u místně a věcně příslušného finančního úřadu nejpozději do 31. ledna zdaňovacího období, od kterého má být daň prostřednictvím SIPO placena.

Poplatník, který chce platit daň z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO na více finančních úřadech, musí uplatnit Oznámení na každém příslušném finančním úřadě samostatně. Na základě uplatněného Oznámení bude daň z nemovitých věcí hrazena prostřednictvím SIPO i v následujících zdaňovacích obdobích, pokud poplatník neuplatní u příslušného finančního úřadu oznámení, kterým ukončí placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO.

Oznámení uplatněné poplatníkem po stanoveném termínu bude sice správcem daně přijato, aplikováno bude však až od následujícího zdaňovacího období. Poplatník nebude o této skutečnosti správcem daně vyrozuměn.

Oznámení je také možné zaslat správci daně prostřednictvím datové schránky, popřípadě je možné podání učinit i prostřednictvím „Obecné písemnosti“, k níž do přílohy přiloží vyplněný (např. naskenovaný) tiskopis Oznámení a doklad prokazující přidělení spojovacího čísla. Podání musí ale splňovat podmínky dle § 71 daňového řádu. Je důležité upozornit, že nedílnou součástí Oznámení je doklad prokazující přidělení spojovacího čísla (např. doklad o přidělení spojovacího čísla nebo aktuální platební doklad SIPO, respektive rozpis bezhotovostní platby SIPO). Doklad prokazující přidělení spojovacího čísla je možné přiložit v prosté kopii.

Prostřednictvím SIPO je umožněno platit daň pouze v aktuální výši celkové roční daně z nemovitých věcí stanovené na zdaňovací období příslušným finančním úřadem. Pokud celková roční daň přesahuje 5 000 Kč, bude prostřednictvím SIPO placena pouze ve splátkách podle § 15 odst. 1 zákona o dani z nemovitých věcí a nelze ji uhradit najednou.

U poplatníků daně provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb je daň z nemovitých věcí splatná ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 31. srpna a do 30. listopadu zdaňovacího období. U ostatních poplatníků je daň z nemovitých věcí splatná ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 31. května a do 30. listopadu zdaňovacího období. Nepřesáhne-li roční daň částku 5 000 Kč, je splatná najednou, a to nejpozději do 31. května zdaňovacího období.

Případné nedoplatky na dani z nemovitých věcí, doměřenou daň a příslušenství daně nelze hradit prostřednictvím SIPO, musí být uhrazeny jiným způsobem. Pokud poplatník chce při platbě prostřednictvím SIPO zohlednit přeplatek na dani z nemovitých věcí, označí tuto skutečnost v Oznámení. Nebude-li zohlednění přeplatku v Oznámení označeno, bude prostřednictvím SIPO uhrazena daň z nemovitých věcí bez zohlednění případného přeplatku na dani z nemovitých věcí.

Pokud doručíte vyplněné Oznámení společně s Vaším spojovacím číslem SIPO na příslušný finanční úřad do 31. ledna 2023, správce daně provede úhradu daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO již na zdaňovací období roku 2023.

Provedení úhrady daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO zjistíte v rozpisu bezhotovostní platby SIPO, kde bude daň z nemovitých věcí uvedena pod kódem poplatku: 740, název poplatku: Daň-nemovitosti a v detailu bude uveden příslušný finační úřad, kterému je daň z nemovitých věcí uhrazena.

Doporučujeme všem poplatníkům, kteří SIPO využívají a rozhodnou se platit daň z nemovitých věcí také prostřednictvím SIPO, aby provedli kontrolu nastaveného limitu SIPO u své banky a případně provedli navýšení tohoto limitu o částku daně z nemovitých věcí.

Ilustrační fotografie

Zpět na začátek

IV. Placení zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH

Zákon o DPH upravuje ručení příjemce zdanitelného plnění za nezaplacenou daň. V § 108a zákona o DPH je zakotveno ručení oprávněného příjemce, tj. osoby, jejíž postavení upravuje zákon o spotřebních daních. Využije-li oprávněný příjemce zvláštní způsob zajištění daně, hledí se na něj pro účely zvláštního způsobu zajištění daně jako na příjemce zdanitelného plnění.

Realizaci zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH, tedy postupu, kdy příjemce plnění uhradí za poskytovatele zdanitelného plnění daň z dotčeného plnění přímo na účet místně příslušného finančního úřadu poskytovatele zdanitelného plnění, je třeba věnovat zvýšenou pozornost. Při placení daně za poskytovatele zdanitelného plnění je nutné vyplnit položky: variabilní symbol, specifický symbol a zprávu pro příjemce.

Úhrada příjemcem za poskytovatele zdanitelného plnění musí být řádně identifikována. V ustanovení § 109a odst. 2 písm. a) až d) zákona o DPH, jsou stanoveny údaje, které mají být pro správnou identifikaci uvedeny:

 • a) identifikace poskytovatele zdanitelného plnění,
 • b) daň, na kterou je úhrada určena,
 • c) identifikace příjemce zdanitelného plnění,
 • d) den uskutečnění zdanitelného plnění nebo den přijetí úplaty poskytovatelem zdanitelného plnění.

Příjemce zdanitelného plnění popřípadě oprávněný příjemce uvede při bezhotovostním platebním styku nebo při hotovostní platbě přes Českou poštu, s. p. na Poštovní poukázce A následující údaje:

 • Předčíslí bankovního účtu (PBÚ) 80039, vyplněním této položky je určena daň (viz výše uvedené písm. b). PBÚ 80039 pro zajištění daně dle zákona o DPH je rovněž uvedeno v seznamu předčíslí pro jednotlivé druhy daní v Příloze č. 2 (pro finanční úřady kromě SFÚ) a v seznamu bankovních účtů pro jednotlivé druhy daní v Příloze č. 3 (pro SFÚ).
 • Číslo účtu (matriková část) je uvedeno v Příloze č. 1 (pro finanční úřady včetně SFÚ). Úhradu provést na účet místně příslušného finančního úřadu poskytovatele zdanitelného plnění.
 • Kód banky – 0710 (kód ČNB).
 • Variabilní symbol – uvádí se kmenová část DIČ (daňové identifikační číslo) poskytovatele zdanitelného plnění (tj. identifikační číslo, rodné číslo nebo vlastní identifikátor přidělený správcem daně), viz výše uvedené písm. a).
 • Specifický symbol – uvádí se kmenová část DIČ příjemce zdanitelného plnění (potažmo DIČ oprávněného příjemce, hradí-li zajištění), viz výše uvedené písm. c).
 • Konstantní symbol – není třeba vyplňovat.
 • Zpráva pro příjemce – uvede se informace z výše zmíněného písm. d).

Příjemce zdanitelného plnění do zprávy pro příjemce uvede:

 • den uskutečnění zdanitelného plnění ve tvaru: DD/MM/RRRR−P
  Příklad: den uskutečnění zdanitelného plnění je 17. 3. 2023, tzn. 17/03/2023-P
  nebo
 • den přijetí úplaty ve tvaru: DD/MM/RRRR−U
  Příklad: den přijetí úplaty je 21. 4. 2023, tzn. 21/04/2023-U

Oprávněný příjemce do zprávy pro příjemce uvede:

 • den přijetí vybraných výrobků z jiného čl. státu ve tvaru: DD/MM/RRRR-O
  Příklad: den přijetí vybraných výrobků z jiného čl. státu je 6. 4. 2023, tzn. 06/04/2023-O
  Toto datum se pro dané účely identifikace platby považuje za datum uskutečnění zdanitelného plnění.
Ilustrační fotografie

Zpět na začátek

V. Placení DPH ve zvláštním režimu jednoho správního místa – OSS

V rámci zjednodušení plnění povinností k DPH je pro poskytovatele vybraných služeb zaveden zvláštní režim jednoho správního místa. Tento režim se rovněž označuje jako tzv. One Stop Shop (dále jen OSS).

Podrobnější informace k OSS jsou k dispozici na internetových stránkách Finanční správy ČR v rámci nabídky Mezinárodní spolupráce – Mezinárodní spolupráce a DPH – One Stop Shop (OSS):

Daňový subjekt (osoba uskutečňující vybraná plnění nebo zprostředkovatel) platí DPH v eurech na příslušný účet správce daně, a to bezhotovostním převodem. K platbě vždy uvádí jednoznačné referenční číslo příslušného daňového přiznání.

Platba je uhrazena správci daně v den, kdy je podáno daňového přiznání nebo nejpozději v den, kdy mělo být daňové přiznání podáno. Platba je považována za provedenou v den, kdy je připsána na bankovní účet správce daně. Každé daňové přiznání musí být uhrazeno samostatně.

Platby daně v režimu OSS je třeba provést bezhotovostním převodem na číslo bankovního účtu Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj vedeného v ČNB v eurech:

IBAN účtu: CZ55 0710 0345 3401 7765 3621
BIC (SWIFT kód) banky: CNBACZPP
Tuzemský formát účtu: 34534 – 177653621/0710

Referenční číslo daňového přiznání se uvádí v platebním příkazu do položky „Zpráva pro příjemce“.

Struktura referenčního čísla daňového přiznání pro jednotlivé režimy s příklady a vysvětlivkami:

 1. Referenční číslo daňového přiznání pro EU režim obsahuje kód členského státu identifikace, identifikační číslo pro DPH pro EU režim tzv. DIČ, zdaňovací období (čtvrtletí a rok) ve tvaru:
  KOD ZEMĚ/DIČ/ČTVRTLETÍ.ROK
  příklad pro EU režim: CZ/CZxxxxxxxxx/Q3.2023
  (vysvětlivky: x je 8 až 10místný číselný kód)
 2. Referenční číslo daňového přiznání pro Non EU režim obsahuje kód členského státu identifikace, daňové evidenční číslo tzv. DEČ pro Non EU režim, zdaňovací období (čtvrtletí a rok) ve tvaru:
  KOD ZEMĚ/DEČ/ČTVRTLETÍ.ROK
  příklad pro Non EU režim: CZ/EUxxxyyyyyz/Q3.2023
  (vysvětlivky: x je 3místný číselný kód ISO členského státu identifikace, y je 5místné číslo přidělené členským státem identifikace, z je kontrolní číslice)
 3. Referenční číslo daňového přiznání pro dovozní režim obsahuje kód členského státu identifikace, daňové evidenční číslo tzv. DEČ dovozní režim, zdaňovací období (měsíc a rok) ve tvaru:
  KOD ZEMĚ/DEČ/MĚSÍC.ROK
  příklad pro dovozní režim: CZ/IMxxxyyyyyyz/M07.2023
  (vysvětlivky: x je 3místný číselný kód ISO členského státu identifikace, y je 6místné číslo přidělené členským státem identifikace, z je kontrolní číslice)
Ilustrační fotografie

Zpět na začátek

VI. IBAN a jeho použití při zasílání bezhotovostních plateb na účty finančních řadů

Pro zajištění bezproblémového placení daní na účty finančních úřadů v rámci mezinárodního bezhotovostního platebního styku je nutné znát správný postup při poukazování finančních prostředků na jejich účty a současně i jejich bankovní čísla.

Při každé platbě musí být uvedeno, na kterou daň je platba určena. Správné určení platby a její správné nasměrování v tomto smyslu znamená zaplatit daň na správný bankovní účet správce daně (finančního úřadu) místně příslušného pro danou daň a daný daňový subjekt.

V rámci mezinárodního platebního styku se zahraničím je používán pro značení čísel bankovních účtů kód IBAN (International Bank Account Number), tj. mezinárodní číslo bankovního účtu. Toto číslo bankovního účtu má stanovenou konstrukci. Konkrétní podobu čísla účtu ve formátu IBAN vytváří banka, která účet vede. V případě bankovních účtů finančních úřadů pro placení daní se jedná o ČNB.

Pro každý jednotlivý stát je definována vlastní struktura s tím, že je pevně stanovena pozice, na které je uveden kód banky (popřípadě pobočky banky) a číslo účtu. IBAN může obsahovat číslice a velká písmena při maximálním počtu 30 znaků.

Standard stanovuje pro Českou republiku mezinárodní formát čísla účtu takto:

 • 2 znaky – kód země (CZ pro Českou republiku),
 • 2 znaky – kontrolní číslice (ochrana proti chybně zadanému číslu),
 • 4 znaky – kód banky,
 • 6 znaků – předčíslí bankovního účtu,
 • 10 znaků – číslo účtu (matrika finančního úřadu).

Jako příklad uvádíme číslo mezinárodního bankovního účtu Finančního úřadu pro Středočeský kraj pro placení daně z nemovitých věcí vedeného u ČNB.

Úplný tvar čísla účtu v tuzemském formátu: 7755-77628111/0710

Účet ve tvaru IBAN: CZ30 0710 0077 5500 7762 8111

V písemném styku se uvádí IBAN po 4 znacích odděleně s mezerami, elektronicky se mezery neuvádějí.

 • IBAN v písemném styku: CZ30 0710 0077 5500 7762 8111
 • IBAN v elektronickém styku: CZ3007100077550077628111

Na internetových stránkách ČNB v rámci nabídky Platební styk a v její dílčí nabídce IBAN je možné získat nejen mnoho dalších informací, ale především lze vypočítat tvar IBAN pomocí tzv. IBAN kalkulátoru zadáním jednotlivých položek čísla bankovního účtu v tuzemském formátu:

 • první část čísla účtu (= předčíslí bankovního účtu),
 • druhá část čísla účtu (= vlastní číslo účtu, tzv. matrika),
 • kód banky (= 0710)

nebo rozklíčovat kód IBAN na jednotlivé položky.

Seznam úplných čísel bankovních účtů finančních úřadů v mezinárodním formátu IBAN nejčastěji placených daní je uveden v Příloze č. 5.

Seznam příloh a odkazy na ně

Přílohy je možné nalézt na internetových stránkách Finanční správy ČR, kde jsou k dispozici i další doplňkové informace jako např. daňový kalendář, adresář finančních úřadů a další.

Příloha č. 1 Čísla matrik bankovních účtů finančních úřadů včetně Specializovaného finančního úřadu

Příloha č. 2 Předčíslí bankovních účtů finančních úřadů kromě Specializovaného finančního úřadu pro placení daní

Příloha č. 3 Bankovní účty Specializovaného finančního úřadu pro placení daní

Příloha č. 4 Bankovní účty finančních úřadů nejčastěji placených daní

Příloha č. 5 Bankovní účty finančních úřadů nejčastěji placených daní (v mezinárodním formátu IBAN) při placení daní ze zahraničí

Zdroj: Finanční správa, autorka: Ing. Božena Vodičková, vedoucí Oddělení evidence a převodů daní Generálního finančního ředitelství 

Zpět na začátek

• Oblasti podnikání: Daně, účetnictví, pojištění | Služby
• Teritorium: Česká republika