Daňový odpočet na výzkum a vývoj: Bude i nadále důvod k obavám?

České firmy investující do výzkumu a vývoje se stále potýkají s nejednoznačným výkladem daňové uznatelnosti odpočtů na vědu a výzkum.  • Částky, které investují do výzkumu a inovací, bývají v řádu desítek milionů korun, daňový benefit v podobě odpočtu nákladů na VaV ze základu daně by byl účinnou podporou.
  • V současnosti se však bohužel firmy stále obávají dodatečných potíží s finančním úřadem.
  • Je nutné, aby existovaly jednotné metodické pokyny, kterými by se jednotlivé finanční úřady a firmy mohly řídit.
  • Vyplývá to z jednání mezi dotčenými stranami zprostředkované analytickou společností CEEC Research.

Ze strany Ministerstva průmyslu a obchodu ČR (MPO) a vlády je zájem v České republice udržet průmysl a podnítit větší míru investic do vědy, výzkumu a inovací vyššího řádu. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček považuje inovace pro Českou republiku za nesmírně důležité a jeho vizí je technologický rozvoj firem v naší zemi: „Už nejsme jen „Země příběhů“, ale musíme být „Country for the future“: Ostatně, to je heslo, které oficiálně razí i vláda a například na blížících se olympijských hrách v Tokiu bude polovina Českého domu v tomto brandu. Tedy s virtuální realitou a inovativními projekty, které připravujeme“.

Jednou z priorit MPO je inovativní firmy finančně podpořit, zejm. prostřednictvím daňové úlevy. Plánem MPO je nárůst čerpání odpočtů na VaV, a to až na 40 mld. Kč za zdaňovací období.

České firmy investující do výzkumu a vývoje se však v praxi stále potýkají s nejednoznačným výkladem daňové uznatelnosti odpočtů na vědu a výzkum. Při jednání s Finanční správou se s problémem uznatelnosti nákladů na VaV setkaly dvě pětiny z nich (41 procent). V současné praxi si proto řada firem raději náklady na VaV jako odečitatelnou položku neuplatňuje (30 procent). Případné kontroly a návštěvy pracovníků finančního úřadu ve společnostech se mohou protahovat až na několik let.

Jaroslav Franc, project manager LUX spol. s. r. o., říká: „Myslím, že většina firem, které absolvovaly jednání se státní správou o daňové uznatelnosti nákladů na výzkum a vývoj, již nebude mít chuť o podobné „zvýhodnění“ žádat. Kvůli nejednotnému postupu Finanční správy je mnoho firem, které po nahlášení kontroly správce daně raději podaly opravné daňové prohlášení (ještě před zahájením kontroly) a tedy raději zaplatily již zaúčtované odpočty, aby se vyhnuly případným sankcím. Napravit ztrátu důvěry nebude rozhodně jednoduché.“ „Zákonem neupravené interpretace by měly být posuzovány ve prospěch firem. Povinnosti by neměly být stanovovány nad rámec zákona. Podávání trestních oznámení na inovativní firmy, kdy je odpočet rozporován z důvodu technické podstaty VaV, je urážlivé a naprosto nepřiměřené,“ říká Jakub Lichnovský, partner PRK Partners.

„Vláda dělá mnohé pozitivní kroky ke zlepšení situace, nastavuje nová pravidla. Firmy si mnohé slibují od novely zákona o daních z příjmů. Bez důsledného zaškolení pracovníků finanční správy a vypracování jednotné metodiky GFŘ, však posun k lepšímu čekat nelze“, říká Alena Burešová, ředitelka pro průmysl a veřejnou správu, CEEC Research. Kristýna Šumichrastová ze společnosti Ayming, která firmám pomáhá v těchto situacích, dodává: „I přes zmiňovanou novelu zákona z tohoto roku, která nově upravuje podmínky odpočtu na VaV, mají firmy i nadále problém nárok na tuto podporu obhájit. Finanční úřady postupují vůči inovativním firmám „postaru“, nepřiměřeně, a vyžadují nesplnitelné. Mnoho firem se na nás obrací s žádostí o pomoc a mnoho firem od využívání této podpory upouští. Postupy finanční správy by se měly rychle zrevidovat tak, aby byly v souladu s vládou deklarovanou podporou VaV. Zatímco například na Slovensku tato podpora významně roste a dobře funguje, v ČR uplatňujících firem ubývá.“

Z šetření poradenské společnosti Ayming vyplývá, že mezi nejčastější důvody zamítnutí nároku na odpočet ze strany finanční správy byla nejasnost dat na začátku projektu VaV (42 procent), v 36 procentech případech došlo k rozporování podstaty projekty, a to bez přiznání znalce. Z důvodu „zakázkovosti“ byl projekt rozporován ve 20 procentech. Další důvody jsou uvedeny v grafu níže.

Situace by se měla v lepší obracet. V rámci jednání mezi nejvyššími představiteli Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva financí, agentury TAČR a zástupci významných firem, které inovují, bylo potvrzeno, že se pracuje na nové metodice Generálního finančního ředitelství, aby přístup finančních úřadů doznal změny v souvislosti s novelou. Stanislav Kouba, náměstek ministryně financí ČR, uvedl, že podpora VaV se může odvíjet dvěma základními opatřeními, a to plošným přístupem, tj. obecně nižší daňovou zátěží anebo selektivním přístupem, tj. nějakou formou odpočtu, která však s sebou nese relativně vyšší obecnou daňovou zátěž.

Diskuse se i účastnil i partner firmy PRK, Jakub Lichnovský, který s právními záležitostmi firmám pomáhá: „Věříme, že dialog mezi MPO a MF opět posune celý proces dále. Těšíme se z práce, kterou odvádí TAČR, CzechInvest a další a bylo by naším přáním, aby vláda velice rychle institucionálně dotáhla komplexní podporu podnikatelům a zamezila negativním excesům. Věříme, že Česká republika včas naskočí na vlnu podpory výzkumu, vývoje a pokročilých inovací, kterou zvolily i okolní státy. Konkurence mezi státy je tvrdá.“

Zástupci státní správy a firem se shodli, že se budou nadále pravidelně setkávat pro dosažení konstruktivní shody v uvedených otázkách. Pokud budou tato setkání úspěšná, tak se zvýší nejen technologický pokrok firem a jejich schopnost konkurovat zahraničním firmám, ale ulehčí se i státní správě, kdy se usnadní práce i úředníkům samotným, a potažmo s tím se sníží i náklady státu na tuto práci dosud vynakládané.

Redakčně upravená zpráva společnosti CEEC Research 

Doporučujeme