Digitální stát, výroba a služby

Mezi hlavní cíle Inovační strategie v oblasti digitalizace patří provázat veřejné informační systémy a online nástroje a zlepšit a zefektivnit systém zavádění digitalizace. Jedním z dalších úkolů je zapojit malé a střední firmy do využívání digitálních nástrojů podnikání.Přejít na obsah Inovační strategie České republiky 2019-2030

 • Institucionální odpovědnost: Rada vlády pro informační společnost, MPO, MV, ÚV ČR
 • Manažerská odpovědnost: vládní zmocněnec pro IT, zástupce MPO

Výchozí stav

V ČR byla v posledních letech zavedena řada důležitých nástrojů pro digitalizaci, kdy se ve veřejné sféře implementovalo více než 700 online řešení. Na druhou stranu byl systém zavádění digitalizace v ČR doposud chaotický, veřejné informační systémy a online nástroje nejsou provázané, přičemž podnikům i občanům nepřináší komfort ani v úspoře času či nákladů.

Tím, že je ČR průmyslově vysoce orientovanou zemí, musí být Průmysl 4.0 chápán jako celospolečenský a ekonomický fenomén, determinující naše budoucí postavení ve světovém společenství. Současná vláda z důvodu posílení koordinace postupu v digitální agendě schválila novou strategii Digitální Česko, která obsahuje: Česko v digitální Evropě, Informační koncepce České republiky (Digitální veřejná správa) a Digitální ekonomika a společnost.

Digitálním Českem se podařilo překonat dlouholetou sektorovou i tematickou roztříštěnost digitální agendy. Koordinace celé realizace je soustředěna v Radě vlády pro informační společnost (RVIS) pod patronátem a vedením vládního zmocněnce pro IT, realizace bude probíhat na úřadech a resortech v souladu s jejich gescí.

Cíle

 • zajistit online služby pro občany a firmy a přeměnit sítě kontaktních míst pro asistovanou státní správu,
 • zavést efektivní a centrálně řízené IT, které bude koordinovat RVIS se zapojením všech ministerstev,
 • vytvořit propojený datový fond (data only once) – propojení systémů s cílem využití všech informací, které již státní správa od občana či firmy v minulosti obdržela, s cílem zamezit povinnosti opětovného poskytování dříve poskytnutých informací,
 • trvale zabezpečovat online a sdílené služby, vč. průmyslových podniků a systémové bezpečnosti složitých celků (měst, letišť, podniků, elektráren) s využitím inteligentních kybernetických systémů a ošetřením nejzávažnějších rizik,
 • zapojit malé a střední firmy do využívání digitálních nástrojů podnikání,
 • zajistit komunikaci o aktuálních tématech a příležitostech z digitální agendy EU,
 • formulovat měřitelné úrovně implementace Průmyslu 4.0 a vyplývající všeobecně respektované standardy,
 • principy Průmyslu 4.0 aplikovat v energetice, zejména v oblasti chytrých sítí, a také v oblasti chytrých měst a regionů,
 • nastavit systém pro podporu optimalizace využití zdrojů a ochrany životního prostředí v návaznosti na realizaci Průmyslu 4.0 ve výrobních podnicích a službách,
 • připravit společnost na trendy typu IoT, AI, BigData, nové typy rozhraní člověk-stroj, atd.,
 • podporovat zavádění výsledků aplikovaného výzkumu v oblasti transformativních technologií do praxe.

Nástroje

 • Národní strategie pro umělou inteligenci ve vazbě na Koordinovaný plán pro umělou inteligenci,
 • Evropské centrum excelence pro umělou inteligenci v ČR,
 • Národní výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci ČR (RIS3),
 • budování vysokorychlostní infrastruktury jako základu pro online služby,
 • přechod na sdílené služby, sdílené platformy a cloud,
 • vytvoření cílené edukace malých firem v oblasti digitalizace ve formě Roku digitálního podnikání,
 • podpora českých firem a výzkumných organizací v programu Digital Europe,
 • podpora volného přístupu výzkumných týmů k výpočetním kapacitám a jejich rozšíření,
 • zavádění principů Digital by Default a Data Only Once pro relevantní agendy ve státní správě,
 • prosazení zákona o Právu občanů na digitální službu,
 • pilotní projekty v oblasti využití transformativních technologií ve státní správě,
 • jednání v rámci již funkčních platforem s Evropskou komisí a ostatními národními CDO ke strategickým otázkám digitalizace,
 • prosazování pozice České republiky jako aktivního hráče v oblasti jednotného digitálního trhu,
 • integrace iniciativy Průmysl 4.0 s programem Digitální Česko,
 • zavádění finančních nástrojů pro usnadnění robotizace, automatizace a prosazování inovací ve firmách s důrazem na MSP v souladu s definovanými standardy Průmyslu 4.0,
 • podpora transformace malých a středních firem – Digital Innovation Hubs,
 • podporovat ve výzvách národních programů VaVaI technologická řešení a inovace v oblasti automatizace, robotizace, umělé inteligence.

• Témata: Inovace a startupy

Doporučujeme