Do rozvojových projektů v Africe se v roce 2015 zapojilo už přes 30 firem

Každý rok dává Česko na rozvojové projekty v Africe přes 70 milionů korun. Češi pomáhají zkvalitňovat zemědělství, stavějí zdroje pitné vody, dodávají zdravotnický materiál. Příležitost využívaly spíše neziskovky. V poslední době se více zapojily i české firmy. Mohou počítat s podporou státu.Více zapojit soukromé firmy do projektů v Africe je jednou ze současných priorit rozvojové spolupráce. „I když se české firmy zapojují do rozvojových projektů v Africe stále častěji, určitě bychom uvítali jejich větší počet. Každý nový realizátor přináší trochu jiné řešení,“ přibližuje situaci ředitel České rozvojové agentury (ČRA) Michal Kaplan.

O příležitosti k novým projektům rozhodně není nouze. Jen v roce 2015 putovala prostřednictvím České rozvojové agentury na projekty v Etiopii a Zambii částka přesahující 70 milionů korun. Obě subsaharské země patří mezi partnerské země zahraniční rozvojové spolupráce ČR. Většina peněz, zhruba 60 milionů korun, směřovala do Etiopie. Menší část projektů byla realizována v Zambii.

Rozvojové projekty se zde zaměřují mimo jiné na zemědělství, vodní infrastrukturu a zdravotnictví. Typický rozvojový projekt, jehož realizátorem je česká firma, si klade za cíl zajistit přístup k vodě. Třeba firmy Aquatest, GEOtest či Ircon se v Etiopii již několik let věnují nejen hydrogeologickému průzkumu, ale i samotnému budování vodní infrastruktury. Postupným zlepšováním správy vodních zdrojů v zóně Sidama zkvalitňují život místních obyvatel a zároveň posilují ekonomický rozvoj celého regionu.

Návod, jak zvládnout africké zákony

V oblastech, kde jsou projekty české zahraniční rozvojové spolupráce realizovány, byly zatím aktivnější spíše neziskové organizace. „Některé firmy si nejsou jisté svým působením v Africe. Jedná se nejen o odlišné prostředí, výzvu může představovat i jiná legislativa. Proto například poskytujeme uchazečům o zakázky v Etiopii návod k registraci u úřadů hned na začátku výběrového řízení. Realizátoři pak mohou během implementace projektů využít podporu českých zastupitelských úřadů na místě a samozřejmě asistenci ČRA v Praze,“ vysvětluje expertka ČRA Barbora Ludvíková.

Jiné firmy řeší, jak správně přistoupit k rozvojovému rozměru projektu. Během klíčových fází projektu musejí být čeští odborníci přítomni na místě realizace. Právě v takových momentech dochází k přenosu českého know-how a posiluje se rozvojový rozměr projektu.

To je běžné i u projektů, které se nezaměřují primárně na rozvoj. Klíčovými faktory u úspěšných projektů zůstávají především kvalita navrhovaných řešení a zkušenosti uchazeče. „Může se jednat o zkušenosti s projekty realizovanými v rozvojových zemích, ale i v České republice. Místo realizace předchozích projektů při posuzování kvalifikace uchazečů často nerozhoduje. Ovšem může být obtížněji splnitelnou podmínkou mít vedoucího člena týmu s přímou zkušeností s řízením projektu v rozvojové zemi. Nemusí však jít o práci na klasickém rozvojovém projektu. Jde nám hlavně o to, aby realizátoři nebyli zaskočeni specifickými podmínkami rozvojové země a mohli se soustředit na kvalitní provedení,“ dodává Ludvíková.

Experta si můžete vypůjčit

V případě, že ve firmě žádný takový zaměstnanec nepracuje, má tato podmínka jednoduché řešení. Zájemce se může spojit s jinými českými organizacemi působícími v dané zemi a jejich experty si „vypůjčit“. Díky dlouhodobým zkušenostem s aktivitami v rozvojových zemích disponují cenným know-how. Často mají na místě vlastní týmy, které aktivně spolupracují s tamější samosprávou a státními úřady. Případný kontakt může doporučit také zastupitelský úřad ČR.

Společnosti Aquatest, GEO test či Ircon se v E tiopii věnují nejen hydrogeologickému průzkumu, ale i samotnému budování vodní infrastruktury.

Spolupráce s neziskovými organizacemi navíc otevírá i další možnosti. Kromě projektů podpořených pouze z finančních prostředků ČRA tyto organizace často realizují v Africe takzvané trojstranné projekty, do jejichž financování jsou kromě ČRA zapojeni i jiní donátoři – například Evropská komise. Na těchto projektech se mohou české firmy podílet prostřednictvím subdodávek.

V posledních letech nabízí zapojení soukromého sektoru do projektů zahraniční rozvojové spolupráce ČR optimistický pohled. Je zřejmé, že počet rozvojových projektů, které ve světě realizují české firmy, roste. Jen za loňský rok se na rozvojových projektech přímo podílelo 34 českých firem. Patrný je zejména nárůst u projektů realizovaných soukromým sektorem na západním Balkáně a ve východní Evropě.

V tomto ohledu zatím Afrika nedosahuje svého potenciálu. Rostoucí trend souvisí s dlouhodobým zájmem Ministerstva zahraničních věcí ČR posilovat soukromý sektor v rozvojových zemích prostřednictvím partnerství s českými subjekty. To přináší místním lidem nové příležitosti, předává potřebné know-how a přispívá ke zlepšení podnikatelského prostředí v daných zemích. Právě zde se nabízí ideální příležitosti pro české podniky uplatnit své cenné transformační zkušenosti a know-how.

Svou roli sehrály i nové programy ČRA a možnost konzultací s experty ČRA, kteří se věnují spolupráci se soukromým sektorem. Kromě vyhlašovaných veřejných zakázek realizují české firmy za podpory státu také vlastní projekty v Africe. ČRA pro ně vytvořila program Rozvojového partnerství pro soukromý sektor a program Studie proveditelnosti.

Oba programy pomáhají českým firmám sdílet investiční riziko na nových trzích. Nabízejí jim možnost expanze, a to ve společensky prospěšných projektech. Program Studie proveditelnosti navíc není omezen pouze na partnerské země zahraniční rozvojové spolupráce. Zájemci mohou podávat žádosti o studie projektů realizovatelných ve všech zemích Afriky.

Elektrikář dostane do začátku vrtačku

České rozvojové projekty pomáhají rozvojovému partnerství mezi českými firmami a místními partnery i nepřímo. V Etiopii například nedávno revitalizovaly 130 hektarů území, které může být znovu využito pro zemědělství. V Zambii podporují učňovské centrum, díky němuž mohlo v loňském roce 30 mladých studentů z nejchudšího regionu nastartovat vlastní podnikání s profesionálně vypracovaným obchodním plánem.

Na konci ročníku šest nejlepších studentů získává vstupní kapitál do začátku svého podnikání v podobě základního vybavení, jako je například žehlička, šicí stroj a základní materiál pro krejčí, domácí sporák či nádobí pro pekaře a vrtačka, řezačka, šroubováky či kleště pro elektrikáře. Od začátku projektu v roce 2011 složilo úspěšně národní závěrečnou zkoušku z řemeslných kurzů již téměř 350 mladých lidí. „Když podpoříme učňovské vzdělání v Zambii, vytvoříme kvalifikovanou pracovní sílu. Když pomůžeme etiopským úřadům v legislativní oblasti, odbouráme přebytečnou byrokracii. Tím vším pomáháme i rozvoji podnikání,“ doplňuje Kaplan.

Pronikání českých firem na africký trh tak rozvojová spolupráce podporuje napříč aktivitami a sektory. Výhledově by se měl navíc rozsah rozvojových projektů v subsaharské Africe ještě zvětšovat. Není tedy pochyb o tom, že české firmy budou moci objevovat potenciál, který rozvojové projekty v Africe nabízejí, i nadále.

Jak získat pomoc od státu?

Česká rozvojová agentura aktivně podporuje zapojování soukromého sektoru do projektů dvoustranné zahraniční rozvojové spolupráce ČR v Africe. České firmy se mohou hlásit do průběžně vypisovaných výběrových řízení na realizátory konkrétních projektů po celý rok. Specifické programy zaměřené na zapojení soukromého sektoru jsou tradičně vyhlašovány v posledním čtvrtletí kalendářního roku.

Zájemci se mohou informovat na stránkách www.czda.cz či si domluvit osobní konzultaci s experty ČRA . Veškeré informace o vyhlášených veřejných zakázkách jsou dostupné na webových stránkách agentury. Zájemci zde naleznou i detailní informace k probíhajícím a již ukončeným projektům.


Převzato z časopisu E15 Český export, přílohy divize Euro E15, vycházející ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí ČR a agenturou CzechTrade. Autor článku: Ludvík Eger, ČRA. Foto: ČRA.

• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme