Dohoda o volném obchodu mezi EU a Vietnamem nabízí nové příležitosti i českým exportérům

Po více než devíti letech vyjednávání byla na konci června 2019 podepsána dohoda o volném obchodu mezi Evropskou unií a Vietnamem. Jedná se o nejrozsáhlejší a nejambicióznější obchodní dohodu, jakou kdy EU uzavřela s rozvojovou zemí. Spolu s dohodou o volném obchodu byla podepsána také smlouva o ochraně investic.Výrazná liberalizace obchodních a investičních toků v rámci obou dohod by měla umožnit až padesátiprocentní nárůst objemu vzájemného obchodu do pěti let od vstupu dohod v platnost. Nové dohody přináší řadu příležitostí rovněž pro české exportéry a investory.

Dohoda o volném obchodu mezi EU a Vietnamem (EU-Vietnam Free Trade Agreement – EVFTA) povede nejenom k odstranění cel na 99 procent obchodovaného zboží, ale umožní také zjednodušení celních procedur, odstranění netarifních překážek obchodu, usnadní evropským firmám přístup k vietnamským státním zakázkám a poskytne silnější ochranu práv k duševnímu vlastnictví.  

Zatímco firmy z EU budou mít snadnější přístup na vietnamský trh se stroji, zařízeními, automobily, alkoholickými nápoji a zemědělskými výrobky, Vietnamu se na základě smlouvy více otevře evropský trh pro výrobky, jako je textil, obuv, zemědělské produkty, mořské plody a výrobky ze dřeva. Evropská unie si od dohody slibuje také celkové zlepšení podnikatelského prostředí ve Vietnamu a usnadnění vstupu evropských firem do řady doposud chráněných odvětví.

Očekává se, že dohoda o volném obchodu by mohla vstoupit v platnost již na začátku roku 2020, poté co projde ratifikací Evropským parlamentem. Dohoda o ochraně investic, která podléhá schválení národními parlamenty jednotlivých členských zemí, zřejmě vstoupí v platnost nejdříve za dva roky.

Dopad dohody na český export do Vietnamu

Vzhledem k tomu, že většina zboží exportovaného z ČR do Vietnamu má charakter strojů a zařízení, kde bude tempo snižování celních sazeb nejrychlejší, lze očekávat, že EVFTA výrazným způsobem usnadní další pronikání českých výrobků na vietnamský trh. Kromě strojírenských výrobků budou cla snížena na nulu, nebo na zlomek současné celní sazby také u ostatních tradičních českých vývozních položek do Vietnamu jako je například, sklo, zbraně a munice nebo hračky.

Z dostupných studií zabývajících se dopadem dohody na český export vyplývá, že by se exporty české strojírenské produkce mohly po uplynutí všech přechodných období zvýšit o 35 % a exporty českých sklářských produktů dokonce až o 269 %. U ostatních významných českých exportních položek je očekáván nárůst v rozmezí od 10 % do 30 %.  

Některá odvětví však zůstanou ve Vietnamu před evropskými exportéry ještě po určitou dobu chráněna. Mezi těmito chráněnými odvětvími bude i pro české exportéry velmi perspektivní automobilový průmysl. Cla na dovozy automobilů a jejich součásti budou snižována postupně ze současných 78% na nulu po dobu deseti let. Automobilový sektor tak bude pro české exportéry do Vietnamu plně liberalizován až v roce 2030. Po uplynutí všech přechodných období však lze očekávat nárůst českého exportu automobilů a autodílů do Vietnamu až o 55 %.

Oblast zemědělských dovozů si bude Vietnam také ještě nějaký čas chránit. Do jedenácti let však bude rovněž plně liberalizován. U řady zemědělských produktů bude clo snižováno v pravidelných ročních intervalech již od vstupu dohody v platnost. Například pro české exportéry do Vietnamu velmi atraktivní sušené mléko bude možno dovážet zcela bezcelně už za šest let po vstupu EVFTA v platnost. Za čtyři roky bude zcela eliminováno clo pro dovoz českého chmele. Nejdelší ochranu na vietnamském trhu bude mít domácí sektor produkce piva. Clo na dovoz českého piva tak bude zcela eliminováno ze současných 35 % až po jedenácti letech.

Největším přínosem EVFTA v oblasti vývozu zemědělských produktů z EU do Vietnamu však není snížení celních sazeb, ale především zjednodušení a větší transparentnost v oblasti sanitárních a fytosanitárních předpisů. Například dosud velmi komplikované vietnamské dovozní předpisy pro dovoz potravin budou v rámci nové FTA významným způsobem zjednodušeny a zprůhledněny a budou nabízet rovné podmínky pro všechny členské země EU. Odpadne tudíž nutnost schvalovat dovoz potravin pro každou členskou zemi zvlášť.

Další přínosy EVFTA pro české exportéry budou plynout z liberalizace státních zakázek, které ve Vietnamu patří k nejlukrativnějším. Objednavateli jsou nejen ministerstva a státní instituce, ale také velký počet státních podniků, které stále tvoří více než 30 % vietnamského HDP. Vietnamská vláda se v dohodě zavázala poskytnout evropským firmám ve státních tendrech a výběrových řízeních stejné podmínky jako domácím společnostem.

Pozitivní zprávou pro vývozce tradičních českých produktů je také vyjednaná ochrana zeměpisných označení původu, která zaručuje jednoznačné odlišení originálních produktů od jejich napodobenin. Ve Vietnamu tak budou chráněna například označení „České pivo“, „Budějovické pivo“ nebo „Žatecký chmel“. Vietnam rovněž souhlasil, že na svých hranicích posílí opatření proti obchodu zbožím s padělanou ochrannou známkou nebo padělaným zeměpisným označením původu.

Na lepší podmínky ve Vietnamu se mohou těšit také české firmy ze sektoru služeb. Vietnam uvolnil podmínky pro vstup evropských podnikatelů do sektorů, jako jsou počítačové, architektonické, finanční, pojišťovací, poštovní nebo realitní služby.

Lze očekávat, že nová dohoda o ochraně investic mezi EU a Vietnamem povzbudí i české investory ve Vietnamu. Dohoda poskytne českým investorům podstatně větší ochranu, než jakou zde požívali doposud. Případné spory budou moci za české investory řešit evropské instituce.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Hanoji (Vietnam). Autor: David Jarkulisch, ekonomický diplomat.

• Teritorium: Asie | Vietnam | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme