Dohody o výměně informací v daňových záležitostech

Na počátku roku 2013 vstoupily v účinnost dohody o výměně informací v daňových záležitostech uzavřené mezi Českou republikou a Jersey, Bermudami, Ostrovem Man, Guernsey, San Marinem a Britskými Panenskými ostrovy. Tyto dohody umožňují výměnu informací nezbytných pro účely správného stanovení daně poplatníků smluvních stran, případně pro účely trestního řízení ve vztahu k daňovým deliktům. Informace ke Úmluvě OECD o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech.

Úmluva o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech

Na jejich podkladě mj. lze od smluvních států získat potřebné informace bez ohledu na to, zda tyto informace jsou v držení bank či jiných finančních institucí.

Další dohody tohoto typu jsou průběžně sjednávány. K ratifikačnímu procesu byly předány texty dohod např. s Kajmanskými ostrovy, Bahamami, ostrovem Saint Maarten, Arubou, Belize a Cookovými ostrovy. Na konci roku 2013 byl také sjednán text dohody mezi Českou republikou a Monakem.

Přehled platných dohod České republiky o výměně informací v daňových záležitostech

(TIEA – Tax Information Exchange Agreement) a o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech ve znění Protokolu k 16. červnu 2014

Smluvní stát Platnost ode dne Sbírka zákonů
(event. Sbírka mezinárodních smluv)
Finanční zpravodaj Poznámka
Britské Panenské ostrovy 19. 12. 2012
provádění dle článku 16
6/2013 Sb. m. s. č. 3/2013 Protokol
Jersey 14. 03. 2012
provádění dle článku 14
51/2012 Sb. m. s. č. 3/2013 Protokol
Bermudy 14. 03. 2012
provádění dle článku 15
48/2012 Sb. m. s. č. 3/2013 Protokol
Ostrov Man 18. 05. 2012
provádění dle článku 14
3/2013 Sb. m. s. č. 3/2013 Protokol
Guernsey 09. 07. 2012
provádění dle článku 16
2/2013 Sb. m. s. č. 3/2013 Protokol
Republika San Marino 06. 09. 2012
provádění dle článku 15
4/2013 Sb. m. s č. 3/2013 Protokol
Kajmanské ostrovy 20. 09. 2013
provádění dle článku 14
90/2013 Sb. m. s.    
Andorrské knížectví 05.06.2014
provádění dle článku 15
33/2014 Sb. m. s.   Protokol

Úmluva o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech – s účinností od 1. února 2014

Popis Název informace – sdělení – pokynu Kde je uveřejněno
Tabulka Tabulka smluvních států
a související
web OECD
Seznam smluvních států Seznam výhrad, oznámení
a seznam daní smluvních
web OECD

Dnem 1. února 2014 vstoupila v platnost mnohostranná Úmluva o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech (dále jen „Úmluva“), která představuje z pohledu právního řádu České republiky tzv. prezidentskou mezinárodní smlouvu ve smyslu článku 49 Ústavy České republiky. Úmluva byla vyhlášena dne 27. ledna 2014 ve Sbírce mezinárodních smluv č. 2/2014.

Úmluva vstoupí v platnost podle svého článku 28 a bude použitelná ve vztahu ke zdaňovacím obdobím začínajícím dnem 1. ledna 2015 včetně či později. Tam, kde zdaňovací období neexistuje, se bude vztahovat na daňové povinnosti vzniklé od 1. ledna 2015 včetně. Vstupem Úmluvy v platnost nepozbývá platnosti jiná mezinárodní smlouva.

Úmluva byla vytvořena pod patronátem OECD a Rady Evropy a je otevřena k podpisu od roku 1988. Dne 1. června 2011 vstoupil v účinnost Protokol, kterým se mění Úmluva (dále jen „Protokol“) a který ji uvedl do souladu s novým standardem OECD pro výměnu informací v daňové oblasti. Od 1. června 2011 lze podepsat pouze Úmluvu ve znění Protokolu.

Úmluva ve znění Protokolu představuje komplexní multilaterální nástroj vyvinutý ve spolupráci Rady Evropy a OECD, který umožňuje v oblasti daní uvedených v příloze A Úmluvy všechny formy mezinárodní správní spolupráce, tzn.:

  • výměnu informací na žádost, automatickou a spontánní,
  • souběžná daňová šetření,
  • přítomnost při daňových kontrolách v zahraničí,
  • dožádání vymáhání a předběžných opatření,
  • doručování dokumentů.

Úmluva ve znění Protokolu se vztahuje na všechny druhy daní vymezené vnitrostátními předpisy smluvních států včetně povinných příspěvků na sociální zabezpečení, nevztahuje se na oblast cel. Každý smluvní stát může uplatnit výhrady k jednotlivým formám správní spolupráce, které bude poskytovat a přijímat, a výhrady vůči jednotlivým kategoriím daní, na které se bude Úmluva pro tento stát vztahovat. Česká republika neuplatňuje žádnou výhradu.

Úmluva poskytuje správci daně možnost volby právního nástroje spolupráce, který je pro něj z hlediska výkonu jeho působnosti a zásad správy daní obsažených v daňovém řádu nejvýhodnější. Jak vyplývá z čl. 27 odst. 2 Úmluvy, platná evropská právní úprava je nadřazena použití Úmluvy, pokud Úmluva neumožňuje širší spolupráci pro členské státy Evropské unie.

Aktuální seznam států, které přistupují k Úmluvě lze najít na internetových stránkách OECD pod nadpisem „Related Documents“ a kliknutím na „Chart of Signatures and Ratifications“.

Dokumenty ke stažení – česká verze

Dokumenty ke stažení – anglická verze

• Oblasti podnikání: Daně, účetnictví, pojištění | Služby

Doporučujeme