Dotace na elektromobily pro firmy a podnikatele: Podmínky v roce 2024

Česká republika se v roce 2020 zavázala dosáhnout nulových emisí skleníkových plynů do roku 2050 a s tím souvisí i dotační programy, které mají tohoto cíle pomoci dosáhnout. Jedním z nich je dotace na elektromobil pro firmy a osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), kterou budou moci čerpat v průběhu letošního a příštího roku.

Jaké jsou podmínky pro její získání? Kde a jak můžete o podporu k nákupu elektromobilu nebo dobíjecí stanice žádat?

Ilustrační fotografie

Celkem 1,65 miliardy korun je v rámci evropských prostředků prostřednictvím Národní plánu obnovy (NPO) připraveno na podporu nákupu elektromobilů a dalších 300 milionů korun na pořízení a výstavbu dobíjecích stanic. Aby mohla Česká republika prostředky z Nástroje pro oživení a odolnosti EU na podporu elektromobility čerpat, musí podnikatelé pořídit alespoň 4 555 elektro vozů. Aby se vše stihlo, první žádosti o dotace bude možné podávat již brzy.

Výše dotace na elektromobil pro firmy a OSVČ

Firmy bez rozdílu velikosti a osoby samostatně výdělečně činné mohou žádat o podporu při koupi osobního a nákladní automobilu na elektrický a vodíkový pohon a pro výstavbu dobíjecích stanic, pro které je možné získat dotaci pouze při pořízení bezemisního vozidla.

Podpora je poskytována formou portfoliové bankovní záruky za komerční úvěr od leasingové společnosti či komerční banky spolu v kombinaci s finančním příspěvkem, tedy dotační složkou. Záruku přitom poskytne Národní rozvojová banka (NRB) podnikateli za úvěr, s jehož využitím si podnikatel vůz nebo dobíjecí stanici pořídí.

Záruka může dosáhnout až do výše 70 % jistiny zaručovaného úvěru, přičemž při pořízení osobního vozu může být záruka za úvěr od 300 tisíc do 1,5 milionu korun. Doba ručení je až 5 let. 

Finanční příspěvek u osobních automobilů může podle oficiálního dokumentu Záruka Elektromobilita – I. výzva dosahovat až 200 tisíc korun a u nákladních či vodíkových vozů až 300 tisíc korun.

„Na pořízení dobíjecích stanic typu AC lze získat příspěvek až 50 tisíc korun a na dobíjecí stanici typu DC s výkonem do 40 kilowattů bude možné získat dotaci až 100 tisíc korun. Na nákup ještě výkonnějších DC stanic lze získat podporu až 150 tisíc korun. Celková podpora na vozidlo a dobíjecí stanici nesmí přesáhnout míru veřejné podpory dle de minimis, která je omezena limitem 200 tisíc eur pro jeden podnik v tříletém období,” stojí ve výzvě Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO).

Dotace na elektromobil pro fyzické osoby

Pokud byste chtěli získat příspěvek na elektroauto jako fyzická osoba, máte smůlu. V současné době žádný takový program neexistuje. Prostřednictvím programu Nová zelená úsporám lze maximálně získat dotaci na instalaci nabíjecích stanic.

Termín 2024: Od kdy bude možné žádat o dotace na elektromobily

Původně se počítalo, že bude možné žádosti o dotace podávat od 1. ledna letošního roku do 30. září 2025. Termín startu žádostí se ale posunul a Národní rozvojová banka tak aktuálně předpokládá, že žádosti začne přijímat od dubna 2024. 

Podmínky: Kdo má nárok na dotace?

Nárok na dotace mají všechny firmy bez rozdílu velikosti a také všechny OSVČ.  Podmínkou je, aby podnikatelé působili v následujících oblastech:

 • zpracovatelský průmysl a stavebnictví,
 • maloobchod a velkoobchod,
 • doprava a skladování,
 • peněžnictví a pojišťovnictví,
 • kulturní, zábavní a rekreační činnosti a další obory.  

Naopak podnikatel nesmí být zaměřen na činnost v odvětvích:

 • výroba zbraní a střeliva (CZ-NACE 25.4),
 • herny, kasina a sázkové kanceláře (CZ-NACE 92),
 • odvětví sdružující osoby za účelem prosazování společných zájmů (CZ-NACE 94).

Žadatelem také nemohou být podniky vlastněné územně správními celky. Přečtěte si i další podmínky k podání žádosti:

Další podmínky pro získání dotace na elektromobil

Aby se mohla ucházet o dotaci na elektromobil v roce 2024 a 2025, musí žádající právnická osoba splňovat následující požadavky:

 • Musí být malým, středním, nebo velkým podnikem.
 • Musí mít zapsány skutečné majitele v evidenci skutečných majitelů podle zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů.
 • Musí být oprávněn k podnikání na území České republiky v ekonomické činnosti, k jejímuž uskutečňování je realizován projekt.
 • Musí být osobou, u níž poskytnutí podpory není v rozporu se zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů a dalších souvisejících předpisů.
 • Má uzavřena minimálně poslední dvě účetní období.
 • Nesmí naplňovat znaky úpadku dle ustanovení § 3 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů (v případě odštěpného závodu zahraničního podniku podle právního řádu v zemi, kde má podnik sídlo).
 • Nesmí mít nevypořádané nedoplatky vůči vybraným institucím a poskytovatelům podpory z programů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie; posečkání s úhradou nedoplatků nebo dohoda o úhradě nedoplatků se považují za vypořádané nedoplatky.
 • Nesmí mít nedoplatky z titulu mzdových nároků svých zaměstnanců.
 • Nesmí být subjektem, proti jehož majetku je vedena exekuce.
 • Nesmí být v likvidaci.
 • Nesmí být subjektem, u něhož bylo rozhodnuto o úpadku dle ustanovení § 136 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů (v případě odštěpného závodu zahraničního podniku podle právního řádu v zemi, kde má podnik sídlo); pokud je soudem povolena reorganizace, která je podnikem splněna, nenahlíží se na něj jako na podnik v úpadku.
 • Nesmí mít peněžitý dluh vzniklý na základě příkazu k vrácení finančních prostředků vydaného po předchozím rozhodnutí komise, že podpora byla protiprávní a neslučitelná se společným trhem.
 • Nesmí být subjektem, kterému byl soudem či správním orgánem uložen zákaz činnosti týkající se provozování živnosti.
 • Nesmí být podnikatelem v obtížích podle definice v čl. 2 odst. 18 Nařízení GBER.
 • Nesmí v souvislosti s jeho osobou existovat střet zájmů ve smyslu článku 61 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet unie (dále také jen „Finanční nařízení“).

Formulář žádosti o dotaci na elektromobil: Kde ho najdete?

Národní rozvojová banka počítá se startem žádostí o dotaci v druhé polovině března letošního roku. Ve stejné době se také na jejím webu objeví všechny potřebné formuláře a také seznam spolupracujících partnerů, na které se bude možné také s žádostí obrátit.

Jak podat žádost o dotace na elektromobil

Jak avizoval již v prosinci loňského roku vrchní ředitel sekce fondů Evropské unie Marian Piecha, podání žádostí by mělo být opravdu snadné. Žádosti o podporu budou přijímat všechny pobočky i regionální pracoviště Národní rozvojové banky

Žádost o podporu musí obsahovat:

 • řádně vyplněný formulář žádosti o poskytnutí podpory,
 • řádně vyplněnou přílohu „Projekt žádosti o podporu“,
 • kopii Smlouvy o úvěru, ve které je uvedeno poskytnutí bankovní záruky NRB jako požadované zajištění a předložení Záruční listiny jako podmínka čerpání úvěru.

Zpět na začátek

Převzato z webu e15.cz, autorka článku: Pavlína Zítková

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Doprava, logistika

Doporučujeme