DPH: Společníci společností mají definitivně nové povinnosti

Společníci společnosti (dříve sdružení fyzických osob) se už automaticky nestávají plátci DPH. Mají ale od ledna 2019 definitivně nové povinnosti. Novela zákona platila od roku 2017, existovalo ale přechodné období, kdy bylo možné postupovat podle staré úpravy.Podle nové právní úpravy, která vstoupila v platnost v létě 2017 a od nového roku bude platit bez výjimek, postupuje při přiznávání či úhradě DPH každý společník společnosti (dříve člen sdružení) individuálně sám za sebe podle ustanovení zákona o DPH. Jinými slovy: Od ledna 2019 musí každý plnit své povinnosti plátce daně z přidané hodnoty sám.

Do 30. června 2017 platila zcela jiná pravidla. Především mezi společníky nedocházelo k „uskutečňování zdanitelných plnění“ dodáním zboží nebo poskytnutím služeb. A své povinnosti k DPH, vzniklé z titulu jejich členství ve společnosti, plnili všichni prostřednictvím jednoho určeného společníka.

Plátci DPH se tedy dříve automaticky stávali i ti společníci, kteří sami nepřesáhli zákonem stanovený obrat (přes milion ročně), ani nesplnili jiná obecná kritéria pro povinnou registraci k dani z přidané hodnoty.

Proč ke změně došlo?

Společnost byla dříve takzvaným sdružením fyzických osob. Dnes ji upravuje občanský zákoník v ustanovení paragrafů 2716 až 2746 a sama o sobě nemá právní subjektivitu. Práva a povinnosti tedy nevznikají společnosti, ale pouze jejím společníkům. A týká se to i placení daně z přidané hodnoty.


Benevolence zákonodárců

Přechodné období, které platilo rok a půl, dalo společníkům dostatečně dlouhou dobu na rozhodnutí, zda činnost (na základě společenské smlouvy) ukončí, zvolí jinou formu spolupráce nebo začnou postupovat podle nového zákona a povinnosti plátce DPH budou plnit sami. Pokud zvolili jakoukoli změnu, museli ji během uplynulých osmnácti měsíců berním úředníkům oznámit.

NEPŘEHLÉDNĚTE! Speciál Daně z příjmů za rok 2018.

Dříve se do obratu společníka počítal jeho samostatný obrat (mimo společnost) a zároveň obrat, který dosáhla celá společnost. Od 1. ledna 2019 (respektive od června 2017 s přechodným ustanovením) platí, že při zjišťování obratu – tedy toho, zda se musí registrovat k DPH – postupuje každý společník samostatně podle § 4a odst. 1 a 2 zákona o DPH. Tam je uvedeno, že společníkův obrat pro účely DPH je součtem obratu dosaženého jím osobně v rámci společnosti a osobního obratu mimo ni.

Obrat se nicméně počítá za dvanáct po sobě jdoucích měsíců. Pokud část z tohoto ročního období spadala do doby před účinností nové legislativy, výše obratu se počítala tak, že se částečně postupovalo podle původního zákona a částečně (ve dnech po platnosti novely) podle úpravy nové.

Jeden za všechny

Dříve rovněž platilo, že pokud se kdokoli ze společníků stal plátcem, byli plátci automaticky i ostatní (pokud šlo o osoby povinné k dani) – tedy, že se museli k DPH bezpodmínečně registrovat. Také to novela změnila. Nyní tedy mohou být společníky jedné společnosti plátci DPH i ti, kteří DPH neplatí. Společníci se nicméně mohou k DPH registrovat dobrovolně.

Nově musí každý z nich vést samostatně i evidenci. Podává tedy sám za sebe i daňová přiznání a v přiznání, hlášení a kontrolním hlášení uvádí údaje týkající se veškeré jeho ekonomické činnosti, tj. činnosti v rámci společnosti i mimo ni.

jap

Doporučujeme