Dřevěné pelety vytlačí uhlí, věří v teplárenské skupině Ivory

V Česku se vyrobí výrazně více dřevěných pelet, než se spotřebuje. Většina jich tak míří na export do Německa, Rakouska nebo Itálie. Šanci na zvýšení odbytu vidí společnost Ivory Group především v pokračování kotlíkových dotací.

Po desetiletích stability prochází v současné době teplárenství v Česku a dalších vyspělých zemích výraznou proměnou. Tuzemským podnikatelům to přináší nové příležitosti. Právě to vedlo v roce 2011 k založení skupiny Ivory, s investičním záměrem vybudovat decentralizovanou teplárenskou soustavu produkující teplo primárně z lokálních obnovitelných zdrojů, zejména z dřevní biomasy.

Součástí skupiny se v roce 2012 stala společnost CDP IVORY, zaměřená na distribuci dřevěných pelet. „Sledujeme trendy v malé energetice v sousedních zemích, které jsou nám blízké, jako je Německo, Rakousko a podobně, kde jednoznačně vidíme přesun od fosilních paliv k většímu využití lokálních a obnovitelných zdrojů zejména v domácích topeništích. V Rakousku jsme byli svědky masivního přechodu od LTO, tedy lehkých topných olejů, k dřevním peletám,“ vysvětluje manažer Ivory Group Pavel Fohler.

Náhrada za uhlí

Stejný trend podle něj přišel i v České republice v podobě legislativního tlaku na obměnu malých zdrojů používaných v domácnostech. „Zejména zastaralé kotle na ruční přikládání výrazně přispívají ke znečištění ovzduší. Do roku 2022 by se všechny tyto zdroje měly přeměnit na automatické. Věříme, že i díky kotlíkovým dotacím, které aktuálně probíhají, významně vzroste podíl výroby tepla z dřevní biomasy, zejména dřevních pelet, které jsou lokálním obnovitelným zdrojem. Pelety se mohou stát i díky vysoké státní podpoře optimální alternativou k uhlí,“ věří Pavel Fohler.

Především v regionech bez plynofikace nabízejí komfort automatického vytápění srovnatelného s plynem. „Věříme, že lidé vyhledávající komfort vytápění budou poptávat i komfortní způsob dodávky paliva, který jim jsme schopni nabídnout bez ohledu na jejich adresu,“ zmiňuje Pavel Fohler.

V rámci skupiny působí také společnost Ivory Energy zaměřená na výrobu tepla. „Stejně jako v případě malých zdrojů vidíme i v oblasti středně velkých tepelných zdrojů posun směrem k většímu využívání lokálních obnovitelných zdrojů, které nabízí automatický provoz, jsou šetrnější k životnímu prostředí a zároveň nabízí ekonomicky příznivý způsob výroby tepla. Tento trend je navíc podporován i ze strany EU. Velký potenciál vidíme v decentralizaci, tedy v přiblížení výroby tepla k vlastní spotřebě,“ popisuje Pavel Fohler.

Staré kotle skončí v roce 2022

Výsledkem snah o čistější ovzduší bude úplný zákaz provoz kotlů první a druhé emisní třídy od 1. září roku 2022. V ČR je aktuálně přibližně 300 tisíc těchto nevyhovujících kotlů. Příležitostí jsou výhodné podmínky tzv. kotlíkových dotací, kdy na nový zdroj je možno získat až 127 500 korun. „Mezi způsobilé výdaje lze zahrnout nejen náklady na pořízení zdroje a jeho instalaci, ale také náklady na novou otopnou soustavu či její rekonstrukci včetně regulace a měření a úpravy spalinových cest. Další příspěvek, až 20 tisíc korun, získají jako bonus ti žadatelé, kteří kotlíkové dotace zkombinují s programem Nová zelená úsporám,“ doplňuje ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman. Například dobrý kotel na pelety se dá sehnat kolem 60 tisíc korun bez DPH.

Řešení na klíč

Zákazníci z této oblasti se nejčastěji rekrutují ze dvou skupin. „Buď topí drahým palivem, jako je LTO, elektřina, případně LPG, nebo zdrojem takzvaně špinavým, tedy uhlí nebo koks, který má problém s emisními limity a není schopen provozu. Těmto zákazníkům jsme schopni nabídnout komplexní řešení na klíč (identifikace nejvhodnějšího řešení, příprava projektu, financování, výstavba, provoz, dodávka paliva), výměnou za podpis dlouhodobého kontraktu na dodávku tepla,“ konstatuje Pavel Fohler.

Skupina při svém rozjezdu mohla využít předchozích zkušeností svých zakladatelů ze strategických oblastí, tedy private equity, kolektivního investování a energetiky. Ať už z oblasti samotného provozu tepelných zdrojů či akviziční činnosti celých tepelných soustav. „Díky tomuto spojení jsme schopni na jedné straně nabídnout zajímavou investiční příležitost. Na straně druhé pak našim potenciálním zákazníkům na dodávku tepla komplexní službu od analýzy, přes projektování, financování a výstavbu tepelného zdroje až po zajištění jeho provozu, včetně dodávky paliva,“ shrnuje Pavel Fohler.      

Protože také na venkově chtějí mít lidé stále více s topením spojené pohodlí, vsadila skupina Ivory na jednoduchost. „Našim zákazníkům nabízíme jednoduchou cestu, jak si objednat kvalitní dřevní pelety či brikety s garancí certifikované přepravy pomocí několika kliknutí na e-shopu v podstatě odkudkoliv a nechat si ho komfortně dopravit až ke kotli ve volném či baleném stavu bez ohledu na místo určení,“ konstatuje Pavel Fohler.

Stačí odběr tepla

U středních zdrojů energie společnost na vlastní náklady zajistí výstavbu i provoz automatického moderního tepelného zdroje šetrného k životnímu prostředí. „ Veškeré vyvolané náklady v průběhu provozování tepelného zdroje jdou za námi. Zajišťujeme online monitoring 24/7 či okamžitý servisní zásah, včetně zásobování palivem. Jediná starost našeho zákazníka po podpisu smlouvy je včasné placení zálohových plateb za teplo. Vše ostatní zajistíme my,“ říká Pavel Fohler.    

U dodávek dřevěných pelet se firma snaží přizpůsobit také věku svých starších zákazníků. Ooceňují zejména dodání dřevních pelet až ke kotli pomocí nadstandardní manipulační techniky. Balené pelety složí kvalifikovaný řidič pomocí terénního vysokozdvižného vozíku, kam si zákazník ukáže, volné pelety nafouká až na vzdálenost 30 metrů do připraveného sila či sklepa certifikovaná cisterna. Díky vlastnímu vozovému parku, který je největším svého druhu v ČR, jsme schopni obsloužit jakéhokoliv zákazníka prakticky odkudkoliv, ať už z velkoměsta či ze zapadlé vesničky v horách,“ doplňuje Pavel Fohler.    

V oblasti tepelného hospodářství pro odběratele střední velikosti patří k zákazníkům především instituce ze státního sektoru z neplynofikovaných oblastí, typicky obce, nemocnice, školy, domovy pro seniory a obdobná zdravotní a sociálních zařízení. Ze soukromého sektoru pak sdružení vlastníků bytových jednotek nebo bytová družstva.

Konkurenci pro dřevěné pelety představují především další technologie vhodné pro vytápění v oblastech bez plynofikace. „V rámci kotlíkových dotací jsou to zejména tepelná čerpadla,“ poukazuje Pavel Fohler.      

U outsourcingu teplárenských služeb pro středně velké odběratele jsou konkurencí pro skupinu Ivory především standardní nadnárodní energetické společnosti, nicméně v projektech se specializací na dřevní biomasu nemá firma příliš výraznou konkurenci.

Od Bavorska po Polsko

Se svými službami se společnost prosadila také v zahraničí. Ročně dodá téměř 20 tisíc tun paliva koncovým zákazníkům, z toho většinu tvoří dřevní pelety. „Naší službou pokrýváme celou Českou republiku, západní část Slovenska a pohraniční oblasti Německa, tedy Bavorsko a Sasko, i celou oblast Horního Rakouska,“ zmiňuje Pavel Fohler.      

Za hranicemi je společnost aktivní také v dodávkách tepla. Aktuálně provozuje více než 25 tepelných zdrojů s konsolidovaným výkonem převyšujícím 12MW. Ročně vyrobí přibližně 80 000 GJ, které dodává koncovým odběratelům. Je licencovaným výrobcem a distributorem tepla v Česku (pod ERÚ) a na Slovensku (pod URSO). V minulém roce vstoupila i na polský energetický trh.

„V Polsku vidíme velký potenciál v obou oborech. Aktuálně tam dochází k pomalému a postupnému odklonu od energetické závislosti na uhlí směrem k obnovitelným zdrojům, například i k dřevní biomase. Tento trend můžeme sledovat ve středně velké energetice, ale i u malých, domácích zdrojů. Katalyzátorem byla rostoucí nespokojenost obyvatel s kvalitou ovzduší. V Krakově nespokojenost tamních obyvatel přerostla v demonstrace za čistší ovzduší a vyústila v zákaz spalovaní uhlí na území Krakova od podzimu letošního roku. Jedná se o zajímavý precedens, který by se mohl rozšířit i do ostatních oblastí Polska,“ upozorňuje Pavel Fohler.        

V rámci České republiky se CDP Ivory snaží spolupracovat se všemi hlavními peletovými výrobci, aby minimalizovala najeté kilometry a tím emise CO2 v rámci dopravy, které snižují ekologicky potenciál dřevěné biomasy. „Vnitrostátní přesun pelet od hlavních partnerů do našeho centrálního skladu zajišťujeme pomocí vlakové přepravy. Nejsme překupníci, ale peletky pod vlastním brandem Ivory Pellets dodáváme přímo koncovým zákazníkům co nejefektivněji a s minimálním dopadem na životní prostředí. Náš vozový park samozřejmě pravidelně inovujeme. Byli bychom rádi, kdyby se pelety vyrobené v Česku i lokálně spotřebovaly. Aktuální situace je všem taková, že se tři čtvrtiny produkce vyvezou do zahraničí. V ČR bohužel stále chybí dostatečná poptávka,“ poukazuje Pavel Fohler.        

Přeprava do Itálie

To, připouští, z hlediska dopadů na životní prostředí není ideální. „Místo toho, abychom zdroje spotřebovávali v místě výroby a pelety rozvezly kolem ‚komína‘ závodu, vyvážíme čistý vzduch do zahraničí a ještě spalujeme fosilní paliva při jejich distribuci zejména na italský trh,“ konstatuje Pavel Fohler.            

V pokračováním kotlíkových dotací vidí šanci na změnu současného poměru. „Pelet se v České republice vyrobí čtyřikrát tolik, než se aktuálně spotřebuje a navíc je zde prostor i pro výstavbu nových peletáren do budoucna. A my už zajistíme, aby se peleta dostala ke koncovému spotřebiteli vždy včas, komfortně a bez ztráty kvality bez ohledu na to, kde si peletový kotel nainstaluje,“ plánuje Pavel Fohler.        

Odklon od uhlí se promítne i v teplárenství. „Velký potenciál vidíme v náhradě lokálních uhelných zdrojů nesplňujících stále se zpřísňující emisní limity novými automatickým zdroji na dřevní biomasu produkovanou z lokálních zdrojů. Tyto zdroje v neplynofikovaných oblastech bude obtížné nahradit jiným zdrojem,“ uzavírá Pavel Fohler.        

Dalibor Dostál

Společnost Ivory Group v kostce

Česká energetická skupina Ivory Group spojuje prostřednictvím svých divizí výrobu, distribuci i export dřevních pelet a výrobu tepla i elektřiny. Vyrábí dřevní pelety, zabývá se distribucí paliv, konkrétně pelet, briket a baleného uhlí. Je největším tuzemským certifikovaným dodavatelem pelet, ročně naveze koncovým zákazníkům v České republice i rakouském, polském a německém pohraničí 15 tisíc tun pelet. Tržní podíl dosahuje 30 procent. Pelety exportuje na trhy EU – Itálie, Rakousko, Německo.

• Oblasti podnikání: Energetika

Doporučujeme