Drobným podnikatelům v uhelných regionech pomohou bezúročné úvěry

Národní rozvojová banka (NRB) a Ministerstvo životního prostředí (MŽP) připravily ve vybraných regionech ČR program bezúročných úvěrů na podporu investičních aktivit malých a středních podnikatelů.

Podnikatelé v takzvaných uhelných regionech, tedy Moravskoslezském, Ústeckém a Karlovarském kraji, budou moci o finanční prostředky z Operačního programu Spravedlivá transformace žádat od 17. dubna letošního roku.

Ilustrační foto

Malí a střední podnikatelé budou moci k financování investičních projektů čerpat zvýhodněné úvěry od 500 tisíc do 60 milionů korun v případě realizace projektů v Ústeckém a Karlovarském kraji, respektive 100 milionů korun v případě realizace projektů v Moravskoslezském kraji a financovat
jimi až 90 procent způsobilých výdajů projektu.

„Úvěry budeme poskytovat s nulovou úrokovou sazbou. Doba splatnosti bude až 10 let včetně možnosti bezplatného odložení splácení až na čtyři roky. Zatíženo jakýmikoliv poplatky nebude ani samotné poskytnutí úvěrů či jejich předčasné splacení,“ představuje základní parametry zvýhodněného financování Pavel Křivonožka, člen představenstva NRB zodpovědný za úsek řízení obchodu.

Podpoříme ekonomickou transformaci regionů

„Bezúročné půjčky pro malé a střední podnikatele jsou v dnešní době velkou raritou. Na trhu se totiž u podobných produktů pohybují úrokové sazby okolo 7 %. Na rozdíl od dotace budou mít podnikatelé peníze hned k dispozici pro plánované investice. V krajích procházejících ekonomickou transformací spojenou s koncem těžby uhlí je podpora podnikání jedním z hlavních stavebních kamenů našeho Operačního programu Spravedlivá transformace,“ říká ministr životního prostředí Petr Hladík.

Hejtmani uhelných regionů podepsali na MŽP vodíkové memorandum

Celkově je na bezúročný úvěr Transformace připraveno 1,8 miliardy korun. Ty mohou být využívány opakovaně podle toho, jak budou poskytnuté úvěry postupně spláceny. Půjčky pomohou rozhýbat podnikání v nových oborech a přinesou nové příležitosti pro zaměstnanost v regionech, zároveň ale podporují moderní obory a inovace, které jsou příznivé i pro životní prostředí. Peníze z programu Spravedlivá transformace jsou specifické i v tom, že mohou podpořit oblasti, které ostatní operační programy nepokrývají. Pro Karlovarský, Moravskoslezský a Ústecký kraj to jsou extra prostředky oproti ostatním regionům,“ doplňuje ministr.

Program podporuje obce, kraje i univerzity

Operační program Spravedlivá transformace (OPST) je zcela novým programem zaměřeným na řešení negativních dopadů odklonu od uhlí v nejvíce zasažených regionech. Program podporuje celou řadu žadatelů, od obcí a krajů, přes malé a střední podniky, univerzity, výzkumné instituce až po velké podniky.

Podnikatelé budou moci využít financování z programu Úvěr Transformace k pořízení dlouhodobého hmotného i nehmotného majetku, jako je třeba nákup strojů, zařízení, softwarů a licencí či pořízení a technické zhodnocení budov a pozemků.

Cílem programu Úvěr Transformace je celková revitalizace postižených regionů, což je v souladu s požadavky Fondu pro spravedlivou transformaci, a proto bude možné podpořit pouze ty typy projektů, které nebudou tzv. významně poškozovat životní prostředí. Proto třeba nebude možné podpořit investiční výdaje na pořízení zařízení určených ke spalování fosilních paliv nebo sloužících k výrobě, zpracování, přepravě, distribuci či skladování fosilních paliv. Celkový výčet podporovaných činností je uveden ve Výzvě programu.

Program Úvěr Transformace běží již v rámci nového programovacího období 2021 až 2027 a je na něj z Operačního programu Spravedlivé transformace vyčleněno 1,8 miliardy korun, z toho Moravskoslezskému kraji připadne miliarda, Ústeckému kraji 0,6 miliardy korun a Karlovarskému kraji 0,2 mld.

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme