Ekonomický zpravodaj z Japonska (prosinec 2020)

Velvyslanectví České republiky v Tokiu připravuje Ekonomický zpravodaj, který informuje o aktuálním dění v Japonsku. V prosincovém vydání se zaměřuje na vliv pandemie na zahraniční obchod, věnuje se novému portálu, který poskytuje přehledné informace o vstupu na japonský trh, a akcím konaným v Japonsku na podporu ekonomické spolupráce.

Pro vývoz zboží ani služeb do Japonska neplatí žádná omezení v souvislosti s covidem-19

Přestože Japonsko bylo jednou z prvních zemí, kam se z pevninské Číny rozšířil koronavirus, nezavedlo dosud podle dostupných informací žádná omezení pro vzájemný obchod se zeměmi Evropské unie. Obchodní vztahy tak mohou být nadále komplikovány „pouze“ v rovině zhoršeného výkonu ekonomik obou zemí pod vlivem opatření proti šíření viru a překážek pro služební cesty představitelů českých firem, jejich exportu do Japonska však jinak žádné nové překážky kladeny nejsou.

Vzájemná obchodní výměna mezi Českou republikou a Japonskem, která v poslední době vykazovala každoroční stabilní růst, byla navíc s platností od 1. února 2019 podpořena nově dojednanou obchodní dohodou mezi Japonskem a EU (Economic Partnership Agreement – EPA). Díky této dohodě byla odstraněna nebo výrazně zmírněna naprostá většina dosavadních tarifních i netarifních překážek vzájemného obchodu. Po uplynutí prvního roku od vstupu EPA v platnost se tento pozitivní vliv již začal projevovat a vzájemný obchod tak i nadále roste.

Aktuální situace, způsobená globálním rozšířením koronaviru, která přinesla omezení pohybu osob uvnitř i mezi jednotlivými zeměmi světa, však dosud na možnost realizace obchodní výměny mezi Evropskou unií a Japonskem nemá žádný vliv. Naopak Japonsko s cílem udržet dynamiku vzájemného obchodu přikročilo k řadě drobných úlev exportérům a importérům, zejména z pohledu zjednodušení procesu prodlužování doby platnosti různých dovozních i vývozních certifikátů a certifikátů, vztahujících se k dovozním kvótám.

Podrobné informace k aktuálně přijatým opatřením lze v případě potřeby získat na webu japonského Ministerstva hospodářství, obchodu a průmyslu (METI).

Pokud byste potřebovali jakékoliv upřesnění nebo konzultaci k uplatnění výhod vyplývajících z EPA, relevantní pro Vaši firmu nebo Váš výrobek, neváhejte se obrátit na české velvyslanectví přímo prostřednictvím e-mailové adresy: commerce_tokyo@mzv.cz.

Zpět na začátek

Nový portál Access2Markets zlepší informovanost o vstupu na japonský trh

Evropská komise spustila nový webový portál Access2Markets, nový nástroj na pomoc evropským exportérům, který mj. kombinuje dosavadní unijní databázi pro přístup na zahraniční trhy nebo asistenční a informační službu EU Trade Helpdesk.

Hlavním smyslem nového portálu je poskytovat evropským exportérům aktuální informace o:

  • clech & daních;
  • celních postupech;
  • pravidlech původu;
  • obchodních překážkách;
  • požadavcích na výrobky;
  • obchodních statistikách

ve více než 120 zahraničních trzích, a to včetně Japonska, zadáním kódu celního sazebníku konkrétního výrobku. Pro vývozce by měl také sloužit ke kontrole pravidel původu v dané zemi pro dovážený výrobek, protože s původem zboží souvisí uplatňování různých celních zacházení, včetně preferenčních opatření nebo navrácení cla.

Evropská komise se tímto nástrojem snaží podpořit především malé a střední exportéry, kteří často trpí infomačním deficitem o vzdálených trzích a nedokážou plně využívat výhod poskytovaných obchodními dohodami sjednaných Evropskou unií se třetími zeměmi, které mají vstup a působení na jejích trzích usnadňovat.

Pro vývozce na japonský trh může být portál Access2Markets zvláště užitečný v kontextu dohody o volném obchodu mezi Evropskou unií a Japonskem, která vstoupila v platnost v únoru 2019. Aktuální a snadno získatelné informace o dopadech této dohody jsou důležité, protože jsou pro některé výrobky cla odstraňována postupně na základě harmonogramu několika přechodných období od 4 do 21 let. Na portálu je tak možné zkontrolovat, v jaké fázi je odstraňování cel pro konkrétní výrobek, např. v případě čokoládových cukrovinek (HS 1806) dochází k postupnému snížení celních tarifů ze stávajících 10 % na nulu po uplynutí desetiletého období, a to rovnoměrně – poměrným snížením každý rok.

Zpět na začátek

PROPEA má za sebou první rok v Japonsku

V roce 2020 bylo Japonsko zvoleno jako jedna z deseti zemí, kde Ministerstvo zahraničních věcí ČR zahájilo činnost projektu na podporu ekonomických aktivit v zahraničí, tzv. PROPEA.

V jeho rámci poskytují akreditované expertní subjekty, působící v zahraničí, s podporou zastupitelského úřadu v teritoriu služby ekonomické diplomacie českým firmám, které v příslušném teritoriu působí nebo se na vstup na cílový zahraniční trh připravují. Tímto expertním subjektem se v případě Japonska stala Česká obchodní a průmyslová komora v Japonsku (CCCIJ).

Ačkoliv byl rok 2020 významně negativně ovlivněn koronavirovou epidemií, CCCIJ v rámci PROPEA úspěšně poskytla svoji první službu, a to české společnosti BARD s.r.o., pro kterou byl zpracován obchodní plán pro vstup na japonský trh. Na základě obchodního plánu byl zmapován okruh potenciálních obchodních partnerů a identifikována konkurence na japonském trhu. Doporučeny byly další návazné kroky k uvedení produktů na trh včetně identifikace požadavků k jejich registraci v Japonsku.

Více informací o projektu PROPEA můžete nalézt také na webových stránkách MZV ČR.

Zpět na začátek

Japonsko vzhlíží k větrné energii

V nadcházejících letech lze v Japonsku lze očekávat vzhledem k ambiciózním vládním cílům dekarbonizace ekonomiky velké investice do obnovitelných zdrojů energie. Velké naděje jsou především vkládány do offshore (mořských) větrných elektráren.

Nové technologie výkonných větrných turbín se již několik let úspěšně instalují na mořských mělčinách u pobřeží Dánka nebo Velké Británie. Podobným směrem nyní uvažuje i japonská vláda, která otevírá pobřežní moře, a tak i nové příležitosti pro investory v energetice.

Tento rok byla zahájena první aukce území pro budoucí offshore větrnou farmu v prefektuře Nagasaki a pro dalších roky jsou plánovány další u pobřeží Hokkaidó, v prefektuře Aomori v severní části Honšú nebo v blízkosti Tokia. Předpokládá se, že soustava větrných farem na těchto a dalších místech kolem japonských ostrovů by se měla podílet na výrobě elektrické energie v Japonsku přibližně 5 % v roce 2030.

Svého postavení a zkušeností na nově vznikajícím perspektivním japonském trhu s offshore větrnými elektrárnami by měly i využít evropské energetické společnosti. Společně s výstavbou větrných farem bude narůstat i poptávka po dodavatelích turbín a posilování energické infrastruktury, čímž se v sektoru energetiky otevírají i další příležitosti.

Zpět na začátek

Ekonomická diplomacie v praxi

Český stánek na veletrhu Nanotech (29.–31. ledna 2020)

Tradiční přehlídka nanotechnologií pod názvem Nanotech Japan 2020 je mezinárodní veletrh a konference v Tokiu, jež patří k nejvýznamnějším příležitostem pro setkání technologických firem v celé Asii. V rámci letošního ročníku se představilo 485 vystavovatelů z 23 zemí celého světa a navštívilo jej téměř 50 000 návštěvníků. Český stánek byl finančně podpořen z fondu Projektů ekonomické diplomacie (PROPED).

Česká republika se veletrhu Nanotech Japan účastní na oficiální úrovni již od roku 2012. Národní expozice, zajištěná agenturou CzechInvest ve spolupráci s Velvyslanectvím ČR v Tokiu a finančně podpořená z fondu PROPED, hostila české nanotechnologické firmy Elmarco, SVCS, Pardam a Lightigo a také Asociaci nanotechnologického průmyslu ČR. Český stánek dne 29. 1. symbolicky otevřel a vystavovatele pozdravil velvyslanec ČR v Japonsku Martin Tomčo.

Další česká firma, Pragotherm, se tohoto veletrhu zúčastnila v rámci evropské expozice, zajištěné EU-Japan Centre for Industrial Cooperation. Úplně individuálně se pak na souběžně probíhajícím veletrhu TCT Japan svým japonským zákazníkům představila také firma Filament PM, výrobce tiskových strun pro 3D tiskárny.

V rámci programu předsednictví ČR ve Visegrádské skupině se uskutečnil další z řady technologických seminářů V4 – Japonsko, tentokrát věnovaný tématu umělé inteligence. Akci společně uspořádaly Velvyslanectví ČR v Tokiu a tokijská kancelář agentury CzechInvest spolu s velvyslanectvími ostatních zemí V4. Z důvodu koronavirové pandemie byla tato každoroční tradiční akce pořádána formou webináře stejně jako další akce proběhlé do konce roku.

V průběhu první části programu webináře se svými příspěvky postupně vystoupili náměstek ministra zahraničních věcí ČR Martin Tlapa, velvyslanec ČR v Japonsku Martin Tomčo a prostřednictvím videopozdravu také japonský státní ministr pro informační technologie a pro vědeckotechnickou politiku Naokazu Takemoto.

Druhá část programu byla věnována odborným prezentacím čtyř expertů na umělou inteligenci ze zemí V4. ČR reprezentoval Tomáš Mikolov, vedoucí výzkumné skupiny AI v Českém institutu informatiky, robotiky a kybernetiky při ČVUT). K hlavním diskutovaným odborným tématům patřily otázky výzkumu hlubokého učení (deep learning), sdílení velkých objemů dat nebo využití umělé inteligence v oblasti robotiky a kontrolních systémů.

Webinář v přímém přenosu sledovalo více než 150 účastníků, v případě zájmu je jeho editovanou nahrávku možno shlédnout prostřednictvím YouTube kanálu českého velvyslanectví.

Online diskuze na téma obchodu mezi ČR a Japonskem (11. listopadu 2020)

Diskuze proběhla v rámci cyklu „Zamyšlení z Hiroo“ se zaměřila na aktuální výzvy a příležitosti ve vzájemném obchodu. Po úvodním slovu ekonomického diplomata Velvyslanectví ČR v Tokiu Ondřeje Svobody se diskuze účastnili panelisté Kaz Nomoto, ředitel firmy KAZELFA, Tadaši Murakami, ředitel JETRO Tokušima (a bývalý ředitel JETRO Praha) a Roman Watanabe, předseda České obchodní a průmyslové komory v Japonsku.

V rámci debaty se sdílely zkušenosti z obchodních misí, veletrhů a obchodních jednání stejně jako rady, na co si musí dávat pozor české firmy v Japonsku a japonské firmy v ČR.

Webinář ke kyberbezpečnosti (24. listopadu 2020)

Další technologický seminář ve formátu V4 a Japonsko, tentokrát pod polským předsednictvím, proběhl na téma kyberbezpečnosti. Toto téma je mimořádně aktuální a důležité v souvislosti s nárůstem hrozeb v kyberprostoru pro státy, soukromé společnosti a jednotlivce nejen ve střední Evropě a Japonsku.

Česká republika je v oblasti kyberbezpečnosti zemí aktivní a věnuje jí dlouhodobě pozornost. O tom svědčí nejen druhá příčka v globálním žebříčku National Cyber Security Index. Na webináři se představily dvě české firmy s globálním dosahem – Avast a Flowmon Networks, které úspěšně poskytují služby v oblasti kyberbezpečnosti na japonském trhu.

Online diskuze na téma obchodu s potravinami mezi ČR a Japonskem (1. prosince 2020)

Letošní poslední webinář ze série „Zamyšlení z Hiroo“ měla název „České potraviny v Japonsku“. Na začátku prosince se o své zkušenosti s dovozem evropských potravin podělili zástupce firmy E.A.T, která dováží do Japonska český chmel, a zástupce firmy Pštross, dovozce moravských vín. O své poznatky se podělil také zástupce Velvyslanectví Japonska v Tokiu.

Zpět na začátek

Czech Week online 2020

V průběhu týdne od 26.–30. října 2020 se uskutečnilo ve večerních hodinách na YouTube kanálu České ambasády v Tokiu pět sérií online přednášek o české kultuře, umění, prezentací firem a koncertů s názvem Czech Week online.

Původně plánovaná realizace Českého festivalu v Tokiu musela být z důvodu pandemie covidu-19 zrušena. Z důvodu zachování kontinuity, Velvyslanectví ČR v Tokiu uspořádalo ve spolupráci s agenturami CzechTourism, CzechTrade a České centrum v rámci projektu na podporu ekonomické diplomacie sérii online prezentací nazvanou Czech Week online. Diváci tak mohli poznávat Českou republiku, zažít její kulturu a umění z domova.

V rámci programu bylo představeno pásmo několika vstupů, prezentujících českou hudbu, kulturu, architekturu, tradice a další. Diváci měli možnost seznámit se s českou rockovou muzikou, poslechnout si jazzový koncert Emila Viklického, vážnou hudbu B. Smetany a A. Dvořáka či zhlédnout loutkové divadlo. Proběhla prezentace firem, jako jsou pivovar Suntory, dovozce českého chmele, PaM dovážející česká vína a piva, Czech Royal Beer vyrábějící pivo, Palírna u Zeleného stromu, Petrof, výrobce klavírů, kosmetické firem Saloos a řady dalších. Uspořádána byla také lekce vaření tradičních českých pokrmů.

Cílem „Českého týdne online“ bylo prohloubit přátelství mezi ČR a Japonskem a představit tak kouzlo ČR prostřednictvím kultury, tradic, uměleckých děl a výrobků. Výhodou online přenosu byla možnost chatování přímo s publikem. Uskutečnilo se také několik kvízů, jejichž výherci byli odměněni dárky.

Návštěvníci festivalu měli možnost ochutnat moravská vína výrobců Znovín Znojmo, Vinařství Ludwig, Lahofer a Vinařství Lacina, piva značek Budvar, Pislner Urquell a řemeslná piva Tojamského pivovaru Kobo vařená českým sládkem. Japonští zákazníci ochutnali také českou kuchyni, poslechli si českou folklórní a klasickou hudbu a sledovali prezentace o českých turistických destinacích a české kultuře a tradicích. Měli také možnost se seznámit se softwarem firmy Zoner, klavíry Petrof a nakoupit si české suvenýry firmy Preciosa, dřevěné hračky, kosmetiku Saloos a Botanicus, sladkosti firmy CUKR, modrotiskový textil a pamlsky pro psy společnosti Brit.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Tokiu (Japonsko).

• Teritorium: Asie | Japonsko | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Obchod

Doporučujeme