Elektřina zdražuje o desítky procent. Dotace na úspory jsou pro firmy atraktivnější

Díky podpoře pro podniky i domácnosti objemy instalovaných fotovoltaických panelů v Česku rostou. Stále však zaostávají za potenciálem, který země má. Kromě solárních panelů míří dotace také na akumulaci energie nebo rozvoj elektromobility.

I desítky procent navíc platí za elektřinu některé malé podniky. Loni v listopadu k dalšímu zdražování přikročili největší dodavatelé energií na trhu. Za loňský rok tak proud zdražil v průměru o 20 procent.

Pro firmy jsou tak stále atraktivnější úspory energií. Právě na tuto oblast se zaměřují dotační programy, které vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu prostřednictvím Agentury pro podnikání a inovace (API).

Například výzva Akumulace energie umožňuje podnikům získat až 80 procentní dotaci s minimální výší 300 tisíc korun. Na realizaci inovativních projektů na zavádění technologií sloužících k akumulaci energie – nejenom pro akumulaci elektrické energie, ale například na akumulaci tepla, stlačeného vzduchu či pohybové energie. Celková alokace výzvy je 50 milionů korun.

„Dotace pro zavádění nových technologií v oblasti úspory energie a jejích obnovitelných zdrojů firmy využívají ke snížení výdajů za spotřebu energií. Dalším přínosem je mimo jiné i zkvalitnění prostředí výroby a samozřejmě možnost využít ušetřené zdroje pro další investice,“ říká Lukáš Vymětal, generální ředitel API. Příjem žádostí na akumulaci potrvá do 28. května 2020. Zároveň nabízí podnikatelům možnost zkonzultovat podporu jejich projektů z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK).

Další výzva připravená agenturou umožňuje příjem žádostí v programu Úspory energie – Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní spotřebu. „Oproti předchozím výzvám přináší III. Výzva řadu zjednodušení: zrušili jsme povinnost dokládat podnikatelský záměr, historickou spotřebu, projektovou dokumentaci či položkový rozpočet, zrušili podporu v režimu de minimis, zvýšili maximální možný instalovaný výkon fotovoltaického systému na 2 MWp, zjednodušili a snížili hodnotící kritéria a zavedli další opatření, od nichž si slibujeme, že povedou k větší atraktivitě výzvy pro žadatele i zrychlení hodnocení žádostí.“ říká Petr Kolář, ředitel Sekce rozvoje podnikatelského prostředí API.

Energie pro vlastní spotřebu

Předmětem výzvy je dotační podpora instalace fotovoltaických systémů, a to i včetně akumulace elektrické energie, pro vlastní spotřebu podniku. Plánovaná alokace na tuto výzvu je 500 milionů korun. Míra podpory je 80 procent pro malé podniky, 70 procent pro střední podniky a 60 procent pro velké podniky ze způsobilých výdajů projektu. Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 2 miliony korun a maximálně do výše 50 milionů korun Výše dotace schválená k proplacení v žádostech o platbu musí u každého projektu v součtu dosáhnout rovněž minimálně 2 miliony korun, nestanoví-li rozhodnutí o poskytnutí dotace jinak. Příjem žádostí na solární panely potrvá do 31. srpna 2020.

Díky dotační podpoře v Česku rostou počty nových fotovoltaických zdrojů. Loni firmy a domácnosti nainstalovaly celkem 25 megawattů (MW) nových solárních elektráren. To je oproti roku 2018, kdy bylo instalováno přibližně 11 MW, nárůst o 130 procent. V drtivé většině jde o střešní instalace určené pro pokrytí vlastní spotřeby. Vyplývá to z průzkumu Cechu akumulace a fotovoltaiky mezi svými členy a všemi třemi elektrodistribučními společnostmi.

Celkem bylo loni postaveno přes 3400 fotovoltaických elektráren (FVE). Celkový obrat trhu činil v roce 2019 přibližně 1,4 miliardy korun. Sektor do státního rozpočtu přispěl celkem 200 miliony za odvedenou DPH, další desítky milionů představují odvody na sociálním a zdravotním pojištění zaměstnanců a ze zisku firem, spočítali zástupci firem, které v Česku fotovoltaiku prodávají a instalují.

Fotovoltaický trh roste

Rozvoj českého fotovoltaického trhu se po ukončení podpory pomocí pevných výkupních cen v roce 2014 téměř zastavil. V letech 2014 až 2015 se v Česku instalovalo pouze několik málo jednotek MW nových fotovoltaických elektráren ročně. V roce 2016 se díky novým dotacím z programu Nová zelená úsporám (NZÚ) podařilo českou fotovoltaiku „restartovat“. Nový instalovaný výkon pak v letech 2017 rostl postupně ze 7 MW nových fotovoltaik ročně na 11 MW v roce 2018. Rozvoj nových FVE táhl také zájem zákazníků o instalace s baterií, ve kterých lze vyrobenou solární energii skladovat pro vlastní spotřebu v noci či během odběrových špiček.

„Loni jsme zaregistrovali rekordní zájem domácností i podniků o instalace fotovoltaik s baterií. Přispělo k tomu především dobré nastavení programu Nová Zelená úsporám a také nové výzvy v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Na obojím jsme s kolegy a zástupci ministerstev dlouho pracovali, ale praxe ukazuje, že to stálo za to,“ uvedl Štěpán Chalupa, předseda Komory obnovitelných zdrojů energie.

Přes loňský nárůst ale Česko stále nedosahuje v této oblasti svého potenciálu. Podle střední varianty rozvoje fotovoltaiky odpovídá českému trhu přírůstek zhruba dvacetkrát větší, než loňská čísla, tedy 400 až 500 MW ročně.

Jednodušší úvěry

Kromě dotací bude rovněž jednodušší získat úvěr na projekty zaměřené na energetické úspory.  Ministerstvo průmyslu a obchodu a Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) zaktualizovaly program Úspory energie, který mohou využít podnikatelé z celé České republiky s výjimkou Prahy.  U projektů do 3 milionů korun celkových způsobilých výdajů bude nově – v souvislosti s určením předpokládaných úspor energií – stačit zjednodušený výpočtový modul místo klasického energetického posudku. Celková alokace výzvy, která s uvedenou změnou už počítá, bude 1,3 miliardy korun. Žádosti budou od 2. března 2020 do 30. září 2023 přijímat všechny pobočky ČMZRB.

Program Úspory energie má za cíl snížit energetickou náročnost podnikatelského sektoru. A to tak, že podniky s jeho pomocí přijmou konkrétní opatření, která uspoří energii.  Firmy budou moct čerpat bezúročné úvěry například na stavební úpravy, jako je zateplení budovy určené k podnikání, výměnu osvětlení, kotlů, regulaci energie, využití odpadního tepla či obnovitelných zdrojů energie v podnikatelské činnosti apod. Základní podmínkou pro to, aby podnikatel získal zvýhodněný úvěr je, že projekt uspoří minimálně 10 % energie oproti současnému stavu.

Úvěry od 500 tisíc do 60 milionů korun se budou poskytovat jako bezúročné, a to až do výše 70 procent způsobilých výdajů, respektive až 90 procent, pokud půjde o úvěr do 3 milionů korun. Nebudou zatíženy žádnými dalšími poplatky. Budou mít desetiletou splatnost s možností odkladu splátek jistiny až na 4 roky. Úvěr od ČMZRB bude možné získat pouze v případě, že firma bude současně čerpat komerční úvěr u některé ze spolupracujících finančních institucí, a to v minimální výši 20 procent způsobilých výdajů projektu (pozn. tato podmínka se netýká úvěrů do 3 milionů korun, ty je možné čerpat i bez spolupracující finanční instituce).

Vedle bezúročného úvěru u ČMZRB mohou podnikatelé získat také subvenci úrokové sazby u komerčního úvěru, a to až do výše 4 milionů korun, stejně tak jako finanční příspěvek na pořízení energetického posudku, a to až do výše 250 tisíc korun.

Podpora elektromobilů

Kromě energetických úspor se dotační programy vyhlášené API zaměřují také na další oblasti snižující dopady podnikání na životní prostředí. Ve výzvě Elektromobilita mohou podniky získat až 40 procentní dotaci na nákup elektromobilů v kategoriích BEV (batery electric vehicle) nebo EREV (extended range electric vehicle). A také na pořízení neveřejných (rychlo)dobíjecích stanic s možností doplnění o baterii pro elektromobily v rámci podnikatelského areálu pro vlastní potřebu. A to formou de minimis.

Výzva je zaměřena zejména na pořízení užitkových vozů, osobní vozy kategorie M1 budou podporovány maximálně třicetiprocentní dotací a do maximální ceny vozu 1 250 000 korun bez DPH. Oproti předchozím výzvám vstupuje do způsobilých výdajů celá cena vozu a přímo z pořizovací ceny se vypočítává výše dotace, jejíž minimální výše je 250 tisíc korun. Celkově je na podporu elektromobility v této výzvě vyčleněno 50 milionů korun.

Stovky milionů na cirkulární ekonomiku

Další výzva s názvem Druhotné suroviny podpoří ty podniky, které realizují cirkulární projekty vedoucí k získávání druhotných surovin v kvalitě vhodné pro další využití, kterými se budou z použitých výrobků získávat efektivním způsobem cenné druhotné suroviny či projekty na výrobu výrobků vyrobených z druhotných surovin. Míra podpory je až 45 procent z celkových způsobilých výdajů v závislosti na velikosti podniku. Minimální výše dotace na projekt je 1 000 000 korun. Maximální výše podpory na jeden projekt je 70 000 000 korun. Celková alokace výzvy je 500 milionů korun.

„Již páté kolo výzev v rámci programu Nízkouhlíkové technologie opět podpoří inovativní projekty českých podniků v oblasti cirkulární ekonomiky – tyto projekty vedle úspory nákladů a šetrnosti k životnímu prostředí často přináší i další příležitosti pro uplatnění nových produktů na trhu. V minulých výzvách jsme takových projektů podpořily již tři sta s celkovou dotací 650 milionů korun,“ říká Petr Kolář, ředitel Sekce rozvoje podnikatelského prostředí API.

API má svá zastoupení ve všech krajských městech České republiky, kde si mohou zájemci o dotace z OP PIK domluvit konzultace a poradenství.

Dalibor Dostál

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Energetika

Doporučujeme