EU bude měřit pokrok při plnění cílů Zelené dohody

Komise 26. července předložila seznam hlavních ukazatelů pro sledování pokroku v rámci dosahování cílů EU v oblasti životního prostředí a klimatu do roku 2030 a dlouhodobé vize do roku 2050.

Cílem je posílení především transparentnosti a informovanosti Evropanů o dopadu politiky EU v oblasti klimatu a životního prostředí.

Hlavní ukazatele se řídí strukturou 8. akčního programu pro životní prostředí vycházejícího ze Zelené dohody pro Evropu a zahrnují zmírňování změny klimatu, přizpůsobení se této změně, oběhové hospodářství, nulové znečištění a biologickou rozmanitost. Mezi další ukazatele patří např. i udržitelnost v oblasti energetiky, průmyslu, mobility a potravin, udržitelné financování, rušení dotací, zohlednění hospodářských i sociálních aspektů.

• Teritorium: Evropa
• Témata: Právo a politiky EU
• Oblasti podnikání: Voda, odpady a životní prostředí

Doporučujeme