EU chce omezit závislost na ruském plynu

EU nyní dováží 90 % své spotřeby plynu, 45 % přitom pochází z Ruska. Nový plán Evropské komise počítá s posílením dodávek plynu od ostatních dodavatelů, například z Ázerbájdžánu, Alžírska nebo Norska.

Další alternativou je dovoz LNG a rozvoj výroby plynu z obnovitelných zdrojů, jako je biometan nebo vodík. Závislost na ruském plynu by se ještě letos měla omezit o dvě třetiny. Do dubna přijde Komise s návrhem požadujícím naplnění plynových zásobníků na 90 %. Tyto kroky podpořili i lídři EU na pátečním jednání ve Versailles.

Ilustrační fotografie

Evropská komise navrhla v souvislosti s ruskou invazí na Ukrajinu nástin plánu, jehož cílem je učinit Evropu nezávislou na ruských fosilních palivech v dostatečném předstihu před rokem 2030, počínaje plynem.

Tento plán rovněž nastiňuje řadu opatření s cílem reagovat na rostoucí ceny energie v Evropě a doplnit zásoby plynu na příští zimu. Evropa se již několik měsíců potýká se zvýšenými cenami energie, avšak nyní je problém vyostřován nejistotou ohledně dodávek. REPowerEU bude usilovat o diverzifikaci dodávek plynu, urychlení zavádění plynů z obnovitelných zdrojů a nahrazení plynu při vytápění a výrobě elektřiny. To může do konce roku snížit poptávku EU po ruském plynu o dvě třetiny.

Předsedkyně Komise Ursula von der Leyenová prohlásila: „Musíme se stát nezávislými na ruské ropě, uhlí a plynu. „Nemůžeme se jednoduše spoléhat na dodavatele, který nás výslovně ohrožuje. Musíme jednat okamžitě, abychom zmírnili dopad rostoucích cen energie, diverzifikovali naše dodávky plynu pro příští zimu a urychlili přechod na čistou energii. Čím rychleji přejdeme na obnovitelné zdroje energie a vodík v kombinaci s vyšší energetickou účinností, tím rychleji budeme skutečně nezávislí a budeme řídit náš energetický systém. Během tohoto týdne budu ve Versailles diskutovat o představách Komise s vedoucími evropskými představiteli a poté budu se svým týmem pracovat na jejich urychleném provedení.“

Výkonný místopředseda Evropské komise odpovědný za plnění Zelené dohody pro Evropu Frans Timmermans k tomu uvedl: „Nastal čas řešit naše zranitelná místa a rychle se stát nezávislejšími v našich možnostech v oblasti energetiky. Přejděme na obnovitelné zdroje energie rychlostí blesku. Obnovitelné zdroje energie jsou levným, čistým a potenciálně nekonečným zdrojem energie a místo financování odvětví fosilních paliv jinde vytvářejí pracovní místa zde. Putinova válka na Ukrajině ukazuje, že je naléhavě nutné urychlit náš přechod na čistou energii.“

Komisařka pro energetiku Kadri Simsonová dodala: „Ruská invaze na Ukrajinu zhoršila situaci v oblasti bezpečnosti dodávek a vyhnala ceny energií na nebývalou úroveň. Evropa má pro zbývající týdny letošní zimy dostatečné množství plynu, ale musíme naléhavě doplnit naše zásoby na příští rok. Komise proto navrhne, aby zásobníky plynu v EU byly do 1. října naplněny alespoň do 90 % své kapacity. Nastínili jsme také regulaci cen, státní podporu a daňová opatření na ochranu evropských domácností a podniků před dopadem mimořádně vysokých cen.“ 

Mimořádná opatření týkající se cen energie a skladování plynu

„Soubor nástrojů pro ceny energií“ z loňského října, který vypracovala Komise, pomohl členským státům zmírnit dopad vysokých cen na zranitelné spotřebitele a zůstává důležitým rámcem pro vnitrostátní opatření. Komise dnes předkládá členským státům dodatečné pokyny, které potvrzují možnost regulovat za výjimečných okolností ceny a stanoví, jak mohou členské státy přerozdělit příjmy z vysokých zisků v odvětví energetiky a obchodování s emisemi mezi spotřebitele. 

Pravidla EU pro státní podporu členským státům rovněž nabízí možnosti, jak poskytnout krátkodobou podporu společnostem, které jsou postiženy vysokými cenami energie, a pomoci snížit jejich vystavení kolísání cen energií ve střednědobém až dlouhodobém horizontu. Po konzultaci o cílených změnách pokynů ke státní podpoře v rámci systému EU pro obchodování s emisemi bude Komise rovněž konzultovat s členskými státy potřebu a rozsah nového dočasného krizového rámce pro státní podporu s cílem poskytnout podporu podnikům postiženým krizí, zejména těm, které čelí vysokým nákladům na energii.

Komise má v úmyslu předložit do dubna legislativní návrh, který požaduje, aby podzemní zásobníky plynu v celé EU byly do 1. října každého roku naplněny alespoň do 90 % své kapacity. Součástí návrhu by bylo sledování a prosazování úrovní naplnění a obsahoval by ujednání o solidaritě mezi členskými státy. Komise pokračuje ve svémšetření trhu s plynem v reakci na obavy ohledně možného narušení hospodářské soutěže ze strany hospodářských subjektů, zejména společnosti Gazprom.

S cílem řešit prudce rostoucí ceny energie prozkoumá Komise všechny existující možnosti nouzových opatření s cílem omezit rozšíření dopad cen plynu na ceny elektřiny, jako jsou dočasné cenové limity. Posoudí rovněž možnosti optimalizace uspořádání trhu s elektřinou, přičemž zohlední závěrečnou zprávu Agentury pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER) a další příspěvky týkající se přínosů a nevýhod alternativních mechanismů stanovování cen s cílem udržet elektřinu cenově dostupnou, aniž by došlo k narušení dodávek a dalších investic do ekologické transformace.

REPowerEU – odstranění naší závislosti na ruském plynu do roku 2030

Ještě před rokem 2030 je možné postupně odstranit naši závislost na fosilních palivech z Ruska. Za tímto účelem Komise navrhuje vypracovat plán REPowerEU, který zvýší odolnost celounijního energetického systému na základě dvou pilířů: diverzifikace dodávek plynu prostřednictvím vyššího dovozu zkapalněného zemního plynu a plynu z plynovodů od neruských dodavatelů a vyšších objemů výroby a dovozu biomethanu a vodíku z obnovitelných zdrojů a rychlejší snižování používání fosilních paliv v našich domácnostech, budovách, průmyslu a energetickém systému posílením energetické účinnosti, zvyšováním obnovitelných zdrojů energie a elektrifikací a řešením překážek v infrastruktuře.

Plné provedení návrhů Komise „Fit for 55“ by již snížilo naši roční spotřebu fosilních paliv do roku 2030 o 30 %, což odpovídá 100 miliardám metrů krychlových. Díky opatřením v plánu REPowerEU bychom mohli postupně ušetřit nejméně 155 miliard m³ fosilního plynu, což odpovídá objemu dovezenému z Ruska v roce 2021. Téměř dvě třetiny uvedeného snížení lze dosáhnout do jednoho roku, čímž se ukončí nadměrná závislost EU na jediném dodavateli. Komise navrhuje spolupracovat s členskými státy na určení nejvhodnějších projektů pro splnění těchto cílů, a to na základě rozsáhlé práce, která již byla vykonána v souvislosti s národními plány pro oživení a odolnost.

Souvislosti

Nová geopolitická realita a realita trhu s energií vyžaduje, abychom drasticky urychlili přechod na čistou energii a zvýšili energetickou nezávislost Evropy na nespolehlivých dodavatelích a nestabilních fosilních palivech.

Po invazi na Ukrajinu nebyl důvod pro rychlý přechod na čistou energii nikdy silnější a jasnější. EU dováží 90 % své spotřeby plynu a přibližně 45 % tohoto dovozu zajišťuje Rusko, přičemž úroveň mezi členskými státy se liší. Na Rusko rovněž připadá 25 % dovozu ropy a 45 % dovozu uhlí.

Soubor nástrojů Komise pro ceny energií z října 2021 pomáhá občanům a podnikům čelit vysokým cenám energie v posledních měsících. 25 členských států přijalo opatření v souladu se souborem nástrojů, která již pomáhají více než 70 milionům zákazníků v domácnostech a několika milionům mikropodniků a malých a středních podniků snížit účty za energii.

Komise nadále spolupracuje se sousedními zeměmi a partnery na západním Balkáně a v Energetickém společenství, kterých se dotýká závislost EU na fosilních palivech a jsou vystaveny zvyšování cen, a zároveň se zavázaly ke stejným dlouhodobým cílům v oblasti klimatu. Pokud jde o Ukrajinu, Moldavsko a Gruzii, je EU připravena poskytnout podporu s cílem zajistit spolehlivou a udržitelnou energii. Tento závazek jasně dokládá pokračující úsilí o zajištění nouzové synchronizace ukrajinských a moldavských elektrických rozvodných sítí s kontinentální evropskou rozvodnou sítí.

Další informace

• Teritorium: Evropa | Rusko | Zahraničí
• Témata: Právo a politiky EU
• Oblasti podnikání: Energetika

Doporučujeme