EU chce výrazně zvýšit podíl recyklace a nastartovat „oběhové hospodářství“ s pracovními místy

Evropané by měli do roku 2030 recyklovat 70 procent komunálního odpadu a 80 procent obalového odpadu, od roku 2025 má být ukládání recyklovatelného odpadu na skládky zakázáno. Komise počítá rovněž se snížením množství odpadků v mořích.Evropská komise přijala návrhy, jak Evropu nasměrovat na cestu k takzvanému oběhovému hospodářství a zvýšit recyklaci v členských státech. Dosažení nových cílů v oblasti odpadů by vytvořilo 580 000 nových pracovních míst ve srovnání se současným stavem, a současně zvýšilo konkurenceschopnost Evropy a snížilo poptávku po nákladných a vzácných zdrojích. Návrhy rovněž znamenají snížení dopadů na životní prostředí a snížení emisí skleníkových plynů.

Podle těchto plánů mají Evropané do roku 2030 recyklovat 70 % komunálního odpadu a 80 % obalového odpadu; od roku 2025 má být ukládání recyklovatelného odpadu na skládky zakázáno. Zahrnut je rovněž cíl pro snížení množství odpadků v mořích, spolu s cíli pro omezení plýtvání potravinami.

Přezkum vedoucí k navýšení cílů v oblasti odpadů, které obsahují stávající směrnice, má souvislost s ambiciózní iniciativou fundamentálního přechodu z lineárního k více cyklickému hospodářství. Místo těžby surovin a jejich jednorázového využití s následným vyhozením je nová vize zaměřena na odlišný ekonomický model. Novým standardem oběhového hospodářství je opětovné využití, oprava a recyklace. Odpady se stávají minulostí.

Uchováváním materiálů v produktivním využití po delší dobu díky jejich opětovnému použití a díky vyšší efektivitě by se také zvýšila konkurenceschopnost EU v celosvětovém měřítku. Tento přístup je představen ve sdělení Komise, v němž se vysvětluje, jak se díky inovacím na trzích s recyklovanými materiály, novým obchodním modelům, ekodesignu a průmyslové symbióze můžeme posunout směrem k ekonomice a společnosti produkující nulový objem odpadů.

Komisař pro životní prostředí Janez Potočnik k tomu uvedl: „V 21. století, ve světě nově se rozvíjejících ekonomik, milionů nových spotřebitelů střední třídy a propojených trhů, žijeme s lineárními ekonomickými systémy, které jsme zdědili z 19. století. Chceme-li být konkurenceschopní, musíme co nejlépe využívat naše zdroje, a to znamená znovu je použít, ne je pohřbít na skládkách jako odpad. Přechod naoběhové hospodářství je nejen možný, je ziskový. To ale neznamená, že k němu může dojít bez správných opatření politiky. Cíle pro rok 2030, která navrhujeme, znamenají, že je třeba už dnes začít se zrychlením přechodu na oběhové hospodářství a využitím podnikatelských a pracovních příležitostí, které nabízí.“

Evropská komisařka pro výzkum, inovace a vědu Máire Geoghegan-Quinnová prohlásila: „U oběhového hospodářství jsou klíčem k úspěchu výzkum a inovace, a proto dnes navrhujeme společný přístup. Vedle příznivého regulačního rámce náš nový program Horizont 2020 přinese know-how potřebné pro utváření ekologického a konkurenceschopného nízkouhlíkového hospodářství účinně využívajícího zdroje v EU.“

Příležitost pro podniky

Uvedené sdělení ukazuje, jak z účinnějšího využívání zdrojů vzniknou nové příležitosti k růstu a vytváření pracovních míst. Vyšší účinnost bude tažena inovativním designem a konstrukcí, trvanlivějšími výrobky s vyššími výkony a lepšími výrobními procesy, progresivními podnikatelskými modely a technickým pokrokem pro přeměnu odpadu ve zdroj. Soubor opatření, který je ke sdělení připojen, si klade za cíl vytvořit rámec nápomocný k tomu, aby se oběhové hospodářství stalo skutečností, s politikami, které jsou lépe navzájem propojeny, inteligentní regulací a aktivní podporou ze strany výzkumu a inovací.

Tím se uvolní investice a přiláká financování a zároveň se podpoří silná úloha podniků i účast spotřebitelů. V souboru se rovněž navrhuje, aby se produktivita zdrojů měřila poměrem HDP vůči spotřebě surovin. Zlepšení produktivity o 30 % do roku 2030 by také mohlo být zahrnuto jako jeden z hlavních cílů v rámci nadcházejícího přezkumu strategie Evropa 2020.

Tyto iniciativy jsou přijaty současně se vzájemně se doplňujícími sděleními, která se týkají:

  • iniciativy pro ekologická zaměstnání,
  • zeleného akčního plánu pro malé a střední podniky,
  • příležitostí k účinnému využívání zdrojů ve stavebnictví. 

Společně zahájí obnovený program účinného využívání zdrojů pro budoucí roky.

Legislativní návrhy budou nyní předloženy Radě a Evropskému parlamentu. Pokrok při dosahování cíle v oblasti produktivity zdrojů bude sledován v rámci evropského semestru správy ekonomických záležitostí. Tento cíl je třeba posuzovat v souvislosti s přezkumem strategie Evropa 2020 v polovině období. V oblasti oběhového hospodářství bude vystupňováno úsilí v rámci výzkumu a inovací. Politický rámec pro podporu oběhového hospodářství bude v příštích letech dále rozvíjen.

Na cestě k Evropě 2020

Legislativní návrhy se týkají především rámcové směrnice o odpadech, směrnice o skládkách odpadů a směrnice o obalech a obalových odpadech. Vedle revize cílů budou zjednodušeny právní předpisy pro odpady a bude posílena spolupráce mezi Komisí a členskými státy, aby bylo zajištěno lepší provádění těchto předpisů. Budou stanoveny minimální provozní podmínky pro systémy rozšířené odpovědnosti výrobce. Pro konkrétní toky odpadů, jako jsou odpady v mořích, fosfor, stavební a demoliční odpad, potravinový odpad, nebezpečné a plastové odpady, budou zavedeny speciálně uzpůsobené přístupy.

Směřování k oběhovému hospodářství je jádrem programu účinného využívání zdrojů stanoveného v rámci strategie Evropa 2020 pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění. V souladu s plánem pro Evropu účinněji využívající zdroje v roce 2011 Komise navrhla rámec pro činnost a zdůraznila potřebnost integrovaného přístupu napříč mnoha politickými oblastmi a úrovněmi. Hlavní myšlenky plánu byly dále rozvinuty v rámci všeobecného akčního programu Unie pro životní prostředí, který má za prioritní cíl přeměnit EU v ekologické a konkurenceschopné nízkouhlíkové hospodářství účinně využívající zdroje.

Evropská platforma pro účinné využívání zdrojů na vysoké úrovni, na které se setkávají vlády, podniky a organizace občanské společnosti, vyzvala k přijetí opatření pro posun k oběhovému hospodářství, jež si žádá opětovné využití a vysoce kvalitní recyklaci pro omezení závislosti na primárních surovinách.

V akčním programu pro životní prostředí členské státy a Evropský parlament rozhodly zavést ukazatele a stanovit cíle pro účinné využívání zdrojů, jakož i posoudit vhodnost začlenění hlavního ukazatele a hlavního cíle do evropského semestru. V návaznosti na rozsáhlé konzultace byla jako nejvhodnější ukazatel pro možný cíl ohledně účinného využívání zdrojů stanovena produktivita zdrojů měřená pomocí poměru HDP vůči spotřebě surovin.

Při zachování současné situace (pokračování beze změn) se očekává, že EU zvýší svou produktivitu zdrojů již mezi lety 2014 a 2030 o 15 %. Politiky na podporu přechodu k oběhovému hospodářství, k němuž vyzvala Evropská platforma pro účinné využívání zdrojů, by mohly mít za následek zdvojnásobení tohoto tempa a zároveň podpořit tvorbu pracovních míst a vytvářet další růst.

Doporučujeme