EU dosáhla předběžné dohody o postupném vyřazení fluorovaných uhlovodíků (HFC) do roku 2050

5.října 2023 Evropský parlament a Rada dosáhly předběžné dohody o snížení emisí fluorovaných plynů v EU v souladu s cíli EU a celosvětovými cíli v oblasti klimatu.

Dohoda zahrnuje cíl nulových emisí fluorovaných uhlovodíků (HFC) do roku 2050, včetně trajektorie snižování kvóty spotřeby EU v letech 2024-2049, a konkrétní data postupného ukončení používání F-plynů v odvětvích, kde je technologicky a ekonomicky proveditelný přechod na alternativy, které F-plyny nepoužívají.

Dohoda rovněž zahrnuje přísné podmínky a lhůty pro používání F-plynů s vysokým potenciálem globálního oteplování pro servis nebo údržbu různých typů zařízení. Fluorované plyny se používají v zařízeních, jako jsou chladničky, klimatizace, tepelná čerpadla a protipožární ochrana.

Další snížení emisí F-plynů je nutné, aby se přispělo k dosažení cílů EU v oblasti klimatu a dodržení Kigalského dodatku Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu.

• Teritorium: Evropa
• Témata: Právo a politiky EU
• Oblasti podnikání: Voda, odpady a životní prostředí

Doporučujeme