EU zve k veřejné konzultaci případných kompenzačních protiopatření vůči USA ve sporu Airbus/Boeing

Do transatlantických obchodní vztahů vneslo minulý měsíc nové napětí jednostranné oznámení záměru USA uvalit „kompenzační“ cla na vybrané dovozy z EU v reakci na rozhodnutí WTO ve sporu o dotace pro výrobce letadel Airbus. Evropská komise zahájila veřejnou konzultaci o předběžném seznamu výrobků z USA, vůči kterým může podniknout naopak vlastní kompenzační protiopatření v kontextu sporu o americké subvence konkurenčního Boeingu.Dne 8. dubna 2019 oznámila vláda USA záměr uvalit cla na dovoz zboží z EU v hodnotě 11 miliard dolarů, kterým by se měla kompenzovat újma údajně způsobená firmě Boeing nedoveleným subvencováním firmy Airbus. Předběžný seznam položek je v 1. skupině zaměřený pouze na Francii, Německo, Španělsko a Velkou Británii a obsahuje položky z leteckého průmyslu (HS8802 a HS8803). Širší seznam ve 2. skupině, který USA indikují pro všechny ČS EU, obsahuje zejména AGRI položky, ale i vybrané průmyslové výrobky.

Evropská komise v reakci na oznámený americký záměr označila navržený objem kompenzací za přehnaný a upozornila, že přesnou částku může určit pouze arbitr stanovený Světovou obchodní organizací v Ženevě, k čemuž nedojde nejdříve v červenci.

EU souběžně žádá Světovou obchodní organizaci o přidělení arbitra v paralelním sporu s USA ohledně amerických subvencí a podpory pro Boeing. Dne 11. dubna 2019 přijala WTO svou závěrečnou zprávu, která potvrdila, že dotace společnosti Boeing způsobují značnou škodu společnosti Airbus, včetně ztrát z prodeje.

Evropská komise již zahájila veřejnou konzultaci o předběžném seznamu výrobků z USA, vůči kterým může podniknout vlastní kompenzační protiopatření v kontextu sporu o americké subvence Boeingu. Komise vyzývá jednotlivé podnikatelské subjekty na území členských států EU, aby do 31. května 2019 (12:00 CET) zaslaly vyplněný přiložený formulář na adresu TRADE-REG-654-2014-INFOGATHERING@ec.europa.eu. Ministerstvo průmyslu a obchodu rovněž uvítá informace ze strany českých subjektů, pokud se budou do konzultace aktivně zapojovat. I pro případné nejasnosti je možno kontaktovat oddělení Amerik na e-mail macek@mpo.cz nebo bartonova@mpo.cz.

Cílem veřejné konzultace je získat zpětnou vazbu od zúčastněných stran, které mohou být plánovanými opatřeními dotčeny. Předběžný seznam zahrnuje celou řadu položek, od letadel po chemikálie a zemědělsko-potravinářské výrobky, které celkově představují přibližně 20 miliard USD vývozu USA do EU (V dřívější fázi tohoto sporu /v roce 2012/ EU požádala WTO, aby schválila přijetí protiopatření v hodnotě až 12 miliard USD, což odpovídá odhadované škodě způsobené společnosti Airbus ze strany společnosti Boeing.). Přesnou úroveň protiopatření však stanoví až rozhodčí přidělený WTO.

Podle EK musí řešení respektovat rozhodnutí odvolacího orgánu v obou paralelních sporech. Jediný rozdíl v obou sporech spatřuje v mírném časovém odstupu mezi zahájením každého z řízení. Záměrem EK je vyjednat s USA smírné řešení a dohodnout se na nastavení rovných podmínek pro obě strany. EK očekává komentáře z americké strany vedoucí k dosažení smírného řešení tohoto sporu pro Airbus i Boeing.

ČR nebyla a není doposud v daných sporech přímo zainteresovaná, ale ze systémových důvodů je obecně znepokojena kroky, které porušují fungování pravidel WTO, a podporuje postup EK.

Historie sporu

V roce 2005 napadly USA ve WTO opatření, kterými Francie, Německo, Velká Británie a Španělsko dle mínění USA zvýhodnily evropskou společnost Airbus na úkor americké společnosti Boeing. Řízení USA proti EU dospělo až k Odvolacímu orgánu WTO. USA předložily celkem 218 argumentů, z nichž Odvolací orgán v květnu 2018 potvrdil 14 případů, ve kterých měla subvenční opatření na Boeing negativní dopad.

Taktéž v roce 2005 iniciovala naopak EU paralelní případ proti nedovolenému zvýhodňování společnosti Boeing, jímž byla poškozena společnost Airbus. Také zde spor dospěl až do fáze řízení u Odvolacího orgánu. Ten dne 28. 3. 2019. zveřejnil zprávu, že nepřijal žádný z bodů odvolání USA.

Dle EK se tak otevřela možnost dořešit spor bilaterálně. Ovšem krátce na to vláda USA jednostranně oznámila záměr uvalit cla na dovoz zboží z EU v hodnotě 11 miliard dolarů, ačkoli úroveň kompenzací smí stanovit pouze arbitr přidělený WTO.

• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme