Evropská komise: Pro trvalejší hospodářské oživení jsou nezbytné reformy v oblasti inovací

Ve výdajích na výzkum a inovace EU za svými hlavními konkurenty USA, Japonskem a Jižní Koreou zaostává. Čína se v současnosti velmi těsně přibližuje k tomu, aby EU rovněž předběhla.Evropská komise zdůraznila význam investic a reforem v oblasti výzkumu a inovací pro hospodářské oživení v Evropské unii a předložila návrhy, jež členským státům EU pomohou co nejúčinněji využívat jejich rozpočty v této oblasti, třebaže se mnohé z nich stále vypořádávají s omezením veřejných výdajů. Navýšení investic v oblasti výzkumu a inovací je osvědčeným nástrojem růstu.

Souběžné zlepšování účinnosti a kvality veřejných výdajů v oblasti výzkumu a inovací je zcela zásadní, má-li si Evropa zachovat své vedoucí postavení v řadě klíčových technologií či znalostních oblastí či má-li takového postavení dosáhnout. Komise přislíbila, že členským státům poskytne svou podporu při prosazování reforem v oblasti výzkumu a inovací, které budou co nejvhodněji uzpůsobené jejich potřebám. Součástí je i podpora příslušných programových opatření, poskytování světově prvotřídních údajů a příkladů osvědčených postupů.

„Evropská hospodářská obnova nabírá na rychlosti, zatímco tempo fiskální konsolidace se zpomaluje, což je v souladu s posíleným fiskálním rámcem EU. Rozpočtová omezení nicméně přetrvávají, a proto je více než kdy jindy zapotřebí, aby členské státy své zdroje využívaly co nejefektivněji. Rozpočet EU přispívá k podpoře prorůstových investic v oblasti výzkumu a inovací. Dnešního dne tedy přicházíme s podněty, které napomohou maximalizovat dopad všech vynaložených prostředků,“ uvedl Olli Rehn, místopředseda Evropské komise odpovědný za hospodářské a měnové záležitosti a euro.  

„Podpora inovací je široce přijímána jako zásadní pro konkurenceschopnost a lepší kvalitu života, zejména v Evropě, v níž nemůžeme v oblasti nákladů konkurovat. Toto je důrazným upozorněním vládám a podnikům v celé EU. Buď to uděláme dnes, nebo za to v budoucnu draze zaplatíme,“ říká Máire Geoghegan-Quinnová, evropská komisařka pro výzkum, inovace a vědu.

Evropská komise zdůrazňuje tři hlavní oblasti reforem:

  • zlepšení kvality procesu rozvoje strategie a tvorby politiky, který zahrne výzkumné a inovační činnosti a bude založen na stabilním víceletém rozpočtu, jenž se zaměří na strategii využití zdrojů,
  • zlepšení kvality programů pro výzkum a inovace, včetně nižší administrativní zátěže a lepšího přidělování finančních prostředků z hlediska konkurenceschopnosti,
  • zlepšení kvality veřejných institucí zabývajících se výzkumem a inovacemi, mimo jiné prostřednictvím nových partnerství s průmyslem.

Evropa zaostává za konkurencí

Komise rovněž vyzvala členské státy, aby upřednostnily výzkum a inovace v okamžiku, kdy veřejné orgány opětovně získají prostor pro prorůstové investice. Za stávajícího stavu výdajů veřejného a soukromého sektoru na výzkum a inovace, které těsně překračují 2 % HDP, zůstává EU daleko za svými mezinárodními konkurenty, kterými jsou USA, Japonsko a Jižní Korea, přičemž i Čína se v současnosti velmi těsně přibližuje k tomu, aby EU předběhla.

Navýšení výdajů na oblast výzkumu a inovací na 3 % HDP je proto i nadále klíčovým cílem EU, ale dnešní sdělení poukazuje i na zásadní význam, který má pro zvýšení hospodářského dopadu investic zvýšení kvality veřejných výdajů v této oblasti. Ve sdělení se rovněž upozorňuje na to, že je nezbytné, aby EU zavedla vhodné rámcové podmínky, kterými by vybídla evropské podniky k dalším inovacím.    

Inovace jsou zásadní pro hospodářský růst a konkurenceschopnost podniků a pro strategii Evropa 2020 mají klíčový význam. Dnešní návrhy vycházejí z návrhů učiněných v rámci konkrétních doporučení pro jednotlivé země 2014, v nichž byla řadě členských států adresována doporučení pro reformu jejich politik v oblasti výzkumu a inovací. Komise dnes rovněž vydala zprávu o stavu Unie inovací, která dokládá pokrok, jehož bylo dosaženo v oblasti 34 přijatých závazků, a zdůrazňuje, že je třeba vyvinout další úsilí.

Rozpočet EU na období 2014-2020 představuje rozhodující posun směrem k výzkumu a inovacím a dalším položkám podporujícím růst. Došlo k 30% reálnému navýšení rozpočtu pro Horizont 2020, což je nový program EU pro výzkum a inovace. Očekává se, že prostřednictvím nových evropských strukturálních a investičních fondů bude do oblasti výzkumu a inovací a malých a středních podniků investováno dalších 83 miliard eur.

• Oblasti podnikání: Služby | Věda, výzkum a vývoj

Doporučujeme