Evropské baterie mají být ekologičtější

Evropská komise navrhuje nové předpisy o bateriích, díky kterým má být jejich výroba i využívání ekologičtější. Zlepšit by se měla i míra jejich recyklace, a to z dosavadních 45 % na 65 % v roce 2024. Baterie totiž obsahují cenné materiály, jako je kobalt, lithium, nikl nebo olovo, které mohou být sekundárně využity. Nové evropské požadavky by se měly týkat všech baterií na trhu, včetně automobilových.

Evropská komise navrhuje modernizaci právního předpisu EU o bateriích, a představuje tak první z iniciativ oznámených v novém Akčním plánu pro oběhové hospodářství. Baterie, které budou udržitelnější po celou dobu svého životního cyklu, mají zásadní význam pro cíle Zelené dohody pro Evropu a přispívají k ambici nulového znečištění, která je v této dohodě stanovena. Podporují konkurenceschopnou udržitelnost a jsou nezbytné pro ekologickou dopravu, čistou energii a dosažení klimatické neutrality do roku 2050. Tento návrh se zabývá sociálními, ekonomickými a environmentálními otázkami souvisejícími se všemi typy baterií.

Baterie uváděné na trh EU by měly být udržitelné, vysoce výkonné a bezpečné po celou dobu svého životního cyklu. To znamená, že baterie se vyrábějí s co nejmenším dopadem na životní prostředí z materiálů získaných při plném respektování lidských práv i sociálních a ekologických norem. Baterie musí mít dlouhou životnost, být bezpečné a na konci své životnosti by měly být nově využity, repasovány nebo recyklovány, aby se cenné materiály vrátily zpět do hospodářství.

Podpora konkurenceschopné udržitelnosti v Evropě

Komise navrhuje závazné požadavky pro všechny baterie (tj. průmyslové a automobilové baterie, baterie do elektrických vozidel a přenosné baterie) uváděné na trh EU. Pro rozvoj udržitelnějšího a konkurenceschopnějšího odvětví baterií v Evropě a na celém světě mají zásadní význam požadavky jako používání odpovědně získaných materiálů, omezení používání nebezpečných látek, povinné minimální množství recyklovaných materiálů, uhlíková stopa, výkonnost, trvanlivost a označování, jakož i splnění cílů v oblasti sběru a recyklace.

Díky existenci právní jistoty se navíc uvolní rozsáhlé investice a zvýší se výrobní kapacita pro inovativní a udržitelné baterie v Evropě i jinde, aby bylo možné reagovat na rychle rostoucí trh.

Minimalizace dopadů baterií na životní prostředí

Opatření, která Komise navrhuje, usnadní dosažení klimatické neutrality do roku 2050. Lepší a výkonnější baterie zásadním způsobem přispějí k elektrifikaci silniční dopravy, a tím se významně sníží emise, začnou se ve větší míře používat elektrická vozidla a bude snadnější začlenit do unijní skladby zdrojů energie vyšší podíl obnovitelných zdrojů.

Tímto návrhem hodlá Komise rovněž posílit oběhové hospodářství u hodnotových řetězců baterií a podpořit účinnější využívání zdrojů, aby se minimalizoval dopad baterií na životní prostředí. Od 1. července 2024 mohou být na trh uváděny pouze nabíjitelné průmyslové baterie a baterie do elektrických vozidel, pro něž bylo vypracováno prohlášení o uhlíkové stopě.

Aby bylo možné uzavřít cyklus a zachovat cenné materiály používané pro baterie v evropském hospodářství co nejdéle, navrhuje Komise stanovit nové požadavky a cíle týkající se obsahu recyklovaných materiálů a sběru, zpracování a recyklace baterií na konci jejich životnosti. Tím by se zajistilo, že průmyslové a automobilové baterie nebo baterie do elektrických vozidel nebudou po skončení své životnosti pro hospodářství ztraceny.

Aby se významným způsobem zlepšil sběr a recyklace přenosných baterií, stávající 45% míra sběru by se měla zvýšit na 65 % v roce 2025 a na 70 % v roce 2030, aby materiály z baterií, které používáme doma, nebyly pro hospodářství ztraceny. U ostatních baterií – průmyslových nebo automobilových baterií či baterií do elektrických vozidel – musí probíhat sběr v plném rozsahu. Všechny sebrané baterie musí být recyklovány a musí být dosaženo vysoké úrovně využití, zejména u cenných materiálů, jako je kobalt, lithium, nikl a olovo.

Navrhované nařízení definuje rámec, který usnadní nové využití baterií z elektrických vozidel, aby mohly být upotřebeny znovu, například jako stacionární systémy pro ukládání energie nebo jako zdroje energie v elektrických rozvodných sítích.

Využívání nových IT technologií, konkrétně pasů baterií a propojeného datového prostoru, bude mít zásadní význam pro bezpečné sdílení údajů, lepší transparentnost trhu s bateriemi a vysledovatelnost velkých baterií během jejich životního cyklu. Výrobci tak budou schopni vyvíjet inovativní výrobky a služby v rámci souběžné ekologické a digitální transformace.

Díky novým normám udržitelnosti pro baterie tak Komise podpoří i ekologickou transformaci na celém světě a v rámci své udržitelné výrobkové politiky vypracuje plán pro další iniciativy.

Souvislosti

Baterie a odpadní baterie jsou od roku 2006 na úrovni EU regulovány směrnicí o bateriích (2006/66/ES). Modernizace tohoto předpisu je nezbytná, jelikož se změnily socioekonomické podmínky, technologický vývoj, trhy a způsoby použití baterií.

Poptávka po bateriích rychle roste a do roku 2030 se má zvýšit 14násobně. Důvodem je především elektrická doprava, díky níž se tento trh stává na celosvětové úrovni čím dál více strategickým. Tento celosvětový exponenciální nárůst poptávky po bateriích povede k odpovídajícímu zvýšení poptávky po surovinách, a proto je třeba minimalizovat jejich dopad na životní prostředí.

Další informace

Návrh týkající se udržitelných baterií – Otázky a odpovědi

Informativní přehled

Návrh nařízení o bateriích a odpadních bateriích

• Teritorium: Evropa | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Energetika

Doporučujeme