Evropské instituce se dohodly na nových pravidlech bezpečnosti výrobků

Rada a EP dosáhly v listopadu předběžné dohody ohledně nařízení o obecné bezpečnosti výrobků.

Tímto nařízením se mají aktualizovat stávající pravidla, aby bylo zajištěno, že výrobky prodávané off-line i on-line jsou bezpečné a splňují evropské normy.

Ilustrační fotografie

Rada a EP 29. 11. 2022 dosáhly předběžné dohody ohledně nařízení o obecné bezpečnosti výrobků. Tímto nařízením se mají aktualizovat stávající pravidla, aby bylo zajištěno, že výrobky prodávané off-line i on-line jsou bezpečné a splňují evropské normy.

Všechny výrobky, s nimiž se v EU obchoduje, musí splňovat obecné požadavky na bezpečnost. Aby však bylo možné držet krok s výzvami spojenými s digitalizací a rostoucím množstvím zboží a výrobků prodávaných on-line, platná pravidla obecné bezpečnosti výrobků již nejsou pro řešení současného digitálního a technologického vývoje a výzev vhodná.

Nařízení o obecné bezpečnosti výrobků má proto přeměňovat směrnici č. 95/2001 o obecné bezpečnosti výrobků na nařízení, modernizovat pravidla pro všechny hospodářské subjekty (výrobce, dovozce a distributory) a aktualizovat je pro on-line podniky a on-line tržiště.

Díky přeměně směrnice č. 95/2001 na nařízení má vzniknout spolehlivý právní rámec, který by zaručil, že výrobky budou bezpečné a budou splňovat evropské normy (více v příspěvku „Komise navrhla revizi pravidel spotřebitelských úvěrů a bezpečnosti výrobků”, Spotřebitelé v červnu 2021 a v příspěvku „Rada přijala postoj k nařízení o obecné bezpečnosti výrobků”, Spotřebitelé v červenci 2022).

Nařízení o obecné bezpečnosti výrobků má propojovat výzvy v oblasti bezpečnosti výrobků s problematikou nových technologií a on-line tržišť. On-line tržiště budou muset v případě, že na své platformě zjistí nebezpečný výrobek, spolupracovat s orgány dozoru nad trhem. Za tímto účelem budou mít povinnost zřídit jednotné kontaktní místo pro otázky bezpečnosti výrobků. On-line tržiště budou muset zajistit, aby znaly obchodníky, kteří působí na jejich platformách, a výrobky, které nabízejí. Orgány dozoru nad trhem budou moci vydávat příkazy vyžadující, aby on-line tržiště odstranila nebezpečné výrobky ze svých platforem nebo znemožnila přístup k takovým nabídkám.

Nařízení o obecné bezpečnosti výrobků má rovněž zavádět režim dozoru nad jednotným trhem, který se vztahuje na všechny výrobky. Pokud se ukáže, že výrobek není bezpečný, musí hospodářské subjekty okamžitě přijmout nápravná opatření a informovat o nich orgány dozoru nad trhem a spotřebitele. Je-li nutné výrobek stáhnout z oběhu, budou mít spotřebitelé nárok na opravu, výměnu nebo vrácení peněz. Je-li to možné, musí hospodářské subjekty zajistit, aby si spotřebitelé mohli vybrat alespoň ze 2 z těchto možností.

Nová pravidla mají zajišťovat, aby hospodářské subjekty měly k dispozici osobu odpovědnou za výrobky prodávané on-line i off-line, ať už pocházejí z EU nebo ze třetí země. Úkolem odpovědné osoby bude zkontrolovat, zda k výrobkům, za které odpovídá a které hospodářský subjekt nabízí, existuje technická dokumentace a zda jsou k výrobkům přiloženy návody a bezpečnostní informace.

Po formálním přijetí nařízení a jeho vstupu v platnost budou mít členské státy 18 měsíců na to, aby nová pravidla týkající se obecné bezpečnosti výrobků začaly uplatňovat. Dosaženou předběžnou dohodu musí Rada i EP ještě schválit. Ze strany Rady podléhá předběžná politická dohoda schválení zástupci členských států a poté projde formálními kroky v rámci postupu přijímání.

• Teritorium: Evropa

Doporučujeme