Evropský inovační a technologický institut podpořil technologii VŠCHT na získávání lithia 112 miliony

VŠCHT Praha uspěla společně s dalšími čtyřmi subjekty s projektem Integrované cementářsko-metalurgické technologie pro výrobu lithia (InCeMeTs) v prestižní grantové výzvě KAVA 8 Evropského inovačního a technologického institutu.

Výzva byla zaměřena na inovační projekty, jež jsou založeny na ověřených technologiích a vyžadují další finanční prostředky na upscaling, demonstraci či implementaci. Celkově uspělo jen 27 žádostí z více než stovky projektů. Finanční podpora projektu je 4,5 mil. eur (cca 112 milionů korun) na dobu 30 měsíců, o niž se VŠCHT rozdělí s dalšími členy konsorcia, jimiž jsou Geomet, Lafarge Cement, MEAB (Německo) a Národní technická univerzita v Aténách (NTUA).

Rotační pec | VŠCHT Praha

„Udělení grantu znamená jediné – Evropský inovační institut důvěřuje naší technologii, též finanční subvence je jedna z nejvyšších ze všech podpořených projektů. Zároveň jde o jeden z mála evropských projektů směřujících směrem do bývalé východní Evropy,“ říká doktor Hong Vu z VŠCHT Praha, který je autorem technologie InCeMeTs.

Tato patentově chráněná bezodpadová technologie InCeMeTs spočívá v synergické integraci metalurgického postupu s cementářskou výrobou pro ekonomicky efektivní získávání lithia (a dalších hodnotných složek lithných slíd) společně s ceněnými nízkoalkalickými slínky nebo nedostatkovou granulovanou struskou, které jsou důležitými surovinami cementářských výrob.

V tuto chvíli probíhá v rámci výzkumného centra CirkTech VŠCHT Praha její poloprovozní ověřování. Pokud bude technologie funkční i v jiném než laboratorním měřítku, může se stát hlavním nástrojem pro získávání lithia z cínoveckých rud.

Více si o centru CirkTech přečtěte v článku VŠCHT otevřela centrum CirkTech. Zaměří se na lithium a technologie pro cirkulární ekonomiku

„Role univerzity v celém projektu bude zásadní – jsme koordinátorem technologické části projektu, budeme odpovědní za provoz pilotního testování pyrometalurgické i hydrometalurgické části, dále za ekonomicko-technologické hodnocení technologie a spolupráci s renomovanou inženýrskou firmou na předběžné i finální studii proveditelnosti,“ dodává doktor Hong.

Grant umožní členům konsorcia designovat a postavit další dvě pilotní zařízení pro výrobu vysoce čistého Li2CO3 a LiOH s bateriovou čistotou, pokrýt náklady na zajištění Li koncentrátu, na provoz pyrometalurgické a hydrometalurgické části technologie InCeMeTs v poloprovozním měřítku, a tím dotáhnout technologii InCeMeTs do fáze průmyslové implementace.

Doktor Hong Vu, autor technologie InCeMeTs | VŠCHT Praha

Společnost Geomet bude mít v rámci projektu za úkol zajistit dostatek suroviny pro provádění experimentů, NTUA se bude starat o administrativu projektu a bude odpovědná za provoz pilotní jednotky na výrobu LiOH. Lafarge Cement bude společně s VŠCHT Praha zodpovídat za pyrometalurgické testování, které je klíčovou částí technologie InCeMeTs.

VŠCHT Praha bude zároveň provozovat pilotní jednotku na výrobu vysoce čistého Li2CO3. Společnost MEAB Chemie Technik GmbH bude designovat dvě zmíněná hydrometalurgická zařízení podle návrhu VŠCHT Praha, zajistí jejich montáž a uvedení do provozu.

Technologie InCeMeTs přináší kromě jiného také univerzální bezodpadový postup vhodný především pro získávání kovů z různých velkoobjemových odpadů (plasty, keramika, popílky apod.), je použitelná pro ekologickou recyklaci různých kovů nebo využití druhotných surovin, jako jsou například elektrárenské popílky, na komerční výrobky. Velkou výhodou je, že technologii bude možné aplikovat ve stávajících velkokapacitních cementářských pecích bez nutnosti zásadních technologických úprav.

Redakčně upravená tisková zpráva VŠCHT Praha

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Věda, výzkum a vývoj

Doporučujeme