Evropský orgán pro pracovní záležitosti zahajuje činnost

Pracujete v jiné zemi EU? Vaše práva pomůže hlídat nový úřad v Bratislavě.Slavnostním zahájením a prvním zasedáním správní rady začíná fungovat Evropský orgán pro pracovní záležitosti. Činnost byla zahájena dva roky poté, co předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker oznámil záměr zřídit takový úřad ve svém projevu o stavu Unie v roce 2017 před Evropským parlamentem.

Předseda Juncker při této příležitosti uvedl: „Evropský orgán pro pracovní záležitosti je milníkem v našem úsilí o spravedlivé, účinné a vymahatelné pracovněprávní předpisy EU. Není překvapením, že byl zřízen v rekordním čase, neboť je velmi zapotřebí. Tento úřad poskytne pracovníkům a zaměstnavatelům lepší přístup k informacím o jejich právech a povinnostech a bude podporovat vnitrostátní orgány práce v jejich přeshraničních aktivitách. Z toho budou mít přímý prospěch miliony Evropanů, kteří žijí nebo pracují v jiném členském státě, jakož i miliony podniků, které působí v EU ve více zemích. Jde o další významný krok směrem k integrovanému evropskému trhu práce, založenému na důvěře, spolehlivých pravidlech a účinné spolupráci. Rád bych poděkoval všem, kteří se – v Parlamentu, Radě a Komisi – na vzniku Evropského orgánu pro pracovní záležitosti podíleli. Novému úřadu přeji hodně úspěchů.“

Spolu s předsedou Junckerem se slavnostního zahájení v Bruselu zúčastní předseda vlády Slovenska Peter Pellegrini, neboť členské státy si pro sídlo orgánu vybraly Bratislavu. Akce se zúčastní rovněž místopředsedové Komise Valdis Dombrovskis a Maroš Šefčovič, komisařka Marianne Thyssenová a další hosté.

Místopředseda Evropské komise Maroš Šefčovič řekl: “V době rostoucích přeshraničních propojení Evropa potřebuje agenturu, která lidem ulehčí pracovní mobilitu a pomůže členským státům zakročit při porušení pravidel. Pro Slovensko jako takové jde o další kapitolu jeho úspěšného příhěhu v Unii. Jsem si jistý, že tento silný projev důvěry zúročí a agentura ELA vytvoří vynikající zázemí.”

Místopředseda Dombrovskis prohlásil: „Evropský orgán pro pracovní záležitosti propojuje příslušné úřady členských států. Svou řídící strukturou i každodenní činností bude usnadňovat spolupráci mezi zástupci členských států, jakož i mezi sociálními partnery. Komisařka Thyssenová dodala: „Orgán pro pracovní záležitosti výrazně přispěje k fungování vnitřního trhu. Bude místem, kde budou kolegové z různých vnitrostátních orgánů moci rozvíjet vzájemnou spolupráci a řešit problémy společně. Mobilita pracovních sil se zjednoduší, z čehož budou mít prospěch miliony evropských občanů a podniků, kteří každý den využívají svého práva na volný pohyb.“

Správní radu orgánu tvoří zástupci členských států, Komise, sociálních partnerů na úrovni EU a Evropského parlamentu, jakož i pozorovatelé z Islandu, Lichtenštejnska, Norska, Švýcarska a dalších agentur EU v oblasti zaměstnanosti a sociálních věcí. Na svém prvním zasedání dne 17. října přijmou členové správní rady rozhodnutí nezbytná k fungování orgánu a projednají svá stanoviska k počátečnímu pracovnímu programu.

Souvislosti

Přibližně 17,5 milionu evropských občanů v současné době žije nebo pracuje v jiném členském státě, což je dvakrát více než před deseti lety. Přeshraničně zároveň působí i miliony podniků.

EU vypracovala rozsáhlý soubor právních předpisů, které upravují různé aspekty mobility. Junckerova Komise tyto předpisy v posledních letech revidovala a vylepšila. EU zejména přepracovala pravidla pro vysílání pracovníků, v nichž je zakotvena zásada stejné odměny za stejnou práci na stejném místě, a v současné době usiluje o přijetí konečné dohody ohledně navrhovaných revidovaných pravidel pro koordinaci systémů sociálního zabezpečení. V zájmu snazšího vymáhání pravidel navrhla tato Komise zřídit nový orgán, který by posiloval strukturovanou spolupráci a výměnu mezi příslušnými vnitrostátními orgány.

Evropský orgán pro pracovní záležitosti má tyto cíle:

  • usnadňovat občanům a podnikům přístup k příslušným službám a informacím o jejich právech a povinnostech,
  • usnadňovat v rámci své působnosti spolupráci mezi členskými státy při vymáhání příslušných unijních právních předpisů, včetně usnadňování vzájemně sladěných a společných inspekcí a řešení problematiky nehlášené práce,
  • plnit úlohu mediátora a usnadňovat hledání řešení v případě přeshraničních sporů.

Zdroj: Evropská komise

Evropský orgán pro pracovní záležitosti se ve své činnosti zaměří na pravidla mobility pracovních sil, která se týkají volného pohybu a vysílání pracovníků, koordinace sociálního zabezpečení a konkrétních právních předpisů v odvětví silniční dopravy.

Na úrovni EU nebudou vytvořeny žádné nové pravomoci a členské státy budou i nadále plně odpovídat za prosazování předpisů v oblasti práce a sociálního zabezpečení. Přidaná hodnota tohoto orgánu spočívá v tom, že usnadní spolupráci mezi členskými státy, zjednoduší stávající struktury a poskytne operační podporu, a tak zajistí účinnější prosazování pravidel. Z toho mohou mít prospěch občané, podniky i vnitrostátní orgány. Pokud jde o vnitrostátní orgány, Evropský orgán pro pracovní záležitosti zlepší zejména spolupráci v oblasti mobility pracovních sil tím, že poskytne stálou strukturu EU založenou na národních styčných úřednících, které k Evropskému orgánu pro pracovní záležitosti vyšlou členské státy. Kontrolní úřad rovněž umožní sdílení zdrojů pro společné činnosti, jako je organizace společných inspekcí nebo odborná příprava vnitrostátních zaměstnanců zaměřená na řešení přeshraničních případů. 

V návaznosti na projev předsedy Junckera o stavu Unie v roce 2017 předložila Komise svůj návrh nařízení o zřízení orgánu v březnu 2018. V únoru 2019 bylo dosaženo prozatímní dohody mezi Parlamentem a Radou, tedy méně než rok po původním návrhu.

Evropský parlament a Rada návrh formálně přijaly dne 20. června 2019. Orgán zahájil svou činnost v Bruselu a postupně si vybuduje svou finanční a personální kapacitu. Do roku 2024 by měl mít 140 zaměstnanců a jeho roční rozpočet by měl činit 50 milionů eur.

Dne 13. června se členské státy dohodly, že nový orgán bude sídlit v Bratislavě.

• Oblasti podnikání: Služby | Vzdělávání, lidské zdroje

Doporučujeme