Farmáři se v rámci přechodného období budou připravovat na nový způsob plateb

Pro zemědělce bude rok 2014 přelomový. Bude pro ně znamenat přechodné období k podmínkám nové Společné zemědělské politiky. To se projeví na konkrétních programech. Změny v evropských zdrojích peněz bude vláda částečně vyrovnávat národními programy.Sledování všech změn, ke kterým v půrběhu 2014 dojde v oblasti podpory zemědělství, bude od farmářů vyžadovat zvýšenou pozornost, aby stihli reagovat na všechny novinky, které je čekají.   

Podpory

Nová Společná zemědělská politika (SZP) pro příští programovací období 2015 – 2020 změní podstatným způsobem podobu podpor, zejména přímých plateb, oproti jejich současnému nastavení.

Rok 2014 však bude rokem přechodným, kdy bude pokračovat poskytování přímých podpor bez větších změn podle současného schématu, tj. poskytování jednotné platby na plochu zemědělské půdy (SAPS), oddělené platby za cukr a rajčata, zvláštní podpory (tzv. podpora podle čl. 68) a přechodné vnitrostátní podpory (tzv. TNA – bývalý TOP-UP) bez nutnosti uplatnit modulaci. Novela nařízení Rady (ES) č. 73/2009 v roce 2014 umožní členským státům přesunout peníze z I. pilíře (přímé platby) do II. pilíře (rozvoj venkova) ve výši až 15 %. Dále bude umožněno navýšit zvláštní podpory dle čl. 68 výše uvedeného nařízení Rady až na úroveň 6,5 % vnitrostátního stropu pro přímé platby. Členské státy budou moci vyplácet zálohy na přímé platby ve výši 50 % bez předchozí notifikace u Evropské komise a mohou se rozhodnout pro poskytování redistributivní platby (příplatek na prvních 89 ha v případě ČR). V roce 2014 bude též zrušena časová hranice 30. 6. 2003 pro způsobilost zemědělské půdy pro poskytování přímých podpor (nadále bude platit podmínka, že přímé podpory se poskytnou na zemědělskou půdu, která je udržována v dobrém zemědělském stavu).

Rostlinné komodity

Sloučení Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ) a Státní rostlinolékařské správy v jeden subjekt s názvem ÚKZÚZ a z toho plynoucí následné kontroly v rámci cross compliance a GMO.

Dodržování integrované ochrany rostlin, neboť toto dodržování bude od roku 2014 pro zemědělce v EU povinné – snižování a omezování počtu použitelných pesticidů z hygienických důvodů a s rostoucími nároky spotřebitelů na bezpečnost potravin.

Bude pokračovat plnění Národního akčního plánu na snížení používání pesticidů v ČR, konkrétně bude zahrnuto rostlinolékařské poradenství do přípravy českého Programu rozvoje venkova na nové plánovací období.

Vstoupí v platnost novelizovaná Vyhláška č. 274/1998 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv, ve znění pozdějších předpisů.

Vstoupí v platnost novelizovaná Vyhláška č. 129/2012 Sb., o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu.

U programu Ovoce do škol dojde ke stanovení doprovodných opatření a možnost jejich financování. Zároveň dojde ke změně spolufinancování a zvýšení orientačního přidělení podpory.

Od 1. 1. 2014 bude platit novela nařízení vlády č. 245/2004 Sb., která zjednodušuje administrativu při čerpání podpor z EU na restrukturalizaci a přeměnu vinic. Od 1. 8. 2014 by pak mělo platit nové nařízení vlády pro podpory ve vinohradnictví a vinařství z EU, podle nově schváleného Programu podpor ve vinohradnictví a vinařství pro léta 2014 – 2018.

Živočišné komodity

Oproti minulým rokům obsahuje návrh státního rozpočtu na rok 2014 finanční prostředky v rámci tzv. národních dotací, jimiž stát výhradně z národních zdrojů přispívá k udržování výrobního potenciálu zemědělství a jeho podílu na rozvoji venkovského prostoru. Z letošních ušetřených peněz poskytne MZe 570 milionů, do oblastí, které potřebují největší podporu – do živočišné výroby, zejména do chovu prasat a drůbeže. Podle šetření ČSÚ dochází k zastavení poklesu stavů dojnic, v roce 2014 bude pokračovat jejich podpora.

Evropská komise schválila program s názvem „Bílé plus (Mléko a mléčné výrobky VELKÉ PLUS pro vás“), je pokračováním úspěšného programu „Bílé plus (Mléko, Velké PLUS pro vás)“ – zaměřeno na propagaci mléka a mléčných výrobků na českém a slovenském trhu.

ČR realizuje za podpory EU propagační program s názvem „Kvalitní evropské mléčné výrobky“ – tříletý program zahájený v červenci 2013 a zaměřený na trh Ruska a Ukrajiny.

• Oblasti podnikání: Služby | Zemědělství a lesnictví

Doporučujeme