Finanční správa změnila svůj pohled na DPH municipalit. Na co si obce musejí dát pozor?

Od 1. 4. 2022 se významně posunul výklad finanční správy ve vztahu k uplatnění DPH obcemi při poskytování služeb autorizovaným obalovým společnostem a provozovatelům kolektivních systémů.

Generální finanční ředitelství v této souvislosti souhlasilo se závěry členů Komory daňových poradců v předloženém příspěvku na Koordinačním výboru č. 591/23. 03. 22 Uplatnění DPH na služby poskytované obcemi autorizovaným obalovým společnostem a provozovatelům kolektivních systémů.

Ilustrační fotografie

D o 31. 3. 2022 platilo, že poskytování výše uvedených služeb nebylo většinově považováno za uskutečňování zdanitelných plnění (tyto služby se většinově nepovažovaly za předmět DPH), protože v souladu s Informací o uplatňování DPH u neziskových subjektů Ministerstva financí ze dne 28. ledna 2005, zveřejněnou na stránkách GFŘ a ustálenou správní praxí, byly obce při poskytování těchto služeb považovány za veřejnoprávní subjekty. Od 1. 4. 2022 musí obce fakturovat s DPH na výstupu, popřípadě v režimu přenesené daňové povinnosti.

Jako první otázka se nabízí – jaká sazba DPH se nyní tedy použije? To si nechám na závěr. Nejdříve zkusím objasnit, proč se vůbec tento výklad mění a jaké bude mít změna režimu DPH dopady na obce a města, a vlastně i pražské městské části (ty jsou z pohledu DPH považovány za samostatné subjekty). Pro všechny dále používám zastřešující název „obce“.

Dle svého upřímného názoru musím říci, že daná změna režimu DPH nebyla vůbec nutná. Finanční správa dlouhodobě akceptovala svůj chybný výklad. Na druhou stranu je nutné uvést, že z pohledu legislativy je změna správná.

Proč ke změně došlo?

Být v souladu s evropskou legislativou je podle mě až na druhém místě. Tím hlavním důvodem je lákavé uplatňování souvisejících nároků na odpočet DPH, které mohou v některých případech převažovat hodnotu odváděného DPH. Jako příklad mohu uvést přijatá plnění od svozových společností, nákup barevných kontejnerů, údržbu, případně nákup svozových vozidel v případě, že si svoz zajišťuje obec sama.

To se pro obce může zdát snadné. Správce daně však v souladu se zákonem o DPH upozorňuje, že se málokdy bude jednat o plný nárok na odpočet, ale spíše o nárok v poměrné výši. A tady nastupujeme my, daňový poradci.

Každá obec řeší odpadové hospodaření trochu jinak, a proto nelze poskytnout jednu univerzální radu platnou na všechny. Nicméně, pokusím se trochu nastínit, jak postupovat.

Ilustrační fotografie

Když můžeme přiřadit přijaté plnění přímo ke zdanitelnému výstupu, můžeme uplatnit plný nárok na odpočet. Jako příklad mohu uvést přijatou fakturu za svoz odpadů, které obec sama prodává komerčním subjektům. Když v kontejneru nebude žádný jiný odpad, tedy když odběratel zaplatí obci za 100 % svozu, lze uzavřít, že DPH z přijaté faktury od svozové společnosti lze uplatnit v plné výši. Samozřejmě v případě, že odběratel nebude platit za 100 % svozu, lze uplatnit nárok na odpočet pouze v poměrné výši.

Částečný nárok na odpočet bude obec uplatňovat například u přijatých faktur od svozových společností, které svážejí tříděný odpad pro autorizované obalové společnosti (zejména EKO‑KOM). EKO‑KOM má na svých webových stránkách v sekci Smluvní odměny obcí odkaz na Přílohu č. 4, která obsahuje Standardy složení komunálních odpadů a podílu obalové složky.

Zjednodušeně se jedná o kalkulace podílu využitelných obalů z jednotlivých druhů svozů, za které platí obci. Pro ilustraci, od 1. 1. 2022 zaplatí EKO‑KOM obci pouze za 55 % obsahu modrého kontejneru. Z toho vyplývá, že 45 % obsahu modrého kontejneru nejsou využitelné obaly, ale papíry, noviny a podobně, což již spadá pod výkon veřejné správy pro účely DPH.

Z tohoto příkladu vyplývá, že z přijaté faktury od svozové společnosti za svoz modrých kontejnerů lze uplatnit nárok na odpočet ve výši 55 %. Nulový nárok na odpočet zůstává u zajištění svozu komunálního odpadu.

Jsme si vědomi, že existuje mnoho různých kombinací, jak postupovat. Nicméně, osobně doporučuji všem obcím zejména precizně nastavit fakturaci se společnostmi poskytujícími svoz tříděného odpadu a výrobků s ukončenou živostností a dalšími zainteresovanými dodavateli.

A jak je to s tou sazbou DPH?

Dle Informace Generálního finančního ředitelství z 10. 2. 2021 lze první sníženou sazbu DPH (15 %) uplatnit pouze u vybraných služeb souvisejících s odpadem vyprodukovaným domácnostmi (komunální odpad pro účely zákona o DPH). Jedná se o služby zařazené do následujících položek:

  • 38.1 Sběr a přeprava komunálního odpadu
  • 38.2 Příprava k likvidaci a likvidace komunálního odpadu
  • 38.3 Zpracování komunálního odpadu k dalšímu využití (nově je od 1. 1. 2021)

Z výše uvedeného vyplývá, že obce budou uplatňovat u zajištění svozů recyklovaného odpadu pro obalové společnosti většinou 15 %.

Ilustrační fotografie

Ohledně sazby DPH při zajištění zpětného odběru pro provozovatele kolektivních systémů je stále nejisté, jaký režim nebo sazba DPH bude použita. Provozovatelé kolektivních systémů se přiklání k sazbě 21 %, obce by však rády uplatňovaly sazbu 15 % nebo režim přenesení daňové povinnosti. Samotný prodej odpadů bude často podléhat režimu přenesení daňové povinnosti.

Na závěr bych rád krátce zodpověděl otázku z úvodu tohoto článku. Změna uplatňování DPH při prodeji tříděného odpadu a zajištění zpětného odběru a využití odpadu z obalů je výhodná pro ty obce, které se této problematice velmi intenzivně věnují a vedle zajišťování svozu recyklovaného odpadu také prodávají zejména odpady v režimu přenesené daňové povinnosti.

V případě, že obec využívá pouze spolupráci s autorizovanou obalovou společností, efekt z pohledu DPH pravděpodobně nebude pozitivní, jelikož výše poměrných odpočtů z přijatých plnění od svozových společností a dalších dodavatelů zřejmě nepřevýší částku odvodu DPH.

Ještě si dovolím poznámku pro menší obce, které nejsou plátci DPH. Je pravda, že obrat, který se počítá pro povinnou registraci k DPH, se po této novince zvýší třeba jen o pár desítek tisíc korun za rok. Nicméně, obec si musí dávat pozor na to, co se do obratu, který je jen 1 milion korun, počítá. Když se k těm pár desítkám tisíců přidají statisíce např. za pronájem obecních bytových a nebytových prostor, může se velmi jednoduše stát, že se obec stane plátcem DPH ze zákona, a to hned od 1. 7. 2022.

Převzato z časopisu Komora. Autor článku: Petr Linx, senior manažer daňového oddělení poradenské společnosti BDO ČR

• Teritorium: Česká republika
• Témata: Daně a účetnictví
• Oblasti podnikání: Daně, účetnictví, pojištění

Doporučujeme