Financování podnikání z fondů EU: Příprava OP TAK dokončena

Na podporu českých podniků z Evropského fondu pro regionální rozvoj se v programovém období 2021-2027 zaměří Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK).

Program v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) má celkovou alokaci 81,5 mld. Kč.

Vzhledem k tomu, že MPO musí při přípravě a realizaci OP TAK vycházet z unijní legislativy politiky soudržnosti pro programové období 2021-2027, dochází k posunu začátku programového období, jelikož příslušná legislativa vstoupila v platnost až na konci června 2021. Z toho důvodu bylo možné formálně dokončit přípravu OP TAK až nyní, přičemž aktuálně je programový dokument OP TAK předložen na Ministerstvu životního prostředí za účelem posuzování vlivů programu na životní prostředí (SEA).

V návaznosti na dokončení tohoto posouzení bude vydáno závěrečné stanovisko, které je nutným předpokladem pro schválení OP TAK vládou ČR, ke kterému by mělo dojít na přelomu září/říjen 2021. Následně bude programový dokument oficiálně předložen Evropské komisi k formálnímu vyjednávání. Vyhlášení prvních výzev OP TAK se pak očekává na konci 1. kvartálu roku 2022.

Příprava OP TAK probíhala při plném respektování principu partnerství, tj. zapojení relevantních sociálních a hospodářských partnerů a dalších národních aktérů do přípravy programu (zástupci ministerstev, hospodářských svazů a asociací, odborových svazů, asociace krajů, svazu měst a obcí, vysokých škol a akademické sféry, nevládních organizací a dalších organizací/institucí či odborníků), a to zejména v rámci Platformy pro přípravu OP TAK, resp. řady pracovních skupin vytvořených pro rozpracování jednotlivých oblastí podpory.

Cílem podporovaných aktivit by mělo být mj. zmírnění negativních dopadů pandemiezvýšení produktivity českých firem, jejich posun v globálních hodnotových žebříčcích, a tím i posílení české ekonomiky a zvýšení životní úrovně obyvatel ČR. To vše v souladu s řešením environmentálních, společenských i jiných výzev, se kterými se bude ČR, resp. EU a zbytek světa nejen v průběhu třetí dekády 21. století potýkat.

Zdroj: MPO

Podpora bude rozdělena na nevratnou (dotace), návratnou (finanční nástroje), případně jejich kombinaci. OP TAK se bude primárně zaměřovat na malé a střední podniky, v některých případech však budou podpořeny i velké podniky (např. energetika či výzkum a vývoj).

Podpora bude zacílena na celou ČR kromě území hl. m. Prahy, a to z toho důvodu, že se jedná i v evropském měřítku o velmi rozvinutý region, alokace Evropského fondu pro regionální rozvoj určená pro hl. m. Prahu je tak velmi omezená a bude využita v rámci jiných operačních programů. Aby však bylo možné podpořit i projekty malých a středních podniků na území hl. m. Prahy, využije MPO pro tyto účely program InvestEU.

Aktuální verze programového dokumentu OP TAK ke stažení:

Programový dokument OP TAK (2021-2027)

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme