Firmy a lidé poškození tornádem dostanou úlevy při platbě daní

Ministerstvo financí vyhlásilo ve Finančním zpravodaji daňové úlevy pro občany, jejichž životy poznamenal ničivé tornádo na konci června.

Ve speciálně vytvořené části webu Finanční správa zveřejnila informace, jak mají lidé postupovat v případě, že nestihnou odevzdat přiznání na dani z příjmů fyzických i právnických osob a zaplatit daň ve lhůtě pro splnění těchto povinností k 1. 7. 2021, úlev u kontrolního hlášení a na dani z přidané hodnoty či prominutí zálohy na silniční dani.

Prominutí se vztahuje na daňové subjekty, které mají sídlo či pobyt na území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Břeclav a Hodonín, pro něž byl s ohledem na mimořádnou událost – tornádo, hejtmanem Jihomoravského kraje vyhlášen stav nebezpečí. Informace o pobytu a sídlech subjektů má správce daně k dispozici. Není od nich vyžadován žádný úkon, správce daně splnění podmínek pro prominutí stanoví automaticky. Generální pardon však pamatuje i na občany a firmy, kteří zde pobyt či sídlo nemají, ale vykonávají převážnou část své činnosti na území těchto správních obvodů. Správce daně tuto informaci nemá k dispozici, a proto je potřeba ji správci daně oznámit.

Komplexní informace pro veřejnost jsou dostupné na webu Finanční správy v záložce Daňové úlevy – živelní pohroma.

Pro veřejnost je v pondělí až pátek od 9:00 do 17:00 hodin dostupná infolinka Finanční správy: 225 092 392

Občané a firmy, kteří byli živlem postiženi, ale jsou mimo katastry nejvíce dotčených obcí a nedopadá tak na ně výše prominutí uvedené v Generálním pardonu ministryně financí, mohou standardně individuálně žádat například o:

  • prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání, pokud ještě neuplynula,
  • posečkání úhrady daně či její rozložení na splátky,
  • prominutí pokuty za opožděné tvrzení daně nebo úroků, či
  • o stanovení záloh jinak na daních z příjmů, případně silniční dani.

• Témata: Daně a účetnictví
• Oblasti podnikání: Daně, účetnictví, pojištění

Doporučujeme