Firmy mohou žádat o dotace na obnovitelné zdroje energie

Pro žadatele je ve dvou výzvách Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK) připraveno celkem 1,5 miliardy korun.

Agentura pro podnikání a inovace (API), zprostředkující subjekt OP TAK, začala ve středu 6. září přijímat žádosti o dotace ve výzvách zaměřených na obnovitelné zdroje energie (OZE), a to ve výzvě OZE – Malé vodní elektrárny a OZE – Vtláčení Biometanu.

Ilustrační fotografie

Firmy tak mohou žádat o finanční podporu na využívání energie z obnovitelných zdrojů. Výzvy vyhlásilo 16. srpna 2023 Ministerstvo průmyslu a obchodu, které je řídicím orgánem OP TAK. Žádosti bude API přijímat až do 13. prosince 2024. Pro malé vodní elektrárny je žadatelům k dispozici celkem půl miliardy korun a na vtláčení biometanu 1 miliarda korun.

Cílem obou výzev je podpora podnikatelů v oblasti využití OZE, jež vede ke snížení spotřeby primárních energetických zdrojů a tím i znečištění ovzduší. Využívání obnovitelných zdrojů energie dále snižuje energetickou závislost ČR na domácích fosilních palivech a dovozu energií ze zahraničí. Konečným cílem je pak postupný přechod na nízkouhlíkovou ekonomiku.

„V případě malých vodních elektráren mohou žadatelé použít dotační podporu na jejich výstavbu či modernizaci,“ říká Lukáš Vymětal, generální ředitel Agentury pro podnikání a inovace. „U výzvy na podporu vtláčení biometanu mohou žadatelé finance využít na nákup technologií na úpravu bioplynu na biometan a jeho vtláčení do distribuční sítě nebo jeho plnění, například Bio-CNG plnící zařízení včetně plničky a navazující technologie,“ doplňuje Lukáš Vymětal.

Firmy mohou v obou výzvách získat až 65 % způsobilých výdajů zpět formou dotace, maximálně 100 milionů korun na jeden projekt. Podrobné informace o aktuálních výzvách z OP TAK jsou dostupné na webu API: Malé vodní elektrárny – výzva a Vtlačení biometanu – výzva. Program OP TAK navazuje svým zaměřením na program OP PIK (Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost). Je tak pokračujícím stěžejním programem na podporu českých podnikatelů s financováním ze strukturálních fondů Evropské unie.

API má svá zastoupení ve všech krajských městech České republiky, zájemci o dotace z OP TAK zde mohou konzultovat své projekty. Informace je možné získat i telefonicky nebo e-mailem na zelené lince 800 800 777, programy@agentura-api.org. Všechny služby poskytované API zájemcům o dotace jsou zdarma.

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme