Firmy mohou získat podporu na rozšiřování nabíjecí infrastruktury a pořízení elektromobilů

Dne 2. 12. 2019 byla vyhlášena V. Výzva programu Nízkouhlíkové technologie aktivita a) Elektromobilita OP PIK 2014 až 2020.

michelmond / Shutterstock.com

Cílem programu „Nízkouhlíkové technologie, aktivita a) Elektromobilita“ je podpora konkurenceschopnosti podniků a udržitelnosti české ekonomiky prostřednictvím zaváděním inovativních technologií v oblasti elektromobility. Zvýšení využití efektivnějších a spolehlivějších nízkouhlíkových technologií, které se zatím v ČR běžně neuplatňují. Výstupem projektů bude rozšiřování nabíjecí infrastruktury, počet pořízených elektromobilů, čímž se zvyšuje vedle konkurenceschopnosti také celkový inovační potenciál ČR.

Plánovaná alokace na tuto výzvu je 50 mil. Kč (Podporu pro podniky nesplňující definici malých a středních podniků dle přílohy č. 1 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 lze poskytnout maximálně do výše 40 % alokace na tuto výzvu).

Jedná o průběžnou výzvu, kde příjem žádostí o podporu bude probíhat od  06.01.2020 do 28. 5. 2020.

Míra podpory u osobních vozidel kategorie M1 je 30 % pro malé podniky, 25 % pro střední podniky a 20 % pro velké podniky ze způsobilých výdajů projektu.

Míra podpory u osobních vozidel kategorie L, M2, M3, N1, N2 je 40 % pro malé podniky, 35 % pro střední podniky a 30 % pro velké podniky ze způsobilých výdajů projektu.

Podpora je poskytována v režimu de minimis podle Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013.

Min. výše dotace je 250 tis. Kč a maximální do výše dle pravidel veřejné podpory de minimis.

V rámci této výzvy lze na jeden ekonomický subjekt (jedno IČ) podat maximálně 10 žádostí o podporu. Některé podmínky a výběrová kritéria V. Výzvy programu Nízkouhlíkové technologie aktivita a) Elektromobilita byly modifikovány na základě zkušeností z implementace předchozích výzev a diskuse se sociálními partnery.

MPO předpokládá, že tyto změny v rámci V. Výzvy programu Nízkouhlíkové technologie aktivita a) Elektromobilita napomohou ke zvýšení zájmu žadatelů ze strany podnikatelského sektoru o nákup elektromobilů a tím se podaří úspěšně vyčerpat finanční prostředky na alokované realizaci programu.

Výzva je zveřejněna na webu MPO.

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Doprava, logistika

Doporučujeme