Firmy porušují pravopis, registrují si názvy odporující pravidlům

Ještě v devadesátých letech se část podniků snažila registrovat své jméno psané jen velkými písmeny i v případě, že nešlo o zkratku. S nástupem internetu se trend obrátil a některé firmy užívají jen malá písmena v názvu.České firmy velmi často porušují pravidla českého pravopisu. Od devadesátých let se u řady z nich vžila tradice nechat si zapsat oficiální název podniku pouze velkými písmeny. A například místo správného názvu Malešovské strojírny mají zaregistrovaný jazykově chybný název MALEŠOVSKÉ STROJÍRNY.

Podle odborníků přitom takto uvedený název firmy odporuje pravidlům českého pravopisu. „Velkými písmeny by se podle pravidel měl psát pouze název firmy, který tvoří zkratka,“ uvedla Martina Rybová z jazykové poradny Ústavu pro jazyk český Akademie věd České republiky. Velká písmena by se tedy měla objevit jen v názvech firem jako ČKD nebo IBM.

Snaha po velikosti

Proč se řada firem dopouští nepřesnosti a trvá na velkých písmenech také u názvů, které nejsou zkratkou, není podle odborníků jednoduché vypátrat. O důvodech se spíše spekuluje. První možností je, že firmy při zápisu přesně opisují grafickou podobu svého loga. Pokud má tedy podnik v graficky ztvárněné firemní značce jen velká písmena, použije stejný název i při zápisu do obchodního rejstříku. Druhý důvod souvisí s tím, že někteří lidí vnímají velká písmena jako důležitější či váženější.

Možnosti, jak odmítnout jazykově chybný název, přitom státní instituce nemají. „Rejstříkový soud není oprávněn odmítnout návrh, protože obchodní firma podnikatele obsahuje pravopisné chyby či se jinak graficky odlišuje od pravidel českého pravopisu, účelem je snadná zapamatovatelnost firmy,“ konstatovala Eva Angyalossy, mluvčí Krajského soudu v Brně.

Podle ní rejstříkový soud při prvozápisu či změně firmy posuzuje pouze to, že podle § 424 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, obchodní firma nesmí být zaměnitelná s jinou obchodní firmou ani nesmí působit klamavě.

„Rejstříkový soud není oprávněn odmítnout návrh, protože obchodní firma podnikatele obsahuje pravopisné chyby či se jinak graficky odlišuje od pravidel českého pravopisu, účelem je snadná zapamatovatelnost firmy,“ dodává Eva Angyalossy.

Stejný princip platí také u živnostenských rejstříků. „Podmínka souladu názvu obchodní firmy s pravidly českého pravopisu a jazykovými pravidly není živnostenským zákonem stanovena ani jinak upravena, nelze proto návrh takového názvu odmítnout,“ doplňuje Milan Řepka, mluvčí ministerstva průmyslu a obchodu.

Úřad zaregistruje i známku s chybou

Podobně je na tom oblast ochranných známek. Jejich problematiku upravuje zákon č. 441/2003 Sb,. o ochranných známkách, kde definice ochranné známky v § 1 vymezuje, co může být ochrannou známkou, zároveň § 4 upravuje důvody, pro které nelze označení přihlašované k zápisu do rejstříku ochranných známek zapsat.

„Mezi takovými důvody není skutečnost, že označení je tvořeno například gramaticky nesprávným výrazem, zkratkou, kombinací velkých a malých písmen apod., někdy to naopak může být záměr, nadsázka či způsob jako upoutat pozornost spotřebitelů si takto označené zboží vybírat, což je hlavní účel ochranné známky,“ vysvětluje Iva Koutná, ředitelka Odboru ochranných známek Úřadu průmyslového vlastnictví.

Určitým omezením loga přeci jen podléhají. „Takové označení musí být v souladu s dobrými mravy, veřejným pořádkem, nemělo by klamat, nějakým způsobem znevažovat osoby, věci, instituce na jejichž ochraně existuje veřejný zájem, případně je k jejich ochraně Česká republika vázána mezinárodními smlouvami,“ dodává Iva Koutná.

Zatímco u graficky ztvárněného loga může být odchylka od zažitých pravidel výhodou, u textového zápisu v rejstříku může firmám způsobit potíže. Především v oblasti publicity a propagace.

„Neexistuje totiž žádný právní předpis, který by nařizoval, aby se firmy do obchodního rejstříku zapisovaly v souladu s platnými pravopisnými zásadami,“ připouští Martina Rybová.

Firmy nemohou nutit ostatní dělat chyby

Věc má ale pro firmy i odvrácenou tvář. „Na druhou stranu neexistuje ani právní předpis, který by přikazoval, aby v novinách, v telefonních seznamech atp. byly užívány jen ty podoby, které jsou uvedeny v obchodním rejstříku. Lze však doporučit, aby v právních textech, ve smlouvách, dohodách a podobně, byly užity ty podoby, které jsou uvedeny v obchodním rejstříku,“ doplňuje Internetová jazyková příručka Ústavu pro jazyk český.

Tlak firem na psaní názvů velkými písmeny potvrzují i mediální agentury. „V delším psaném textu samozřejmě velká písmena přitahují větší pozornost. Pokud tedy značka chce působit trochu ‚ukřičeně‘, dominantně a důrazně, může to pro ni být správná volba. Psaní názvu velkými písmeny je za nás ale problematické především z toho důvodu, že je prakticky nemožné přimět všechny lidi, aby název napsali tak, jak to značka požaduje. Problém s tím mívají nejen zákazníci, ale často i zaměstnanci a novináři,“ konstatuje Iveta Oršulíková ze společnosti Taste Lovebrand.

„Ideální tedy je, když se název píše vždy s prvním velkým písmenem a ostatní navazují malá tak, jak je to z hlediska češtiny nejsprávnější,“ dodává Iveta Oršulíková. Podle dalších expertů lidé zodpovědní za prezentaci značek vnímají jen reklamní rozměr celé věci a jazyková stránka jim uniká. „Značka a tedy i název je jedním ze základních elementů DNA dané společnosti nebo produktu a proto její prezentace musí být konzistentní napříč všemi oblastmi, s kterými zákazník přijde do kontaktu. Každý kontakt se značkou působí na podvědomí zákazníka a proto je povinností odpovědné osoby dbát na dodržování i zdánlivě malých detailů,” vysvětluje David Krňák ze skupiny komunikačních agentur Publicis One.

Seriózní noviny názvy opravují

Firmy se totiž často domáhají, aby noviny či internetové portály psaly jejich názvy přesně tak, jak je mají zapsané v rejstříku. Seriózní média si však nemohou dovolit porušovat na svých stránkách jazyková pravidla. Mezi médii a firmami tak často vznikají konflikty, které mohou dlouhodobě mediální obraz firmy poškodit.

V posledních letech, zejména v souvislosti s nástupem internetu, se v názvech firem objevuje opačný případ. Firmy si, po vzoru domén, registrují názvy jen malými písmeny, včetně toho počátečního. To média respektují častěji, protože tato odchylka nepůsobí tak křiklavě, jako název psaný jen velkými písmeny.

Ale problém s tím bývá, pokud se má název firmy objevit jako první slovo ve větě. „Ti autoři, kteří míní respektovat obecné pravidlo o psaní velkých písmen na začátku věty, raději zvolí takovou formulaci, aby se daný výraz na začátku věty neocitl,“ uvádí praktickou radu časopis Naše řeč.

Dalibor Dostál

• Témata: Konkurenceschopnost

Doporučujeme