Francie se zaměří na šetrné hospodaření s vodou

Francouzský prezident Emmanuel Macron v prvním dubnovém týdnu představil vládní plán nové vodohospodářské politiky do dalších let.

Plán obsahuje 53 opatření, jejichž cílem je zmírnit dopady globálního oteplování a klimatických změn a snížit spotřebu vody o 10 % v horizontu roku 2030. Klíčovým tématem tohoto plánu je šetrné hospodaření s vodními zdroji, opětovné využití odpadních vod a snižování ztrát vody v distribučních sítích.

Ilustrační fotografie

Kromě zavedení progresivní sazby za vodné a stočné a navýšení rozpočtu vodohospodářských agentur s cílem financovat opravy distribuční sítí bude také spuštěn celostátní portál pro monitoring celkové spotřeby vody. Tyto ambiciózní cíle představují celou řadu příležitostí pro české firmy s know-how v oblasti vodohospodářství.

Francie v posledních letech stále častěji trpí nedostatkem srážek a dlouhotrvajícími obdobími sucha – letošní zima se tak například vyznačovala mimořádným nedostatkem srážek s 32 po sobě jdoucími dny bez deště. Prezident v tomto kontextu proto vyzval jednotlivé aktéry, energetické a průmyslové podniky, rekreační zařízení, zemědělce, ale i domácnosti, aby se chovali hospodárně a dlouhodobě snižovali svou spotřebu vody.

ExportMag.cz: Ve světě vznikne síť ekologických učeben Archimedes s českými technologiemi

Progresivní cena vody a recyklace odpadních vod

Jedním z nástrojů, kterým chce vláda motivovat spotřebitele ke snížení spotřeby vody, bude plošnější uplatňování progresivní ceny vody. Spotřeba prvních několika m3 vody je tak zpoplatněna nízkým tarifem, blízkým výrobní ceně, nad tuto základní spotřebu se ale cena progresivně zvyšuje. Ve výsledku s největší pravděpodobností v průměru dojde ke zvýšení vodného a stočného, což by mělo vést k poklesu spotřeby vody. Jak k tomuto snížení dospět, bude otázkou nových zvyklostí, ale i širokého uplatnění moderních technologií.

Dalším bodem plánu je maximální snaha o opětovné využívání odpadních vod, tj. o recyklaci odpadních vod po několika stupních úprav. Recyklace umožňuje jednak šetřit zdroje jejich opakovaným využitím, ale i snížit objem vypouštěného znečištění.

Ve Francii se aktuálně opětovně využívá pouze 1 % odpadních vod. V tomto ohledu je země výrazně pozadu oproti Izraeli (85 %), Španělsku (14 %), Itálii (8 %), Singapuru či Kuvajtu. Nový vodohospodářský plán si proto klade za cíl zvýšení tohoto podílu na 10 % do roku 2030. V průběhu pěti nacházejících let bude navíc iniciováno 1000 projektů zaměřených na recyklaci a opětovné využití odpadních vod s cílem opětovného využití až 300 milionů m3 odpadních vod. Tento ambiciózní plán zahrnuje celou škálu příležitostí pro odborné firmy z České republiky se špičkovým know-how v oblasti vodohospodářství, jakož i pro dodavatele technologií a nejrůznějších zařízení do plánovaných instalací, ale i poskytovatele služeb a servisu.

Možností opětovného využití odpadních vod je celá řada: v průmyslových podnicích, v zemědělství, ale i v domácnostech. V průmyslové výrobě bude stoupat jejich využití pro proplachování a omývání v různých fázích výrobních procesů, pro chlazení a odpařování v průmyslových procesech elektráren a ropných rafinérií, apod. Konkrétní požadavky na kvalitu vody závisí na jejím specifickém použití, proto po technologiích a site-specific instalacích lze očekávat zvýšenou poptávku.

Co se týče domácností, velmi kvalitně čištěná odpadní voda může být použita například pro splachování toalet, praní prádla, mytí vozů, jako chladící voda v klimatizačních jednotkách, nebo pro zalévání zahrad. Tato servisní voda musí být před opětovným využitím plně biologicky vyčištěna a desinfikována. Ze strany domácností se dá očekávat rostoucí zájem o instalaci domácích úpraven vody a doprovodného zařízení a služeb.

Ilustrační fotografie

Požadavky se zpřísňují

Až dosud relativně nízká cena pitné vody spolu s neomezeným přístupem k vrtům a čerpání vody nepodněcovaly spotřebitele k tomu, aby se o ni zajímali. Dnes je situace mnohem složitější a specifikace výběrových řízení proto stále častěji obsahují jako podmínky snížení spotřeby vody a opětovné využití vyčištěné odpadní vody.

Při stavbě nových budov jsou prioritami ekologická i ekonomická hlediska, ke kterým patří také úspory formou využití šedých odpadních vod (mytí, koupání, pračka, apod.) či využití odpadních vod v domácnostech či veřejných budovách jako zdroje tepelné energie. V oblasti stavebnictví se nabízí různé možnosti využití vyčištěné odpadní vody jako například přísady do betonových směsí.

Velkým konzumentem vody jsou ve Francii také jaderné elektrárny, které by měly investovat do technologií úspornějších z hlediska spotřeby vody a do uzavřených oběhových systémů.

Značnou spotřebu vody však mají i nová odvětví výroby baterií a vodíku.

Potřeba inovací v zemědělství

K největším spotřebitelům vody (58 %) však patří zemědělský sektor. Zemědělství nyní využívá umělých zásobníků, tzv. „bassine“, které v zimě odčerpávají spodní vodu z půdy k následnému využití v létě pro zavlažování plodin. Prezident Macron sice význam existence těchto zásobníků pro zemědělství nezpochybnil, nicméně upozornil na potřebu změn v jejich využívání a na potřebu rozvíjet inovativní metody hospodaření.

Zavlažování zemědělských plodin recyklovanou odpadní vodou bude jednou z možností, jak tohoto docílit. Zemědělství se musí přizpůsobit aktuálním klimatickým výzvám, omezit využívání pesticidů a šetrně zacházet s vodou. Za tímto účelem prezident slíbil zemědělcům podporu ve výši 30 milionů eur na „inteligentní systémy“ využívání vody, jako je například systém kapénkové závlahy. Cílem plánu je také snaha o maximální možné zadržování vody v půdě.

Co nejrychleji by měly být také městské parky, zahrady a sportovní plochy běžně zavlažovány upravenými odpadními vodami či vodou dešťovou. Závlahová voda samozřejmě nesmí obsahovat pevné látky ani bakterie, ale měly by v ní být obsaženy rozpuštěné živiny, což bude znamenat potřebu adekvátních řešení.

Ilustrační fotografie

Motivace a podpora

Ke snižování spotřeby bude motivována i široká veřejnost, mimo jiné formou osvětové kampaně, která bude spuštěna ještě před letní sezonou. Vláda taktéž zvažuje možnosti podpory nákupu instalací na využívání dešťové vody podle lokálních potřeb. Obecně stávající trend k většímu využití dešťových vod představuje další příležitosti pro další české specializované výrobce.

Do letošního léta bude také zaveden nový nástroj pro celostátní monitoring spotřeby vody po vzoru osvědčeného portálu Ecowatt, který byl spuštěn loni v zimě na podporu úspor spotřeby elektřiny a v němž si kdokoliv může ověřit aktuální spotřebu a případná omezení či varování.

Největším spotřebitelem vody je zemědělství, s 58 % celkové spotřeby vody, výrobci energie pro chlazení elektráren spotřebují 12 %,  průmyslové podniky 4 % a 26 % domácnosti, stravovací zařízení a turistické objekty.

Vláda dále slíbila navýšit roční rozpočet vodohospodářských agentur Agences de l’eau (obdoba českých Povodí) o 475 milionů eur pro realizaci nutných investic. Z této částky bude 180 milionů eur použito na urgentní opravy vodovodního potrubí v oblastech, kde je situace nejnaléhavější. Ztráty vody v potrubí ve Francii představují v průměru 20 %, v některých oblastech ale až 50 %.

Důvodem jsou historicky nedostatečné investice do distribučních sítí, ze kterých jen v roce 2020 „uniklo“ až 937 milionů m3, což je ekvivalent roční spotřeby vody 18 milionů obyvatel. Zvýšená poptávka se tak dá očekávat po detekčních zařízeních, moderních technologiích, systémech včasného varování, stavebních strojích a dalším zařízení a službám pro obnovu zastaralé distribuční sítě.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Paříži (Francie). Autorka: Lada Billard, ekonomická specialistka.

• Teritorium: Evropa | Francie | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Voda, odpady a životní prostředí

Doporučujeme