Geomatici a informatici vytvořili technologii pro zpracování téměř 200 let starých katastrálních map

Odborníci ze Západočeské univerzity v Plzni vytvořili ve spolupráci s firmou Gepro technologii a softwarové nástroje pro zpracování a souvislé zobrazení katastrálních map z let 1826–1843. K vidění budou na webu.

Jak vypadala vaše obec v 1. pol. 19. století, kudy vedly cesty a jak se kde říkalo? Originální mapy stabilního katastru jsou zcela unikátní sadou map velkých měřítek, které byly v českých zemích vyhotoveny v letech 1826 až 1843. Jde o rukopisné mapy v měřítku 1:2 880, které se po dokončení litograficky reprodukovaly.

Souvislé zobrazení katastrálního území originálních map stabilního katastru v prostředí KOKEŠ | ZČU

První z tiskových kopií byla vždy uložena ve Vídni jako kontrolní exemplář, tzv. císařský povinný otisk. Ostatní kopie se používaly k běžné práci. Jednotně je v nich na 49 967 mapových listech zmapováno 12 696 katastrálních území. Celková rozloha zmapovaného území, která činí 7932 800 ha, byla pokryta 15 359 513 parcelami.

Odborníci z katedry geomatiky pod vedením Václava Čady a jejich kolegové z katedry informatiky a výpočetní techniky v čele s Pavlem Králem zajistili s využitím metod umělé inteligence a strojového učení automatickou detekci mapových listů a vše, co je nutné pro vytvoření souvislého zobrazení takzvaných ostrovních map stabilního katastru.

„Náš program je vytvořen tak, aby samostatně rozpoznal okraje jednotlivých mapových listů, jejich nomenklaturu a průběh zobrazených katastrálních hranic. Na jednotlivých mapových listech byl také automaticky vytvořen rejstřík zeměpisných vlastních jmen. Všechna toponyma jsou zároveň souhrnně uložena pro kompletní mapovou sadu,“ vysvětluje Pavel Král, který na projektu spolupracoval se svými kolegy ze skupiny zabývající se zpracováním přirozeného jazyka Ladislavem Lencem a Jiřím Martínkem.

Rozpoznání potřebných informací s přesností až 90 % zcela zásadně ovlivnilo automatizovaný proces lokalizace jednotlivých mapových listů do souřadnicových systémů stabilního katastru.

„Zájemci si mapy budou moci prohlédnout v souvislém zobrazení, budou moci využívat zoom nebo si například souběžně zobrazit mapu zachycující aktuální stav a s jejím využitím se orientovat v daném území,“ upřesňuje vedoucí projektu Václav Čada z katedry geomatiky Fakulty aplikovaných věd.

Originální mapy stabilního katastru v ostrovním zobrazení z roku 1830 | ZČU

Vytvoření metodiky, technologie a realizace programového vybavení na tvorbu souvislého zobrazení originálních mapových listů map stabilního katastru v závazném souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální bylo cílem projektu Vývoj technologie pro automatizaci tvorby bezešvé a georeferencované originální mapy stabilního katastru z let 1826–1843 a prováděcího software (zkráceně BAGOM), který vypsal v roce 2019 Zeměměřický úřad v Praze. Jeho nositelem se stala právě Fakulta aplikovaných věd ZČU společně se softwarovou společností Gepro

Výzkumný tým firmy Gepro pod vedením Petra Doubravy rozšířil interaktivní grafický systém Kokeš tak, aby dokázal využít rozpoznané informace, a zajistil tak souvislé zobrazení jednotlivých katastrálních území (obcí) stabilního katastru.

Originální mapy stabilního katastru jsou unikátním zdrojem informací o pozemkové držbě v daném území, využití území a způsobu obhospodařování v souladu s přirozenými zákonitostmi využívání krajiny, ale také důležitým podkladem pro územní plánování.

Vedle protierozních opatření je možné získat z těchto podkladů přehled o způsobu zadržování vody v území, optimální komunikační síti, charakteru sídel, ale i dalších hospodářských zařízeních, jako jsou mlýny, hamry, prádelny či pily využívající energetický potenciál vodních toků. Jsou v nich zaznamenána důlní díla a lomy, včetně vazeb na rozvíjející se infrastrukturu železniční dopravy.

„Mapování rakouské monarchie pro založení stabilního katastru byl naprosto unikátní projekt založený na vědeckých základech a organizačních dovednostech státní správy, který byl jednotně metodicky vedený z úrovně dvorské kanceláře až na úroveň jednotlivých berních okresů. Dodnes tento projekt nebyl překonán. Vznikl díky němu jednotný systém pozemkové evidence pro vyměření spravedlivé pozemkové daně. Záměrem bylo také povzbudit a ozdravit zemědělství, protože na pozemkové dani tehdy byla založena fiskální politika monarchie. Dodnes má více než 75 % současných katastrálních map svůj původ v mapovém operátu stabilního katastru v sáhovém měřítku,“ přibližuje kvality mapování v 1. pol. 19. stol. geomatik Václav Čada. „Projekt obdobného rozsahu se nám v uplynulých dvě stě letech nepodařilo zopakovat,“ upozorňuje.

Díky práci geomatiků a informatiků bude moci v budoucnu kdokoliv využívat souvislé zobrazení originálních map stabilního katastru v systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální. K dispozici budou na mapovém portálu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního

Redakčně upravená tisková zpráva Západočeské univerzity

• Oblasti podnikání: Software a ICT služby | Věda, výzkum a vývoj

Doporučujeme