Hongkong podpoří svou ekonomiku zasaženou pandemií miliardami dolarů

Hospodářství Hongkongu, ochromené v druhé polovině minulého roku obchodní válkou Čína – USA a protivládními protesty, vykázalo za rok 2019 záporný přírůstek -1,2 %. Od začátku tohoto roku Hongkong čelí stejně jako celý svět pandemii koronaviru. Proto i v tomto roce je vládou očekáván pokles výkonnosti ekonomiky v rozpětí -1,5 až + 0,5 %; zahraniční ratingové firmy očekávají dokonce propad o -5 %.

Vládní opatření na restart ekonomiky a podnikání v souvislosti s epidemií koronaviru zahrnují tři kroky v celkovém objemu 287,5 mld. HKD (36,9 mld. USD), což reprezentuje 10 % HDP. Jedná se o mimořádná opatření zahrnutá do státního rozpočtu na rok 2020–2021 v hodnotě 120 mld. HKD a dvě kola Fondu proti epidemii koronaviru v objemu 30 mld. HKD z 21. února a 137,5 mld. HKD z 8. dubna 2020. Snahu hongkongské vlády o podporu místního hospodářství je nutno doplnit o čtyři ekonomické balíčky v hodnotě 30 mld. HKD v druhé polovině roku 2019 ještě před epidemií koronaviru.

Mimořádná opatření v rámci nového státního rozpočtu v objemu 120 mld. HKD, zveřejněná 26. února 2020, zahrnují garance státu za půjčky s nízkou sazbou pro malé a střední podniky/MSP s názvem „SME Financing Guarantee Schneme/SFGS“, snížení daně ze zisku na maximální výši 20 tis. HKD, zrušení poplatků za registraci podnikání i firmy, zrušení části daně z nemovitosti, dotace na poplatky za energie a vodu pro domácnosti, dotace pronájmu a poplatků pro firmy vč. kulturních podniků a zámořských linek.

První kolo Fondu proti epidemii koronaviru v objemu 30 mld. HKD bylo v plné šíři představeno 21. února 2020. Jeho součástí je balíček na podporu firem a ochranu pracovních míst v hodnotě 16,9 mld. HKD a dále dotace pro cestovní kanceláře, restaurace a podnikové kantýny i pouliční prodejce občerstvení a malé hotely. Jen na podporu maloobchodu směřovala jednorázová podpora v objemu 5,6 mld. HKD. Další finanční podporu získaly dopravní firmy, výstavnictví, kulturní sektor, vědecké parky. Zvláštní částka byla určena na rekvalifikaci pracovníků. Další opatření na podporu stavebního sektoru z 1. dubna podpořila jednotlivé pracovníky, konzultanty i kontraktory.

Druhé kolo Fondu proti epidemii koronaviru s masivním objemem 137,5 mld. HKD z 8. dubna 2020 podporuje jednotlivce i vybrané sektory. Základ tvoří schéma na podporu zaměstnanosti v objemu 80 mld. HKD, podle kterého stát garantuje výplatu poloviny průměrné měsíční mzdy zhruba dvěma milionům pracovníků pro příštích šest měsíců. Dále vybrané sektory získají podporu ve výši 21 mld. HKD; jedná se o 16 sektorů včetně stravování, vzdělání, dopravy, turistiky, stavebnictví atd. Garanční schéma pro malé a střední podniky SFGS bylo současně navýšeno o téměř 17 mld. HKD. Mezi další opatření patří zvláštní podpora městské dopravy nebo odklad platby daní o 3 měsíce.

Ještě před vypuknutím epidemie koronaviru hospodářství Hongkongu čelilo ekonomickým výzvám v podobě obchodní války mezi Čínou a USA nebo od června 2019 v důsledku pouličních nepokojů, které odrážely názor obyvatel na vládou navrhovaný extradiční zákon. Vláda proto přijala čtyři kola podpůrných opatření od srpna do prosince 2019v celkovém objemu 30 mld. HKD na podporu podniků, udržení zaměstnanosti a zmírnění nákladů obyvatel. Opatření zahrnovala zrušení poplatků pro postižené sektory a jejich finanční podporu, snížení nájmů provozoven, podporu exportních aktivit, odklad platby daní.

Opatření cílila zejména na nejvíce postižené sektory, jako jsou turismus, doprava, logistika a námořnictví, maloobchod, stravování, stavebnictví, zemědělství a rybolov. Součástí této fáze podpory ekonomiky bylo vyhlášení garančního finančního schématu pro MSP (SFGS), které se rozšířilo zejména v průběhu tohoto roku. Schéma umožňuje MSP získat půjčku s nízkou sazbou s garancí státu. Bylo zavedeno již v létě 2019 a postupně se garance státu navyšovala z 80 % až na 100 %, kdy první žádosti s touto lukrativní garancí je možné podávat od 20. dubna 2020.

Základním pilířem místního hospodářství jsou malé a střední podniky, které tvoří 98 % z 350 tis. podnikatelských subjektů a na tvorbě HDP se podílí 41 %. Proto stát tomuto segmentu firem věnuje zvýšenou pozornost. Podpora MSP zahrnuje jak vládní opatření v podobě garančního schématu SFGS, tak koordinovaný přístup bankovního sektoru ve formě  mechanismu s názvem „Banking Sector SME Lending Coordination Mechanism“. Ten iniciovala centrální banka Hong Kong Monetary Authority ve spolupráci s komerčními bankami dne 11. února 2020. Mechanismus zahrnuje odklad splátek a rozšíření úvěrů, u zahraničího obchodu prodloužení splatnosti a podobná opatření se týkají i dopravního sektoru.

Dne 3. dubna 2020 Centrální banka společně s Hong Kong Mortgage Corporation Insurance Ltd. doplnila podporu MSP o opatření k navýšení likvidity bankovního sektoru. Úroveň regulovaných rezerv bank byla snížena, čímž se kapacita pro půjčky zvýšila o 200 mld. HKD a byla zmírněna pravidla pro splácení starých půjček a přijata další opatření k zajištění cash-flow firem. A nakonec 17. dubna bylo v rámci koordinovaného bankovního mechanismu zveřejněno „schéma předem schválených platebních prázdnin u starých půjček“, který se týká 80 % korporátních dlužníků, kteří budou mít jen oznamovací povinnost o způsobu využití tohoto instrumentu.

Přijatá opatření budou mít výrazný dopad na fiskální pozici země. Plánovaný deficit státního rozpočtu pro finanční rok 2020–2021 ve výši 139,1 mld. HKD (4,8 % HDP) byl vládou již revidován na 276,6 mld. HKD (9,5 % HDP). Negativní vývoj hospodářství nezůstal bez povšimnutí mezinárodních ratingových institucí. Firma Fitch dne 20. dubna 2020 snížila rating Hongkongu na AA- s výhledem stabilní. Ve zdůvodnění uvedla očekávaný propad HDP o 5 % v tomto roce a sílící vliv kontinentální Číny na dění nejen ekonomické v Hongkongu, což mělo za následek ostrou reakci místní vlády.

Oživení hongkongské ekonomiky, jedné z nejvíce otevřených ekonomik na světě, bude závislé zejména na globálních aspektech, kterými je boj s pandemií koronaviru nebo vývoj obchodních sporů mezi Čínou a USA. Do jaké míry restart hospodářství ovlivní vnitropolitické klima, lze těžko předpovídat.

Informace poskytnuta Generálním konzulátem České republiky v Hongkongu (Čína).

• Teritorium: Hongkong

Doporučujeme