Zdroj: CzechTrade

Investiční příležitosti v Chile

Chile, ležící na západním pobřeží Jižní Ameriky, je jednou z nejstabilnějších a nejrozvinutějších ekonomik v regionu a zaslouží si pozornost českých investorů.

Se svou otevřenou ekonomikou, příznivým podnikatelským prostředím a rozmanitými obchodními příležitostmi je Chile atraktivní destinací pro české investory, kteří hledají vhodné místo pro expanzi na mezinárodní trhy. Ačkoliv mnohé české firmy již do Chile své výrobky dovážejí, potenciál kapitálových investic zůstává do značné míry nedotčen.

Ilustrační fotografie

Úvod

Chile jako místo ekonomické a politické stability v LATAM

V porovnání s ostatními zeměmi Latinské Ameriky je Chile politicky a ekonomicky stabilní zemí s kvalifikovaným lidským kapitálem, s atraktivními státními pobídkami a spolehlivou legislativou.

Země má stabilní politické prostředí charakterizované demokratickým zřízením a silným právním řádem. Má tradici politické stability, což vytváří příznivé podmínky pro podnikání a investice. Nicméně občasné protesty a sociální nepokoje, jako ty, které se odehrály na podzim roku 2019, poukazují na nutnost trvalé pozornosti vůči sociálním a politickým otázkám. Navíc se v zemi připravuje již druhé referendum o nové ústavě, která také může mít vliv na zahraniční investory, především ty v těžařství.

Chilská ekonomika je jednou z nejsilnějších v Latinské Americe, s HDP na obyvatele v přepočtu na kupní sílu blížícím se 30 000 amerických dolarů. Je členem OECD a má ze všech zemí Latinské Ameriky nejlepší skóre v žebříčku Ease of Doing Business (OECD, 2023). Chile získalo pozitivní investiční ratingy od různých mezinárodních ratingových agentur, jako jsou Standard & Poor’s (A) (S&P Global Ratings, říjen 2022), Moody’s (A2 stable) (Moody’s, květen 2023) Fitch (A-) (FitchRatings, prosinec 2022).

Ekonomika Chile je tržně orientovaná s výrazným zaměřením na vývoz mědi, ovoce, ryb a lesnických produktů. Země těží ze stabilní makroekonomické politiky, nízké míry inflace a otevřeného obchodního režimu – má podepsáno dohody o volném obchodu s 65 zeměmi pokrývající 88 % světového HDP (2021) (International Trade Administration, 2022). Závislost na vývozu mědi a jiných kovů ovšem zemi vystavuje riziku kolísání globálních cen těchto komodit, což se projevuje například na vývoji kurzu pesa vůči ostatním měnám. Chile má stabilní finanční sektor, který poskytuje širokou škálu finančních služeb přizpůsobených zahraničním investorům.

Chilská společnost je rozmanitá s kombinací domorodých a evropských vlivů. Disponuje vzdělanou a kvalifikovanou pracovní silou se silným zaměřením na technické vzdělání a vědu, čehož investoři mohou využít pro podporu svých podnikatelských aktivit a podporu inovace.

Ilustrační obrázek

Významného pokroku dosáhlo Chile ve využívání technologií a inovací, zejména v oblastech obnovitelné energie, těžby a zemědělství. Vláda aktivně podporuje inovace a podnikání prostřednictvím různých vládních iniciativ a programů. Například Start-Up Chile, jeden z deseti nejlepších inkubátorů pro start-upy na světě, přitahuje mezinárodní podnikatele a podporuje živý ekosystém start-upů.

Chile čelí různým environmentálním výzvám. Dopady změny klimatu, jako jsou nedostatek vody a zvyšující se teploty, představují rizika pro zemědělství a na vodu náročná odvětví. Chile aktivně řeší tyto problémy a stanovilo si ambiciózní cíle pro rozvoj obnovitelné energie, kterých dosahuje finanční podporou udržitelných projektů.

Co se týče legislativy, chilský právní rámec podporuje příliv zahraničních investic. Chile má otevřené a příznivé investiční prostředí, kde je se zahraničními investory obecně zacházeno stejně jako s domácími investory a mají stejná práva a ochranu. Země navíc nabízí investiční pobídky, zaručuje právní ochranu a poskytuje mechanismy pro řešení investičních sporů. Obchod navíc podporují dvě speciální ekonomické bezcelní zóny na jihu a severu země. Nicméně, podniky musí překonávat složité předpisy a byrokratické postupy, které někdy brzdí efektivitu a inovace.

Oblíbený cíl zahraničních investorů

Co se týče přímých zahraničních investic, známé pod anglickou zkratkou FDI (Foreign Direct Investment), těší se Chile v porovnání s ostatními zeměmi Latinské Ameriky značné popularitě. V letech 2021–2022 bylo druhým, respektive čtvrtým největším příjemcem zahraničních investic, předstihnuto pouze značně většími ekonomikami Brazílie, Mexika a Kolumbie. Fakt, že se poměrně malé Chile drží v tomto žebříčku tak vysoko, poukazuje na jeho značnou atraktivitu pro zahraniční investory.

Graf zahraničních investic v Chile
Zdroj: Banco Central de Chile

V samotném Chile objem zahraničních investičních toků roste od roku 2017 (s výjimkou roku 2020 vinou pandemie covidu-19). Roku 2021 zaznamenalo příliv kapitálu v hodnotě 15,25 miliardy USD (325 miliard korun), což je o 66 % více než v předchozím roce. Zahraniční investoři tak v roce 2021 v Chile vlastnily kapitál v hodnotě přibližně 250 miliard USD.

Graf celkové hodnoty zahraničního kapitálu v Chile
Zdroj: Banco Central de Chile

Hlavním zahraničním investorem v Chile v roce 2022 byla Kanada, následována USA, Nizozemskem, Velkou Británií a Španělskem. Největší pozornosti investorů se těší těžařství, tradičně nejdůležitější odvětví v Chile. Mezi další sektory patří 2. finanční služby, 3. elektřina, plyn a voda, 4. maloobchod.

Graf toku zahraničních investic do Chile podle sektoru
Graf toků zahraničních investic do chilských sektorů
Zdroj: Banco Central de Chile
Graf zahraničních investicí v Chile dle sektorů
Zdroj: Banco Central de Chile

Příliv a odliv českých investic se v minulosti vyvíjel na základě ekonomické a politické situace v zemi. Odlivy kapitálu v letech 2014 a od roku 2019 byly zapříčiněny změnami v regulacích a legislativě, zvýšením daní v těžařském sektoru, sociálními nepokoji a politickou nestabilitou. Fakt, že nejvyšší roční příliv investic měl hodnotu pouze něco přes 46 milionů korun, ovšem ukazuje, že čeští investoři zatím v Chile příliš aktivní nejsou.

Graf přílivů a odlivů českých investic v Chile
Zdroj: ceicdata.com

Vliv politické situace na chování investorů

Politická a ekonomická situace v zemi mohou mít výrazné dopady na příliv zahraničních investic. Ačkoliv je Chile poměrně stabilní zemí, v posledních letech prochází poměrně významnými politickými změnami. Obyvatelé reagují na nerovné nastavení sociálních poměrů ve společnosti. Proces vyvrcholil hlasováním o nové ústavě, která měla nahradit tu stávající z dob vojenské diktatury, kladoucí velký důraz především na volný trh. Nová ústava, napsána levicovou koalicí, se nesetkala s nadšením zahraničních investorů, pro které byla „ústavou nejistoty“ kvůli novým pravidlům, které přinášela do oblasti těžařství, vlastnictví vody atp. Představený koncept byl však v referendu v září 2022 zamítnut.

Ve volbách v květnu 2023 byli v referendu vybrání noví zástupci, kteří napíší spolu novou ústavu, o které se bude hlasovat v dalším referendu v prosinci 2023. Tentokrát volby vyhrál pravicový blok. Nejistota každopádně přetrvá až do doby, kdy bude ústava napsána a bude jasné, jaká nová pravidla budou ve společnosti platit.

• Teritorium: Amerika | Chile | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Investice

Doporučujeme