Jak ovlivní firmy nová směrnice o ESG? Přinášíme shrnutí vývoje v tematice ESG za rok 2022

ESG reporting se bude už velice brzy řídit standardy definovanými v nové směrnici CSRD. Ta bude platná od roku 2024 a povinnost ESG reportování tak ovlivní mnohonásobně větší počet firem než dosud.

V tomto článku přibližujeme aktuální stav připravované legislativy v oblasti nefinančního reportování udržitelnosti (ESG). Dozvíte se, jakým firmám a kdy budou povinnosti postupně vznikat. Na finální podobu jednotlivých standardů a metodologií se ještě čeká. Avšak již v tuto chvíli jsou známy konkrétní témata ESG reportingu, které níže analyzujeme, a to hlavně ve vztahu k cirkulární ekonomice. 

Ilustrační fotografie

Evropské standardy udržitelnosti (ESG) definuje agentura EFRAG, výstupem je standardizace ESRS

Na úvod stručně k historii pro lepší pochopení kontextu. Vznik standardů pro vykazování udržitelnosti iniciovala Evropská komise již v roce 2001. Proto vznikla agentura EFRAG neboli poradní skupina pro účetní výkaznictví. Jejími členy jsou vládní i nevládní organizace a české zastoupení zde reprezentuje právní a účetní společnost Frank Bold.

Agentura EFRAG stojí za aktuálními standardy ESG reportingu, nazývané ESRS. Ty byly překlopeny do směrnice NFRD, kterou se evropské firmy dosud řídily. Týkala se však pouze firem s více jak 500 zaměstnanci. Příští rok vstupuje v platnost nová směrnice CSRD, která přináší povinnost nefinančního reportingu pro mnohem širší okruh firem.

Jakých firem se bude týkat nová směrnice nefinančního reportingu CSRD?

Povinnost nefinančního reportování témat ESG se bude nově týkat také firem, které splňují alespoň 2 z následujících podmínek – firma má více jak 250 zaměstnanců, obrat společnosti činí více jak 40 milionů eur ročně, případně aktiva firmy přesahují hodnotu 20 milionů eur. Zároveň se nefinanční reporting ESG bude týkat všech společností, které jsou kótované na burze, a to i malých či středně velkých firem.

„Tím se značně rozšíří reportovací povinnost napříč evropskou firemní sférou. Razantní bude nárůst povinných reportů ESG i v České republice. Nyní reportuje nefinanční data pouze 50 českých podniků, ale s nástupem účinnosti nové směrnice CSRD se bude jednat odhadem až o 1 500 firem. I když se na první pohled může zdát, že ESG se týká jenom velkých firem, není tomu tak. Dalších tisíců malých a středních podniků se povinnosti ESG reportingu dotknou nepřímo – jsou totiž v pozici obchodních partnerů (dodavatelů či subdodavatelů) těchto velkých firem,” doplňuje Laura Mitroliosová, CEO společnosti CIRA Advisory.

 • Termíny účinnosti nové směrnice se však pro firmy různí. Například společnosti, které mají povinnost reportovat nefinanční data již nyní, se musí adaptovat na nové podmínky od roku 2024. Firmy, které splňují 2 ze 3 definovaných podmínek, čekají změny od roku 2025. Malé a střední podniky, které jsou kótované na burze, pak mají čas až do roku 2026.

Nová směrnice CSRD zavádí princip dvojí materiality. O co se jedná?

„Některá témata nefinančního reportingu ESG si budou firmy moci zvolit pomocí pravidla tzv. dvojí materiality. Tedy dle toho, zda je určité téma z oblasti udržitelnosti pro danou firmu relevantní, významné. K tomu bude důležité posoudit nejen, jak firma přímo ovlivňuje své okolí, ale i jaké vnější podmínky ovlivňují činnost daného podniku. Tím chce evropská legislativa zahrnout do reportingu zájmy všech stakeholderů, tedy zainteresovaných osob, které mají s působením firmy co do činění,” vysvětluje Mitroliosová.

Obecná témata toho, co se musí reportovat, však budou platit pro všechny firmy. Po zhodnocení principu dvojí materiality pak už firmy volí témata z jednotlivých kategorií ESG. Například pro oblast životního prostředí se bude jednat o výběr z těchto 5 témat:

 1. Celkové cíle firmy v oblasti klimatu
 2. Znečišťování vody a půdy
 3. Vodní zdroje
 4. Biodiverzita a ekosystémy
 5. Cirkulární ekonomika a využívání zdrojů

Nová směrnice CSRD stanovuje pro firmy i tzv. sektorová témata nefinančního reportingu

V sociální oblasti jsou navržena témata:

 1. Rovná práva a příležitosti, pracovní podmínky a dodržování lidských práv
 2. Pracovníci v dodavatelsko-odběratelském řetězci
 3. Ovlivněné komunity
 4. Koncový zákazník

Pro část governance, která má největší historické zkušenosti s reportováním, určuje směrnice 2 témata:

 1. Způsob řízení firmy včetně posouzení rizik a kontrolního systému (protikorupční opatření apod.)
 2. Popis organizační struktury firmy a principů zodpovědného podnikání

“Blíže nedefinovaná jsou prozatím tzv. sektorová témata nefinančního reportingu. Ta se budou vztahovat na konkrétní odvětví podnikání, ve kterém firma působí. Sektorová témata si tedy firmy nebudou moci volit, ta pro ně budou přímo stanovena. V praxi to bude vypadat tak, že jiná sektorová témata bude řešit například energetická firma než společnost podnikající třeba ve farmacii. Obzvlášť na tato oborová témata se tedy firmy budou muset dobře připravit. Právě pro oblast energetiky jsou i v důsledku aktuálního vývoje evropského trhu s energiemi velká očekávání,” apeluje Mitroliosová.

Na konkrétní podobu ESRS standardů se nyní čeká, k nahlédnutí jsou pouze návrhy z dubna 2022

“Do konce března 2022 probíhalo připomínkování standardů ESRS, které budou tvořit konkrétní a podrobnou metodologii k nefinančnímu ESG reportingu. Předpokládá se, že by mělo dojít k překlopení většiny návrhů, a již brzy tak budeme znát finální podobu této metodologie včetně všech témat nefinančního reportingu,” uvádí Mitroliosová.

Pro téma cirkulární ekonomiky zahrnují standardy například tyto metodické kroky:

 • Zavedení politik pro management zdrojů a principů cirkulární ekonomiky

Tedy jak firma plánuje zavést používání obnovitelných zdrojů ve svém provozu a jak bude eliminovat používání neobnovitelných zdrojů.

 • Stanovení měřitelných cílů (KPI)

Jaké metriky si firma určí pro eliminování odpadu a využití neobnovitelných zdrojů. A naopak jak bude měřit zapojení obnovitelných zdrojů a cirkulárního využití materiálů.

 • Měření vstupů

Jaká bude celková váha vstupních materiálů pro firemní provoz. V jakém podílu budou v tomto obnovitelné zdroje.

 • Měření odpadů

Kolik odpadu firma vyprodukuje. Jak se jí daří znovupoužívat zdroje a recyklovat. Kolik zdrojů končí likvidací na skládkách, ve spalovnách nebo kompostováním.

 • Dopad na finance firmy

Jak ovlivnilo firmu zapojení strategií oběhové hospodářství na finančních výsledcích. Jaké nové příležitosti a rizika tím pro firmu vznikají?

Pro samotné reportování bude tedy také důležitý sběr dat. Pokud firma zároveň nechce do prvního reportu uvádět nelichotivé údaje, neměla by se zaváděním principů cirkulární ekonomiky a jednotlivých témat ESG příliš otálet.

Je lepší být připraven, než zavádět povinné normativy na poslední chvíli. Další vývoj metodologie pro ESG reporting dále sledujeme a budeme vás tímto procesem rádi provádět.

Zdroj: CIRA Advisory

• Teritorium: Česká republika | Evropa
• Oblasti podnikání: Management

Doporučujeme