Jak paragrafy využít ve svůj prospěch

Zákon 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ nebo Zákon), je účinný již několik let a stále se ve své praxi setkávám s tím, že si zadavatelé veřejných zakázek nejsou vědomi možností, které jim tento zákon přináší, a to zejména v oblasti vyhrazených změn závazku ze smlouvy.

Je to bohužel v neprospěch těchto zadavatelů, kteří by při správném využití ustanovení § 100 zákona v kombinaci s ustanovením § 222 zákona dokázali překonat současnou turbulentní dobu mající vliv na změny cen zakázek v průběhu jejich realizace.

Ilustrační fotografie

Záměrem konceptu změn závazku ze smlouvy dle ZZVZ je především umožnit řešit zadavateli jak změny, které mohou být předvídány nebo jsou obvyklé, tak situace, které jsou nepředvídatelné a jejich řešení je nezbytné k úspěšnému dokončení realizace veřejné zakázky.

Je proto s podivem, že jen velmi málo zadavatelů se vydává cestou vyhrazených změn závazku ze smlouvy. Jejich koncepce je přitom poměrně jednoduchá a při dodržení základních podmínek není zadavatel téměř limitován ve svých požadavcích.

Tři skupiny, tři účely

Změny dle § 100 zákona jsou členěny do třech skupin, každá z těchto změn slouží pro jiný účel a zároveň může zadavatel využít v jedné veřejné zakázce všechny tyto změny. Zadavatel si může vyhradit změnu v osobě dodavatele, pořízení nových služeb nebo stavebních prací, které nebyly předmětem původní veřejné zakázky, a především změnu rozsahu, která tvoří první skupinu těchto změn.

Jedná se o změny dle § 100 odst. 1 ZZVZ. Základní podmínkou využití této změny je skutečnost, že si ji zadavatel předem vyhradil v zadávací dokumentaci, tedy že byli všichni potenciální účastníci informováni o tom, že si zadavatel toto právo vyhrazuje a může dojít v průběhu plnění veřejné zakázky k její změně.

Druhou a neméně důležitou podmínkou je povinnost jasně definovat podmínky pro tuto změnu a její obsah jednoznačně vymezit, tedy říct, co se bude měnit a za jakých podmínek. V neposlední řadě pak nesmí dojít ke změně povahy veřejné zakázky, jinými slovy nemůže začít zadavatel pořizovat úplně jiné plnění, než které měl původně definováno v zadávací dokumentaci.

Pakliže zadavatel naplní tyto podmínky, může si vyhradit změnu závazku ze smlouvy nejen například v objemu zboží, služeb nebo stavebních prací, ale i ve změně ceny smlouvy, jednotlivých položek, termínu plnění a dalších obchodních a platebních podmínek.

Změna kurzů i změna cen

Do současné doby byla využívána tato změna zejména ve vztahu ke změně kurzu měn, kdy zadavatel přebíral kurzové riziko. Dalšími případy využití pak bývala pravidelná valorizace hodinových mezd nebo změna sazby DPH. Nicméně současná doba přivádí zadavatele k tomu, že je třeba myslet i na změnu cen, zejména u stavebních prací a termínu realizace.

Mnoho zadavatelů se dostává do patové situace v okamžiku, kdy vysoutěží pevný termín realizace a opomenou si vyhradit v zadávací dokumentaci, za jakých podmínek může dojít k prodloužení doby realizace. Druhou neméně problematickou situací je pak velmi dynamický vývoj cen ve stavebnictví, kdy se mnoho dodavatelů dostává do situace, že nejsou schopni plnit smlouvy za stávajících podmínek.

Myslete na změnu závazku

Pakliže zadavatel v současné době připravuje veřejnou zakázku nebo je aktuálně v běhu lhůty pro podání nabídek, lze více než doporučit do zadávacích podmínek vyhradit změnu závazku ze smlouvy ve vztahu k ceně díla podle aktuální míry inflace měřené indexem cen stavebních prací, cen stavebních děl a nákladů stavební výroby dle Českého statistického úřadu a ve vztahu k termínu plnění a pak prodloužení o dobu, o kterou nebylo možné dílo realizovat z důvodů objektivně nespočívajících na straně zhotovitele.

V neposlední řadě bych pak upozornila na možnost změnit i rozsah dodávek, služeb a stavebních prací. Zde pak má zadavatel možnost vyhradit si navýšení například konkrétních položek výkazu výměr co do jejich objemu či rozsahu. Jasně definované vyhrazené změny závazku ze smlouvy předkládají zadavatelům široké možnosti řešení nenadálých situací, které nastávají nejen v současné době.

Převzato z časopisu Komora. Autorka článku: Lucie Moravčíková, Otidea Admin

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby

Doporučujeme