Jak provádět pracovnělékařské prohlídky u zaměstnanců

Jednou z povinností zaměstnavatele je mimo jiné zajištění provedení pracovnělékařské prohlídky, a to jak u zaměstnanců, tak i u osob, s nimiž teprve vstupuje do pracovněprávního vztahu. Vzhledem k tomu, že v roce 2017 prošly dotčené právní předpisy citelnými novelami, dovolujeme si v následujícím článku stručně shrnout základní pravidla prováděných prohlídek.Důvodem a hlavním účelem provádění prohlídek je zjištění aktuálního stavu zaměstnanců či budoucích zaměstnanců a zajistit, aby nevykonávali takovou práci, která by mohla ohrožovat život a zdraví, ať už jich samotných, či třetích osob.

Co se týče vstupní lékařské prohlídky, zde platí, že musí být vykonána vždy před vznikem pracovního poměru (tj. pracovněprávního vztahu založeného pracovní smlouvou) či právního vztahu založeného některou z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (tj. dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti).

V praxi je tedy třeba zajistit, aby se osoba podrobila pracovnělékařské prohlídce před tím, než fakticky nastoupí do práce – pozor, pokud bude taková osoba shledána zdravotně nezpůsobilou, sjednaný pracovněprávní vztah nevznikne a osoba do práce nenastoupí. Provedení prohlídky hradí zaměstnavatel, a to všem úspěšným uchazečům (tj. osobám, s nimiž následně uzavřel pracovněprávní vztah) a také uchazečům o práci v noci či mladistvým. Úhrada nákladů jiným osobám (tj. neúspěšným uchazečům) je pouze otázkou dobré vůle zaměstnavatelů.

Opakované (periodické) pracovnělékařské prohlídky bývají prováděny odlišně pro jednotlivé kategorie prací s přihlédnutím k věku zaměstnance. Pro větší přehlednost jsou jednotlivé kategorie se lhůtami zobrazeny v tabulce. Zvláštní pravidla platí pro zaměstnance, kteří vykonávají práci v noci (prohlídka 1x za 2 roky) a pro řidiče z povolání (1x za 2 roky u zaměstnanců do 49 let, 1x ročně u zaměstnanců starších 50 let).

Periodické pracovnělékařské prohlídky zaměstnanců

Kategorie Příklad Lhůty pro prohlídku
Kat. 1
Práce tzv. „bezrizikové“
Administrativní práce,
lehké manuální práce;
1x za 6 let do 49 let věku;
1x za 4 roky u zaměstnance staršího 50 let;
Kat. 2
Mírně rizikové práce
Práce spojené s přenášením těžkých břemen
(30–50 kg u mužů, 15–20 kg u žen);
1x za 4 roky do 49 let věku;
1x za 2 roky u zaměstnance staršího 50 let;
Kat. 2R
Práce s riziky
Takové práce, u nichž nejsou splněny limity pro zařazení
do kategorie rizikových prací. Posuzováno individuálně;
1x za 2 roky bez ohledu na věk zaměstnance;
Kat. 3
Rizikové práce
Skladníci, svářeči; 1x za 2 roky bez ohledu na věk zaměstnance;
Kat. 4
Vysoce rizikové práce
Pracovníci v laboratořích, osoby nakládající s vysoce
nebezpečnými látkami
1x ročně bez ohledu na věk zaměstnance.

Vedle výše uvedených „běžných“ pracovnělékařských prohlídek rozlišují právní předpisy ještě tzv. mimořádnou prohlídku, která se provádí tehdy, pokud lze předpokládat, že došlo ke změně, či ztrátě zdravotní způsobilosti, či zvýšení míry rizika – příkladem jsou situace, kdy byl zaměstnanec dlouhodobě v pracovní neschopnosti (déle než 8 týdnů), prodělal pracovní úraz s vážnými následky, došlo ke zhoršení pracovních podmínek atp.

V některých případech se při skončení pracovněprávního vztahu provádí rovněž tzv. výstupní prohlídky. Ty mohou být provedeny na žádost zaměstnance, či zaměstnavatele. Pokud však zaměstnanec například vykonával práci zařazenou do kategorií 2R, 3 nebo 4, případně utrpěl pracovní úraz či nemoc z povolání, je provedení výstupní prohlídky povinné.

Pozor, za nesplnění povinnosti zajistit u zaměstnanců pracovnělékařské prohlídky, ať už vstupní, periodické, či mimořádné, bývají ukládány peněžité pokuty, mnohdy v řádech statisíců.

Převzato z časopisu Komora. Autor článku: Iveta Zetochová

• Oblasti podnikání: Služby | Vzdělávání, lidské zdroje

Doporučujeme