Jak umožnit zaměstnancům zvyšování kvalifikace?

Co je to zvyšování kvalifikace? Jaké má v této souvislosti zaměstnavatel povinnosti vůči zaměstnanci? Kdy a za jakých podmínek lze uzavřít kvalifikační dohodu?Zaměstnavatelé se nezřídka octnou v situaci, kdy jsou zaměstnancem požádáni o umožnění tzv.
zvýšení kvalifikace, nebo kdy se sami za účelem rozšíření provozu či změny výroby rozhodnou rozšířit znalosti některých zaměstnanců a tím zvýšit jejich uplatnění v provozu. Jak je výše naznačeno, zvýšením kvalifikace je tedy zvýšení nebo rozšíření stávající kvalifikace zaměstnance, ať už formou déletrvajícího studia, či formou jednorázových školení.

Jako příklad lze uvést rozšíření řidičského průkazu o nové skupiny. Zaměstnanci, který si (v souladu s potřebou zaměstnavatele) zvyšuje stávající kvalifikaci, náleží ze strany zaměstnavatele následující práva:

  • pracovní volno s náhradou mzdy k účasti na výuce, školení, vyučování v zákonem stanoveném rozsahu (např. v případě přípravy a vykonání zkoušky je zákonem stanoveno nejméně 5 pracovních dnů);
  • pracovní volno v nezbytném rozsahu na vykonání příjímací zkoušky.

Vzhledem k tomu, že zaměstnavatel takto zaměstnanci umožňuje, aby v pracovní době a často na náklady zaměstnavatele studoval, je na druhé straně oprávněn průběh zvyšování kvalifikace sledovat.

Stejně tak je v takovém případě účelné, aby zaměstnavatel se zaměstnancem uzavřel tzv. kvalifikační dohodu, v níž se zaměstnavatel na straně jedné zaváže umožnit zaměstnanci zvýšení kvalifikace, naproti tomu zaměstnanec je povinen setrvat u zaměstnavatele po určitou dobu (ze zákona nejvýše 5 let od zvýšení kvalifikace). Pokud by zaměstnanec skončil studium před uplynutím sjednané doby, je povinen uhradit zaměstnavateli náklady, které mu v souvislosti se zvyšováním kvalifikace vznikly.

K formě kvalifikační dohody je nejprve nutno zdůraznit, že tato musí být vždy v písemné formě. Kromě běžných náležitostí, jako je datum, podpis a označení smluvních stran, musí dohoda obsahovat následující údaje:

  • a) druh kvalifikace a způsob jejího zvýšení nebo prohloubení;
  • b) dobu, po kterou se zaměstnanec zavazuje setrvat u zaměstnavatele v zaměstnání po ukončení, zvýšení nebo prohloubení kvalifikace;
  • c) druhy nákladů a celkovou částku nákladů, kterou bude zaměstnanec povinen uhradit zaměstnavateli, pokud nesplní svůj závazek setrvat v zaměstnání.

 

Vzor: Dohoda o zvyšování kvalifikace

 

Zaměstnavatel (doplnit)
IČO: (doplnit)
se sídlem (doplnit)
(dále jako „zaměstnavatel”)

a

Zaměstnanec (doplnit)
nar. (doplnit)
bytem: (doplnit)
(dále jako „zaměstnanec”)

(zaměstnanec a zaměstnavatel dále též jako „smluvní strany” nebo každý samostatně jako „smluvní strana”) níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli v souladu s ustanovením § 234 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce (dále jako „zákoník práce”), tuto dohodu o zvyšování kvalifikace

 

1.   Úvodní ustanovení

1.1 Smluvní strany uzavřely dne (doplnit) pracovní smlouvu, na základě které zaměstnanec

vykonává pro zaměstnavatele práci v pracovním poměru jako (doplnit)

1.2 Předmětem této dohody je zejména závazek zaměstnavatele umožnit zaměstnanci zvýšení

kvalifikace pro jím vykonávanou práci a zejména závazek zaměstnance zvýšit si kvalifikaci pro tuto

práci a setrvat u zaměstnavatele v pracovním poměru po dobu stanovenou v odst. 3.2 této dohody.

1.3 Zaměstnanec se za účelem zvýšení kvalifikace zúčastní školení v oblasti práce s (doplnit)

a to: (doplnit)

(dále jako „školení”).

 

2,   Závazek zaměstnavatele

2.1 Zaměstnavatel se touto dohodou zavazuje poskytnout zaměstnanci školení.

2.2 Zaměstnavatel se zavazuje poskytnout zaměstnanci pracovní volno s náhradou mzdy

v rozsahu a za podmínek stanovených v ustanovení § 232 zákoníku práce.

2.3 Zaměstnavatel se zavazuje uhradit za zaměstnance cenu školení ve výši (doplnit),- Kč

(slovy:(doplnit))

 

3.   Závazek zaměstnance

3.1 Zaměstnanec se zavazuje zvýšit si kvalifikaci ve shora uvedené oblasti.

3.2 Zaměstnanec se dále zavazuje setrvat u zaměstnavatele v pracovně právním vztahu nejméně (doplnit) po absolvování školení. Dojde-li k ukončení pracovně právního vztahu zaměstnancem z jakéhokoliv důvodu před uplynutím této doby, zavazuje se zaměstnanec uhradit zaměstnavateli cenu školení, uvedenou v čl. 2.3 této Dohody.

 

4.   Závěrečná ustanovení

4.1 Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.

4.2 Práva a povinnosti, které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou, se řídí z. č. 262/2006 Sb.,

zákoník práce. Případné spory z této smlouvy rozhoduje příslušný soud České republiky.

4.3 Smluvní strany prohlašují, že jsou plně způsobilé právně jednat.

4.4 Dohoda může být měněna či doplňována pouze formou písemných dodatků se souhlasem

obou smluvních stran.

4.5 Smluvní strany prohlašují, že touto smlouvou projevují svoji pravou, vážnou a svobodnou vůli.

Dále prohlašují, že Dohoda nebyla sepsána v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek.

4.6 Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem Dohody, a na důkaz souhlasu připojují

vlastnoruční podpisy.

 

V(doplnit) dne (doplnit)

 

(doplnit)                                                      (doplnit)
Zaměstnavatel                                            Zaměstnanec

 

 Převzato z časopisu Komora. Autor článku: Iveta Zetochová

• Oblasti podnikání: Služby | Vzdělávání, lidské zdroje

Doporučujeme