Jak vymáhat nezaplacené faktury? Exekuce

Jak a kdy vymáhat rozsudek? Jak si vybrat exekutora? Kdo hradí náklady exekuce? Kdy se exekuce nevyplatí?

V tomto článku se zaměříme na to, co může podnikatel dělat, když bylo o jeho žalobě rozhodnuto a podnikatel byl ve svém sporu úspěšný.

Nejprve je třeba vyčkat na tzv. nabytí právní moci. Rozhodnutí soudu, ať už se jedná o rozsudek, nebo například o platební rozkaz, je pravomocné, jestliže proti němu nelze podat řádný opravný prostředek, tj. odvolání v případě rozsudku (potažmo odpor v případě platebního rozkazu). Pozor, v případě žalovaných částek nižších než 10 000 Kč vydaný rozsudek nelze napadnout odvoláním, rozsudek tak nabývá ihned právní moci.

Ve zbylých případech nabývá rozsudek právní moci uplynutím patnáctidenní lhůty. Informace o možnosti podat opravný prostředek, včetně lhůty a místa, kam má být podán, je uvedena v samém závěru rozsudku jako „poučení“. Od právní moci rozsudku se odvíjí tzv. vykonatelnost a lhůta k plnění. Rozsudek je v případě peněžitých plnění zpravidla vykonatelný po uplynutí 3 dnů od právní moci rozsudku.

Teprve pokud žalovaný částku dobrovolně neuhradí a rozsudek je pravomocný a vykonatelný, lze ji nuceně vymáhat, ať už cestou soudního výkonu rozhodnutí, nebo cestou exekuce, která je v praxi častější. Z tohoto důvodu se článek nadále věnuje pouze exekučnímu řízení.

Exekutora si lze zvolit dle vlastního uvážení a jeho výběr není vázán na sídlo či bydliště. Kompletní seznam exekutorů je volně přístupný na internetových stránkách Exekutorské komory ČR: www.ekcr.cz/seznam-exekutoru. Vybranému exekutorovi je třeba zaslat návrh na zahájení exekuce (tzv. exekuční návrh), jehož náležitosti jsou přesně stanoveny zákonem. Exekuční návrh tedy musí obsahovat:

  • Označení exekutora, který má vést exekuci
  • Údaje o navrhovateli (podnikateli)
  • Co má být exekucí vymoženo (peněžité plnění – v jaké výši a na základě jakého rozhodnutí)
  • Podpis a datum

Pokud návrh uvedené informace neobsahuje, exekutor podnikatele vyzve, aby jej opravil či doplnil. Jestliže tak podnikatel neučiní, bude návrh odmítnut. Z tohoto důvodu doporučujeme před podáním návrhu zkonzultovat věc s advokátem. Exekutor následně postupuje sám, tzv. z úřední povinnosti. Prověří majetek dlužníka a zvolí vhodný způsob exekuce (například tzv. přikázáním pohledávky, prodejem movitých věcí, srážkami ze mzdy) a vydá exekuční příkaz. Případný výtěžek z exekuce je poté vyplacen podnikateli.

Při rozhodování podnikatele, zda vymáhat dlužnou částku cestou exekuce, či celou záležitost „nechat být“, hraje významnou roli také otázka nákladů exekučního řízení. Náklady exekuce hradí povinný (tj. dlužník). Ovšem pozor, exekutor má právo požadovat, aby mu oprávněný (podnikatel) složil zálohu, kdy spotřebovaná část zálohy se nevrací. Například pokud exekutor následně zjistí, že dlužník nemá žádný majetek a exekuce je neúspěšná, bude na náklady exekuce užita složená záloha oprávněného. Proto lze jen doporučit, aby si podnikatel nejprve ověřil, zda vybraný exekutor požaduje složení zálohy, či nikoliv.

Právě záloha může být často důvodem, proč se exekuci vůbec nevyplatí navrhovat. Dalšími případy jsou situace, kdy o dlužníkovi zjistíme, že proti němu běží několik dalších exekučních řízení, nebo bylo zahájeno řízení insolvenční. Naštěstí jsou obě informace snadno dohledatelné díky veřejně přístupným rejstříkům a evidencím. Insolvenční rejstřík je přístupný bezplatně na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti ČR www.justice.cz. Centrální evidence exekucí, vedená Exekutorskou komorou ČR, je přístupná na adrese www.ceecr.cz a pro její užívání je třeba se registrovat. Jednotlivé výpisy z Centrální evidence exekucí jsou zpoplatněny částkou 60 Kč. Obě evidence jsou užitečným nástrojem nejen při řešení vzniklých problémů s neplatícími zákazníky a smluvními partnery, nýbrž rovněž při jejich předcházení. Z tohoto lze doporučit jejich využití před uzavíráním zásadnějších obchodů.

Převzato z časopisu Komora. Autor článku: Iveta Zetochová, Úřad HK ČR.

TIP: Další informace hledejte v právních průvodcích portálu BusinessInfo.cz

• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby

Doporučujeme