Jak vyplnit přehledy o příjmech a výdajích na sociální a zdravotní pojištění? Termíny se blíží

Každý, kdo alespoň část roku podniká a není plátcem paušální daně, musí podat přehled o příjmech a výdajích pro ČSSZ a zdravotní pojišťovnu, vypočítat výši pojistného a zaplatit ho. Na co je třeba dát si pozor při vyplňování tiskopisů, vám poradíme v následujícím textu.

OSVČ musejí přehled o příjmech a výdajích odevzdat správě sociálního zabezpečení i své zdravotní pojišťovně do jednoho měsíce od nejzazšího termínu pro podání daňového přiznání (DAP) respektive tři měsíce od ukončení zdaňovacího období.

Ilustrační fotografie

Výjimkou jsou plátci paušální daně, kteří od roku 2022 daňové přiznání ani zmíněné přehledy odevzdávat nemusejí.

Termín pro odevzdání přehledů je za dveřmi

Nejzazším termínem pro odevzdání přiznání k daním z příjmů je pro OSVČ, které už musejí komunikovat se správcem daně výhradně elektronicky, úterý 2. května, přehled od vás tedy musí správa sociálního zabezpečení obdržet do počátku června.

Pokud letos podáváte daňové přiznání do 2. dubna, jste povinni přehled odevzdat do 2. května 2024.

Přehledy pro ČSSZ odevzdáváte vždy. Povinnost je podat není podmíněna výší příjmů

Gabriela Ivanco, daňová poradkyně Mazars

Pokud vám daňové přiznání zpracovává daňový poradce, je nejpozdější lhůtou pro jeho odevzdání 1. červenec.  Pak máte čas až do počátku srpna.

Také u zdravotního pojištění musíte splnit svou povinnost měsíc po deadline na přiznání daně z příjmu, tedy do počátku května respektive června 2024.

Zatímco daňové přiznání podává pouze OSVČ, jež měla roční příjmy převyšující 50 tisíc korun (případně dvacet tisíc u vedlejší činnosti), přehledy je nutné odevzdat vždy, a to i tehdy, pokud jste podnikali například jen měsíc a nevydělali ani korunu (a nepřerušili nebo neukončili jste předtím živnost).

„O datu, dokdy je potřeba přehledy dodat, zdravotní pojišťovny tradičně informují na svých webových stránkách. Osoba samostatně výdělečně činná je samozřejmě povinna doložit přehledy o zaplacených zálohách na zdravotním pojištění všem pojišťovnám, u kterých byla v předchozím roce pojištěna,“ upřesňuje ještě partner společnosti V4 Group Michal Jelínek. Výjimkou je již výše zmíněný vstup do režimu paušální daně.

Komu se vyplatí paušální daň? Přihlásit se k ní můžete vždy do ledna

Zpět na začátek

Dávejte si pozor na sankce

Pokud svoji povinnost nesplníte čas, budete vyzváni k nápravě. Za pozdní podání přehledu nebo neodevzdání můžete dostat v případě sociálního i zdravotního pojištění pokutu až 50 000 korun.

„Rozhodnutí o udělení pokuty je plně v kompetenci příslušné instituce a v praxi se tak často neděje. Není ale možné na to spoléhat,“ upozorňuje poradce Michal Dvořáček. Podrobnosti najdete v článku Platíte minimální zálohy na povinná pojištění? Kdy odevzdat přehledy a co hrozí opozdilcům

Poradíme vám, jak pojištění z vašich příjmů vypočítat, nejjednodušší cestou je nicméně vyplnění interaktivních formulářů:

Pojistné se vypočítá z vyměřovacího základu, který je obecně stanoven na minimálně 50 procent základu daně, každý si nicméně může dobrovolně zvolit základ vyšší. Základem daně se rozumí rozdíl mezi veškerými příjmy a výdaji (ať již skutečnými, nebo paušálními) dosaženými v roce 2023.

Zpět na začátek

Kdo nemusí platit zákonná pojištění?

Kromě některých OSVČ, které mají podnikání jen jako vedlejší činnost, nemusejí platit sociální pojištění nezaměstnaní, registrovaní na úřadu práce, a obecně osoby bez zdanitelných příjmů (OBZP), nepracující studenti či starobní důchodci. Sociální pojištění neodvádíte ani z nájemného či kapitálových příjmů.

SPECIÁL: Daně z příjmů 2022

U vedlejší činnosti není nutné hradit zálohy na sociální a zdravotní pojištění v prvním roce, kdy jste s podnikáním začali. Pojištění pak jednorázově doplatíte po podání přehledu o příjmech a výdajích. A pokud je váš roční příjem nižší než 2,4násobek průměrné měsíční mzdy v zemi, nemusíte na sociálním pojištění doplácet nic.

„U zdravotního pojištění je to u vedlejší činnosti následovně: Minima platit v průběhu roku nemusíte, vše uhradíte najednou v roce následujícím. Odvody vám pojišťovna vypočítá podle toho, jaké máte za předchozí rok příjmy. Přivyděláte-li si podnikáním za rok pouze 30 tisíc korun, zaplatíte zdravotní pojištění za celých dvanáct měsíců – a to jen ve výši 2025 korun (tedy 13,5 procenta z poloviny výdělku),“ připomíná poradkyně Gabriela Ivanco.

Osoby, za které hradí zdravotní pojištění stát:

 • lidé v invalidním důchodu
 • lidé ve starobním důchodu
 • lidé, kteří pobírají vdovský, vdovecký nebo sirotčí důchod
 • příjemci doživotní penze a starobní penze na určenou dobu
 • nezaopatřené děti,
 • doktorandi (lidé starší 26 let, kteří mají doktorské studium v prezenční formě), pokud nepatří mezi zaměstnance ani OSVČ,
 • mladiství ve školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy,
 • osoby bezmocné a osoby o ně pečující,
 • pobírající dávku pomoci v hmotné nouzi
 • lidé ve výkonu trestu, vazby, ústavního ochranného léčení a detence,
 • muži i ženy na rodičovské dovolené
 • osoby, které pobírají rodičovský příspěvek či peněžitou pomoc v mateřství,
 • lidé v evidenci Úřadu práce

Co se týče doplatků pojistného, stále platí, že musejí být uhrazeny do osmi dnů od odevzdání přehledů. Jestliže OSVČ vyčkává na poslední možný den, tedy 2. května, musí pojistné zaplatit do 10. května. Pokud si ale pospíšíte a přehled podáte například už v pátek 15. března, pojistné můžete bez sankcí uhradit do následujícího pátku 22. 3.

Zpět na začátek

Jak vyplnit přehled pro ČSSZ?

Vyplnění samotného tiskopisu je poměrně jednoduché, podnikatelé si jen musejí dát pozor na některá úskalí (viz níže). V úvodu nezapomeňte označit, že vyplňujete typ přehledu „řádný“. Políčko „opravný“ zaškrtne podnikatel jen v případě, že jej sociálka vyzve, aby opravil případné nesrovnalosti.

Na pravé straně tiskopisu je pak třeba doplnit variabilní symbol důchodového pojištění. Pozor nejde o vaše rodné číslo. Tento osmimístný kód obdržíte při vaší registraci a hradíte pod ním platby pojistného.

Na úvod ještě doplňte, komu přehled odevzdáváte. Týká se výhradně vaší místně příslušné Obvodní správy sociálního zabezpečení v místě bydliště. U kontaktů na jednotlivé pobočky jsou na stránkách ČSSZ uvedeny i čísla účtů pro jednotlivé odvody a kontaktní osoby – tedy úředníky, na které se můžete obrátit, pokud potřebujete poradit.

V tiskopisu následuje oddíl „základní identifikace“. Zde jednoduše vypíšete jméno, příjmení, případně vysokoškolský titul, rodné číslo, bydliště, e-mail a telefon. V tomto případě doporučujeme se inspirovat interaktivním formulářem, kde jsou povinná políčka, jež musí poplatník vyplnit, označena žlutě.

Pokud budete vyplňovat formulář jako přihlášený k ePortálu, veškeré údaje registrované o vaší osobě včetně adresy či telefonního čísla budou po otevření tiskopisu předvyplněny automaticky.

Živnostníci si připlatí i v roce 2024. Zálohy na zdravotní i sociální pojištění opět rostou

Následující částí tiskopisu je oddíl B – Údaje o výkonu samostatné výdělečné činnosti. Drtivá většina podnikatelů zaškrtne, že vykonávala výhradně činnost hlavní, a v prvním řádku doplní, že se tak dělo v měsících 1-12 (tedy celý rok). Pokud jste podnikali je část roku, například jen od března do května, označíte samozřejmě pouze zmíněné tři měsíce.

Součástí oddílu je i položka, kde je možné označit měsíce, ve kterých jste měli nárok na výplatu nemocenské případně dlouhodobého ošetřovného. I v tomto případě platí, že pokud je podnikatel přihlášený k ePortálu, údaj o měsících, v nichž trval nárok na výplatu nemocenské, se mu vyplní automaticky.

Další část tiskopisu se týká jen těch, již měli během roku vedlejší samostatně výdělečnou činnost. Jaký byl její důvod podle paragrafu 9 odstavec 6 zákona č. 155/1995 Sb. o důchodovém pojištění vyplníte v oddílu C tiskopisu.

V oddílu D pak vypíšete Údaje o daňovém základu OSVČ za rok 2023. Daňový základ je rozdíl mezi příjmy a výdaji, který ideálně opíšete z vašeho daňového přiznání.

Příklad:

Pokud byl daňový základ pana Nováka 200 000 korun a podnikal celý rok (činnost hlavní), vyplní tuto částku do políčka 20 tiskopisu a následně do políčka 25 poloviční částku (tedy 100 tisíc).

Vypočtený vyměřovací základ pana Nováka totiž činí 50 procent daňového základu, a to pro hlavní i vedlejší činnost. Stejnou pak cifru vypíše i do políček 27, 28 a 30. Stejný je i vyměřovací základ ze SVČ (políčko 31). Řádky 21 až 24 zajímají především ty, kteří vykonávají samostatnou výdělečnou činnost jen část roku případně ty, kteří byli v některých měsících i zaměstnáni.

Následuje nejdůležitější položka v řádku číslo 32, tedy pojistné na DP, které tradičně představuje 29,2 procenta vyměřovacího základu. Do tohoto pole tedy OSVČ vyplní 29 200 (29,2 % ze 100 tisíc). Následují řádky 33 (úhrn zaplacených záloh na DP) a výsledný doplatek či přeplatek. V tomto případě, pokud jste hradil minimální zálohy, nedoplácíte státu nic. O případném přeplatku, který je možné využít i na úhradu dluhů vůči ČSSZ, vás sociálka bude informovat.

Podrobnější informace jak vyplnit formulář najdete na stránkách ČSSZ

V takovém případě v oddíle F označíte, že budete v příslušném roce vykonávat činnost hlavní. Měsíční záloha (minimální) za rok 2024 pak bude ve výši 3852 korun měsíčně (řádek 36).

Nezapomeňte zde také uvést, zda se pro aktuální daňové období dostáváte do režimu paušální daně. Ti, kteří platí paušální daň, už totiž v následujícím roce nebudou muset přehledy ani daňové přiznání odevzdávat.

Oddíl G se vás netýká zajímá vás až následující část tiskopisu, kde vyplníte údaje o daňovém přiznání. Sociálka chce v tomto případě vědět, zda máte povinnost přiznání podávat, jestli bylo vyplněno elektronicky či ručně a zda jej podáváte přes daňového poradce od dubna do června 2023.

V případě, že přeplatek máte, uvedete zde, zda jej chcete využít na úhradu záloh na pojistné na tento rok, nebo jestli chcete peníze poslat va váš účet,

V oddílu J ještě někteří vyplňují osobní údaje OSVČ, se kterou případně „vykonávali spolupráci“.

V oddílu K nezapomeňte v prohlášení potvrdit, že jsou všechny uvedené údaje pravdivé a případné změny ČSSZ ohlásíte, Na závěr zbývá už jen váš podpis a datum odevzdání.

Zpět na začátek

V čem se chybuje?

Správa sociálního zabezpečení se každoročně potýká s množstvím formulářů, kde jsou chybně vyplněné měsíce, v nichž se OSVČ netýká minimální vyměřovací základ. „Připomínáme, že do trvání samostatné výdělečné činnosti se počítá i měsíc, ve kterém jste začali podnikat těsně – třeba i tři dny – před koncem měsíce,“ upozorňuje Michal Dvořáček.

Minimální vyměřovací základ se vás netýká, pokud některá z níže uvedených skutečností trvala celý kalendářní měsíc.

Týká se těchto skutečností:

 • plátcem pojistného byl i stát
 • zaměstnavatelem bylo odvedeno pojistné vypočtené alespoň z minimálního vyměřovacího základu platného pro zaměstnance
 • OSVČ pobírala nemocenské z nemocenského pojištění
 • OSVČ byla držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P (zdravotní postižení)
 • OSVČ dosáhla věku potřeného pro nárok na starobní důchod, ale nesplnila další podmínky pro jeho přiznání
 • OSVČ pečovala alespoň o jedno dítě do 7 let nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku

Další chybu dělají podnikatelé u přehledu pro ČSSZ při rozdělování měsíců na ty, kdy měli podnikání jako hlavní a kdy jako vedlejší činnost. Často dojde k tomu, že sociálka eviduje jiný počet měsíců, kdy byla vykonávána vedlejší činnost, než podnikatel uvede do přehledu.  V podobných případech doporučujeme obrátit se na příslušného úředníka (viz kontakty výše).

OSVČ také často zapomínají, stejně jako u daňového přiznání, přikládat doklady či přílohy, které dokazují, že mají například nárok na výplatu nemocenského, vyplácení mateřské, potvrzení o studiu a podobně. 

Zároveň připomínáme, že variabilním symbolem u sociálního pojištění není rodné číslo jako u zdravotního pojištění, ale speciální číslo, které OSVČ obdržela při registraci.

Některé OSVČ se také v přehledu omylem přihlásí k účasti na důchodovém pojištění, ačkoli nemusejí (jejich příjem z vedlejší činnosti nedosáhl takové částky, aby platili povinně) „Přihlášku ale nelze vzít zpět a OSVČ je pojistné stanoveno a musí jej doplatit,“ varuje ČSSZ na webových stránkách.

Zpět na začátek

Jak vyplnit přehled pro zdravotní pojišťovnu

U přehledu o výši daňového základu OSVČ zůstaňme u tiskopisu pro VZP, kde je pojištěno nejvíce Čechů. V tiskopisu opět na úvod nezapomeňte označit, o jaký „Typ přehledu“ se jedná (opět volíte mezi řádným a opravným stejně jako v případě ČSSZ).

Jako číslo pojištěnce se uvádí v drtivé většině rodné číslo, u cizinců číslo přidělené VZP. Číslo je uvedené na průkazu pojištěnce.

Přehled můžete vyplnit a podat v aplikaci MojeVZP. Návod na registraci do MojeVZP najdete na www.vzp.cz/e-vzp/moje-vzp. Pro vyplnění můžete také využít interaktivní („počítací“) formulář. Údaje z něj pak můžete využít při ručním vyplňování.

Oddíl „Identifikace pojištěnce, korespondenční adresa a ostatní kontaktní údaje“ je přehledný a jednoduchý. Už z názvu vyplývá, že není třeba uvádět adresu trvalého bydliště, ale místa, kde jste k zastižení.

Jen připomínáme, že pole číslo 3 (číslo vašeho bankovního účtu) vyplňujete v případě, že požadujete vrácení přeplatku na bankovní účet. „Pokud pole nebude vyplněno, formulář se nezpracuje. Přeplatky nižší než 200 Kč se nevrací,“ upozorňuje pojišťovna.

Termín se blíží. Přehledy pro ČSSZ a zdravotní pojišťovnu odevzdejte do měsíce po přiznání

V části 2 „Prohlášení pojištěnce“ je opět nutno přesně křížky označit měsíce (nebo vyplnit 1-12 u celoročního podnikání) kdy jste byl OSVČ, případně kdy pro Vás neplatila povinnost hradit zálohy, anebo nebyl stanoven minimální vyměřovací základ.

Řádky 3 až 51 je třeba vyplnit, nelze je vynechat nebo proškrtnout. Údaje jsou v tomto případě jasné a srozumitelné. Do těchto řádků uvedete opět výši vašeho ročního daňového základu (rozdíl mezi příjmy a výdaji) či počet měsíců, kdy jste v roce 2023 podnikali.

Do políček 9 a 14 vyplníte cifry, které odpovídají popisu u jednotlivých políček (například v řádku 9 částku 17 720 korun x počet měsíců opsaný z řádků 6). Tiskopis je opět v tomto ohledu jasný a přehledný. Pokud by vám přesto nebylo vše jasné, využijte počítací formulář (odkaz).

„Rozdílné údaje v řádku 4 a 6 je nutné vysvětlit v části 2 „Prohlášení pojištěnce“. Způsob zaslání přeplatku musí být vyplněn, pokud klient žádá o vrácení přeplatku. Pokud není vyplněný Typ zálohy, přehled se automaticky nezpracuje,“ upozorňuje ještě VZP.

V poslední části opět nezapomeňte vyplnit datum odevzdání a na podpis pojištěnce.

Jakub Procházka

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Daně, účetnictví, pojištění

Doporučujeme