Jak zjistíte a uhradíte dluh u ČSSZ? Do 30.11. využijte službu zavedenou k Milostivému létu

Podnikatelé si mohou na ePortálu ČSSZ zjistit, kolik dluží státu, případně sociálku informovat o splacení dluhu na pojistném. Službu, která jim umožní si dlužnou částku jednoduše snížit, mohou klienti využívat od července díky akci Milostivé léto. Šanci mají do konce listopadu.

Oddlužovací akce státu Milostivé léto III, která se tentokrát týká nedoplatků na dani a sociálním pojištění, probíhá od 1. července. Ten, kdo zaplatí původní nedoplatek – pojistné splatné do 1. října 2022 – zbaví se úroků, penále či pokut. 

Ilustrační fotografie

Milostivé léto se u České správy sociálního zabezpečení týká pouze dlužného pojistného, které bylo splatné před 1. 10. 2022, nebylo v řádném termínu uhrazeno a vedlo ke vzniku penále či případných exekučních nákladů. Nyní mohou být penále i exekuční náklady související s tímto dlužným pojistným mimořádně odpuštěny a povinnost je zaplatit zcela zanikne,“ připomíná ČSSZ v tiskové zprávě.

Plná úhrada dlužného pojistného je podle mluvčí České správy sociálního zabezpečení Jitky Drmolové základní podmínkou odpuštění.

Polovina OSVČ už šanci využila

Do konce října akci Milostivé léto u sociálky využila asi třetina dotčených zaměstnavatelů a téměř polovina OSVČ. Klienti se do ní zapojují průběžně, možnost podat oznámení o úhradě nicméně končí už 30. listopadu. Do konce června 2023 splatilo dlužné pojistné asi 33 tisíc zaměstnavatelů a zhruba 154 tisíc OSVČ.

V období od 9. 7. 2023 (kdy byla zmíněná služba spuštěna) do 31. 10. 2023 pak podalo oznámení celkem 11 222 plátců pojistného, u nichž OSSZ evidovaly dluhy, na které se Milostivé léto vztahuje. Zaměstnavatelé mají větší zájem o jednorázové splacení dluhu, OSVČ preferují platby ve splátkách.

Pokud bude dlužné pojistné na základě podaných oznámení skutečně uhrazeno, lze prozatím očekávat úhradu dlužného pojistného ve výši 1,1 miliardy, kterému odpovídá odpuštění penále v celkové výši cca 1,3 mld. Kč.

ČSSZ

Nová služba ve dvou verzích

Na rozdíl od daňových dluhů, kde se úleva týká jen fyzických osob, mohou v případě sociálního pojištění požádat o pardon i firmy. Penále, pokuty či úroky jim ale ČSSZ odpustí jen v případě, že uhradí původní dluh na pojistném.

Nová služba ePortálu ČSSZ byla tedy spuštěna ve dvou verzích: samostatně pro OSVČ („Milostivé léto v podmínkách ČSSZ – OSVČ“) a samostatně pro zaměstnavatele – právnické i fyzické osoby („Milostivé léto v podmínkách ČSSZ – zaměstnavatel“).

Podobnou službu spustila v září také Finanční správa ČR

Jak postupovat?

„Pro využití služby je potřeba se do ePortálu ČSSZ přihlásit. Identifikace probíhá buď prostřednictvím datové schránky, nebo identity občana, kde si lze vybrat z nabídky identifikačních prostředků. Tyto ověřené možnosti přihlášení zaručují, že jsou dlužníkovi poskytnuty jen údaje, které se týkají výhradně jeho,“ doplňuje mluvčí.

Službu najdete v sekci „Online služby“, kde vybíráte zmíněné kategorie „Pro zaměstnavatele“ nebo „Pro OSVČ“.

V sekci „Pojistné na sociální zabezpečení“ zjistíte, jak vysoké je nezaplacené pojistné (splatné před 1. 10. 2022), dluh na penále, případně na exekučních nákladech.

Následně si stejně jako v případě daňových nedoplatků vyberete, zda původní dluh zaplatíte jednorázově, a to do 30. listopadu, nebo využijete splátkový kalendář. O ten ale můžete požádat jen pokud jistina přesahuje částku 5000 korun.

„Ve druhém případě je počet splátek pevně stanoven podle výše dlužného pojistného: 12 měsíčních splátek u dlužného pojistného do 50 000 korun a 60 měsíčních splátek u dlužného pojistného nad 50 000,“ připomíná Jitka Drmolová.

Výše splátek se automaticky dopočítá podle výše dlužného pojistného a počtu splátek. První splátku musíte podle zákona uhradit do 31. 12. 2023 a každou další splátku nejpozději poslední den následujícího kalendářního měsíce.

Česká správa sociálního zabezpečení

Ve zmíněné aplikaci máte na výběr dvě možnosti. Kliknout můžete na „Oznámení o úhradě do 30. 11. 2023“ případně  „Oznámení o úhradě ve splátkách“.

„Informace o podání oznámení se automaticky vygeneruje, odešle vaší místně příslušné OSSZ a nabídne možnost uložení do vlastního zařízení ve formátu PDF. Zároveň se zobrazí platební údaje, kam zaslat dlužné pojistné, a to včetně QR kódu pro snadnou a rychlou platbu,“ připomíná ČSSZ.

Česká správa sociálního zabezpečení chtěla klientům, kteří často nemají informace o výši a struktuře dluhu, usnadnit život. Podle mluvčí funguje služba jen na pár kliknutí, veškeré potřebné údaje jsou navíc načteny z evidence ČSSZ.

„V zásadě vyplňujete pouze svůj e-mail a telefonní číslo, na něž obdržíte notifikaci o přijatém sdělení OSSZ, které najdete na ePortálu ČSSZ v sekci „Moje dokumenty“,“ dodává Drmolová.

Milostivé léto se týká i těch, kteří podnikání ukončili

Připomínáme, že Milostivé léto III se podle zákona týká fyzických i právnických osob, zaměstnavatelů i OSVČ, a to včetně plátců pojistného, kteří svoji činnost již ukončili. Pokud jste zároveň OSVČ i zaměstnavatel, podáváte oznámení za „oba plátce“ samostatně.

Milostivé léto má v Česku tradici

V České republice nejde o první mimořádnou jednorázovou oddlužovací akci podobného typu. Takzvaná Milostivá léta už v Česku proběhla dvě. První trvalo od 28. října 2021 do 28. ledna 2022. Platilo v případě exekucí, kde byly věřiteli stát, kraj, obec, krajské nebo obecní příspěvkové organizace, zdravotní pojišťovny a další veřejnoprávní organizace jako například Česká televize. Dobrovolně se připojily také někteří soukromí věřitelé jako Česká spořitelna, Air Bank nebo Home Credit.

Pokud dlužník uhradil ve zmíněném období jistinu vymáhané pohledávky a náklady exekuce v paušální výši 750 korun bez DPH, exekuce byla zastavena a exekutor rozhodl o osvobození dlužníka od placení „příslušenství pohledávky“. Nevztahovalo se na peněžité sankce za úmyslný trestný čin (včetně například neplacení alimentů).

Druhé Milostivé léto II proběhlo od 1. září do 30. listopadu 2022. K opakování této akce došlo například  z důvodu opožděných reakcí a prodlev na straně exekutorů, kvůli kterým pak dlužníci nestihli akce využít. Podmínky zůstaly téměř totožné, výrazně se ale například zvýšily odměny pro exekutory.

Podmínky Milostivého léta u ČSSZ jsou ošetřeny zákonem č. 181/2023 Sb., o mimořádném odpuštění penále z dlužného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a exekučních nákladů, který nabyl účinnosti 1. 7. 2023 a navázal na předchozí akce Milostivé léto I a II.

„Je potřeba zdůraznit, že mimořádné odpuštění se podle citovaného zákona nevztahuje na dlužné pojistné, penále a exekuční náklady vymáhané prostřednictvím soudního exekutora (to bylo předmětem Milostivého léta I a II) ani na pojistné splatné po 30. 9. 2022,“ upozorňuje v tiskové zprávě ČSSZ.

Zákon také stanoví komunikaci v rámci Milostivého léta III výhradně prostřednictvím elektronické aplikace, tedy zmíněného ePortálu ČSSZ. Podrobné informace s videonávodem jsou zveřejněny na webových stránkách věnovaných Milostivému létu.

Milostivé léto v číslech

ČSSZ evidovala k 30. 6. 2023 dluh u zhruba 102 tisíc zaměstnavatelů a cca 300 tisíc OSVČ, z nichž akci Milostivé léto u sociálky využilo k 31. 10. 2023 celkem 35 600 firem a 162 700 tisíc OSVČ.

jap

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Daně, účetnictví, pojištění

Doporučujeme