Jak zlepšit podmínky pro malé a střední podniky v EU? České firmy mohou dát vědět do Bruselu

Malé a střední podniky v EU dlouhodobě volají po lepším financování, přístup na trhy a lepší právní předpisy, především omezení administrativní zátěže. Evropská komise k tomuto tématu zahájila 8. září veřejnou konzultaci.

Co potřebují malé a střední podniky v Evropě od budoucí unijní politiky? Tuto hlavní otázku si klade konzultace, kterou zahájila Evropská komise za účelem modernizace iniciativy na podporu těchto firem („Small Business Act“ pro Evropu). Iniciativa, která obsahuje četná opatření zjednodušující fungování malých společností, již prokázala, že je solidním základem pro politiku v oblasti malých a středních podniků (MSP). Opírá se o výměnu osvědčených postupů, podporu internacionalizace a podnikání a zpřístupnění financí (prostřednictvím finančních nástrojů CIP a COSME), a tak podněcuje země EU, aby přijímaly účinná řešení z jiných zemí a přispívaly se stejně podnětnými nápady. V kombinaci se zásadními iniciativami k inteligentní regulaci iniciativa zlepšila schopnost MSP obstát v hospodářské krizi.

„Vzhledem k tomu, že Evropa pokračuje na cestě k oživení, musíme zajistit, aby unijní iniciativa na podporu malých a středních podniků nepřestala plnit svůj účel. Proto bych rád požádal o stanovisko všechny subjekty, které mají na osudu těchto podniků zájem. Komise chce znát vaše názory a je připravena vám naslouchat,“ uvedl komisař pro průmysl a podnikání Ferdinando Nelli Feroci.

Pět pilířů pro rozkvět malých podniků v EU:

Letos na jaře se celoevropské obchodní organizace a zástupci vlád a malých a středních podniků dohodli na zachování čtyř současných pilířů iniciativy:

  • Přístup k financování: i přes určité známky pozitivnějšího výhledu MSP stále naléhavě potřebují dostupná řešení svých finančních potřeb.
  • Přístup na trhy / internacionalizace: aby mohly MSP růst, musí expandovat na nové trhy.
  • Podnikání: průběžná podpora potenciálních podnikatelů je zásadní, a to vzhledem k trvale vysoké nezaměstnanosti, zejména mezi mladými lidmi.
  • Lepší právní předpisy: omezení administrativní zátěže je přes určitý pokrok nadále důležitým cílem.

Aby se vyřešil nedostatek dovedností pociťovaný v mnoha evropských ekonomikách, bylo dohodnuto doplnit politiku v oblasti MSP o pátý pilíř:

  • Vzdělávání a dovednosti podnikatelů a zaměstnanců: růst ekonomiky vyžaduje, aby dovednostmi disponovali jak podnikatelé sami, tak i jejich zaměstnanci.

S pomocí veřejné konzultace má Evropská komise od všech zainteresovaných stran, včetně podnikatelů a obchodních organizací, získat další informace, jež jí pomohou zaručit, aby iniciativa na podporu malých a středních podniků reagovala na budoucí problémy. Veřejné konzultace pořádané Komisí trvají dvanáct týdnů, tato skončí 15. prosince 2014.

Iniciativa na podporu malých a středních podniků, „Small Business Act“ pro Evropu, z června 2008 je výrazem politické vůle Komise uznat ústřední úlohu MSP v ekonomice EU. Tato iniciativa vůbec poprvé zavádí pro EU a členské státy ucelený rámec příslušné politiky. Jejím cílem je celkově zlepšit přístup k podnikání, v politickém životě počínaje tvorbou práva a veřejnou službou konče napevno zakotvit princip „zelenou malým a středním podnikům“ a podpořit růst MSP pomocí při řešení zbývajících problémů, které brzdí jejich vývoj. Iniciativa se týká všech nezávislých společností do 250 zaměstnanců, tedy 99 % všech evropských podniků.

COSME je program EU pro konkurenceschopnost podniků a malých a středních podniků, který probíhá v letech 2014 až 2020. Má plánovaný rozpočet 2,3 miliardy eur. Díky pákovému efektu je schopen generovat až 25 miliard eur. Malým a středním podnikům umožní lepší přístup k financování a usnadní jim přístup na trhy. Zároveň podpoří i podnikatelskou kulturu. Program COSME vychází z úspěšného rámcového programu pro konkurenceschopnost a inovace (CIP), který v letech 2007 až 2013 pomohl více než 328 000 MSP získat půjčky ve výši přes 16 miliard eur a rizikový kapitál cca 2,8 miliardy eur.

Doporučujeme