Jaké změny u daní z příjmů nás v novém roce (ne)čekají ?

Zatímco v minulých letech bývaly změny v zákoně o daních z příjmů přijímány většinou v rámci jedné či dvou obsáhlých novel (a většinou na poslední chvíli), novinky pro rok 2016 nejsou tolik výrazné. Navíc byly zapracovány do několika menších novel – často doprovodných k jiným zákonům, z nichž některé se povedlo schválit do konce roku 2015 a jiné jsou stále ještě v legislativním procesu.V souvislosti s již schválenou novelou zákona o účetnictví, která zavedla nové rozdělení účetních jednotek do kategorií, je nově upraveno oceňování u tzv. mikro účetních jednotek. Jedná se o účetní jednotky, které k rozvahovému dni splňují alespoň dvě z kritérií: hodnota aktiv nižší než 9 milionů Kč, úhrnný roční obrat nižší než 18 milionů Kč, průměrný počet zaměstnanců během období nižší než 10). Přečtěte si více o novele zákona o účetnictví.

Na tyto jednotky se již od nového roku nevztahuje oceňování reálnou hodnotou. Pokud taková účetní jednotka prodá cenné papíry, není daňová uznatelnost nabývací ceny cenného papíru omezena výší příjmu z jeho prodeje. Jedná se ovšem o změnu u právnických osob, u fyzických osob se i nadále vychází ze stávajících ustanovení.

V návaznosti na tuto novelu zákona o účetnictví je také novelizována vyhláška č. 500/2002 Sb. (pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví). Obdobně jako je tomu u bankovních subjektů, i u podnikatelů už nebudou zřizovací výdaje považovány za dlouhodobý nehmotný majetek. Tento přístup se přebírá i pro daně z příjmů. Zřizovací výdaje doposud evidované jako nehmotný majetek budou doodepsány ve standardním režimu (tj. rovnoměrně bez přerušení po dobu 60 měsíců).

Solární elektrárny mají povinnou rezervu

Zákon o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů zavádí novou rezervu na nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů uvedených na trh do 1. ledna 2013. Tato rezerva navazuje na povinnost uloženou zákonem o odpadech provozovatelům FVE zajistit financování zpracování, využití a odstranění elektroodpadu ze solárních panelů, a to formou plateb dílčích příspěvků v letech 2014 až 2018. Do základu daně bude celková částka hrazených příspěvků zahrnuta prostřednictvím uvedené rezervy vytvářené v závislosti na době daňového odpisování solárních panelů.

Zákon o rezervách také reaguje na opětovné zavedení jednoduchého účetnictví pro účetní jednotky, které nejsou založeny za účelem podnikání (např. spolky, odborové organizace, církve apod.). V zájmu jednotného přístupu budou moci i tyto účetní jednotky tvořit rezervy podle zákona o rezervách, avšak i v tomto případě bude nezbytné deponovat finanční prostředky příslušné rezervy na samostatném účtu v bance.

V průběhu roku 2015 byla také schválena novela zákona o investičních pobídkách, který umožňuje příjemcům pobídek větší flexibilitu ve vztahu k plnění podmínek podle zákona o daních z příjmů. Pokud např. při přeměně společnosti nedojde k porušení stanovených podmínek, nebude nutné vracet již vyčerpané finanční prostředky/uplatněnou část pobídky z minulosti.

Příjemci se také nově na základě svého rozhodnutí budou moci vzdát svého práva čerpat slevu na dani z příjmů (např. pokud se ukáže, že by kvůli špatným výsledkům hospodaření na pobídku nebyli schopni dosáhnout), a tím se vyvázat z plnění podmínek zákona o daních z příjmů.

Další novely zákona o daních z příjmů jsou ještě v legislativním procesu a je otázkou, zda případné změny, které by přinesly, ještě vůbec mohou nějak zasáhnout do roku 2016. Jedná se např. o novelu zákona o majetkovém přiznání, která by (pokud by byla schválena) zavedla dodanění neprokázaného majetkového přírůstku daní z příjmů.

Dále se má schvalovat také novela zákona o podnikání na kapitálovém trhu (jež se do daní z příjmů promítne zrušením rozlišování otevřeného a uzavřeného podílového fondu pro účely zdanění) a nová úprava zdanění příjmů z hazardních her.

Dividendy v EU se sjednotí

V legislativním procesu je také novela zákona o daních z příjmů, která implementuje úpravu tzv. dividendové směrnice (Směrnice Rady 2011/96/EU o společném systému zdanění mateřských a dceřiných společností z různých členských států). V praxi se jedná o omezení osvobození u tzv. hybridních půjček, čili rozdílnou kvalifikaci finančních úvěrových nástrojů, kdy jeden členský stát takový nástroj považuje za půjčku a druhý členský stát za vklad do společnosti.

V návrhu novely se doplňuje, že přijaté podíly na zisku v jednom členském státě mohou být osvobozeny pouze v tom případě, že v druhém členském státě nebyly položkou snižující základ daně. Tyto situace mohou nastat pouze v případě výplat podílů na zisku ze zahraničí do České republiky, při výplatě podílu na zisku u české společnosti k výše uvedené situaci dojít nemůže, neboť to české daňové předpisy neumožňují.

Součástí této novely ve schvalovacím procesu je také doplněné ustanovení k bezúplatným příjmům, které má zamezit dvojímu uplatnění shodných nákladů. Podle návrhu by mělo být možné snížit výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji (podle § 23 odst. 3 písm. c) bodu 8 zákona) pouze v situacích, kdy byl o související hodnotu zvýšen výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji a současně nebyla tato hodnota zohledněna v základu daně jiným způsobem. Například z důvodu budoucího zaúčtování na vrub nákladů nebo podle jiných ustanovení – typicky daňovým odpisem.

Tereza Tomanová, daňové oddělení Deloitte

Pravidelné novinky e-mailem